Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Số hữu tỉ và các phép toán trên số hữu tỉ

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

a)(fracx5=frac25)

(Rightarrow x=frac5.25=2)

b)(frac38=frac6x)

(Rightarrow x=frac8.63=16)

c)(frac19=fracx24)

(Rightarrow x=frac24.19=frac83)

d)(fracx2=frac8x)

(Rightarrow x^2=2.8)

(x^2=16)

(x^2=4^2)

(Rightarrow x=4)

e)(frac5x-5=frac4x=2)

(Rightarrowfrac5x-5=2)và(frac4x=2)

Ta có:(frac5x-5=2)

(Rightarrow x-5=frac5.12=frac52)

(x=frac52+5=frac152)(1)

Ta có:(frac4x=2)

(Rightarrow x=frac4.12=2)(2)

Từ (1) cùng (2) => không có x thỏa mãn đề bài


Đúng(0)
Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

tìm x

a, 2^5= 4^x

b, 2. 4^2 . 8^3. 16 ^4=8^x

c,3^3:3^5=9^x


#Toán lớp 6
2
꧁_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ ¡亗ᵛᶰシ๖ۣۜT๖ۣۜR๖ۣۜÂ๖ۣ...

Giải:

a)(2^5=4^x)

(Rightarrow2^5=left(2^2 ight)^x)

(Rightarrow2^5=2^2x)

(Rightarrow2x=5)

(Rightarrow x=dfrac52)

b)(2.4^2.8^3.16^4=8^x)

(Rightarrow2.left(2^2 ight)^2.left(2^3 ight)^3.left(2^4 ight)^4=left(2^3 ight)^x)

(Rightarrow2.2^4.2^9.2^16=2^3x)

(Rightarrow2^30=2^3x)

(Rightarrow3x=30)

(Rightarrow x=30:3)

(Rightarrow x=10)

c)(3^3:3^5=9^x)

(Rightarrow3^-2=left(3^2 ight)^x)

(Rightarrow3^-2=3^2x)

(Rightarrow2x=-2)

(Rightarrow x=-2:2)

(Rightarrow x=-1)

Chúc bàn sinh hoạt tốt!


Đúng(1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh

a) Ta có:(2^5=4^x)

nên(2^2x=2^5)

(Leftrightarrow2x=5)

hay(x=dfrac52)

b) Ta có:(2cdot4^2cdot8^3cdot16^4=8^x)

(Leftrightarrow2^3x=2cdot2^5cdot2^9cdot2^16=2^31)

(Leftrightarrow3x=31)

hay(x=dfrac313)

c) Ta có:(3^3:3^5=9^x)

(Leftrightarrow3^-2=3^2x)

(Leftrightarrow2x=-2)

hay x=-1


Đúng(0)

a.x/60=-3/4

b. 2/5=12/x

c. X-5/7 =6/21

dx+7/8 =63/24

e x/6=24/x

f .x+5= 4/x+5

g. X+12/x+8=4/3

h. X+9/x+7=9/8


#Toán lớp 6
6
Shinichi Kudo

a)(dfracx60=-dfrac34)

(Rightarrow xcdot4=60cdotleft(-3 ight))

(xcdot4=-180)

x=45

b)(dfrac25=dfrac12x)

(Rightarrow2x=5cdot12)

(2x=60)

x=30

c)(x-dfrac57=dfrac621)

(x=dfrac27+dfrac57)

x=1

d)(x+dfrac78=dfrac6324)

(x=dfrac218-dfrac78)

(dfrac148)


Đúng(0)
linh phạm

a)(dfracx60=dfrac-34Rightarrow x=dfrac-3.604=-45)


Đúng(0)

tim x

a,3/8=6/x ; b,1/9=x/27

c,4/x=8/6 ; d,3/x-5=-4/x+2


#Toán lớp 6
2
ILoveMath

(a,dfrac38=dfrac6x\Rightarrow x=6:dfrac38\Rightarrow x=16\b,dfrac19=dfracx27\Rightarrow x=dfrac19.27\Rightarrow x=3\c,dfrac4x=dfrac86\Rightarrow x=4:dfrac43\Rightarrow x=3\d,dfrac3x-5=dfrac-4x+2\Rightarrow3left(x+2 ight)=-4left(x-5 ight)\Rightarrow3x+6=-4x+20\Rightarrow3x+6+4x-20=0\Rightarrow7x-14=0\Rightarrow7x=14\Rightarrow x=2)


Đúng(2)
Nguyễn Lê Phước Thịnh

a: =>6/x=3/8

hay x=16

b: =>x/27=1/9

nên x=3

c: =>4/x=4/3

nên x=3

d: =>3/x-5=-4/x+2

=>3x+2=-4x+20

=>7x=18

hay x=18/7


Đúng(1)

Bài toán 3 : kiếm tìm x, biết.a. 2(x – 5) – 3(x + 7) = 14 b. 5(x – 6) – 2(x + 3) = 12c. 3(x – 4) – (8 – x) = 12 d. -7(3x – 5) + 2(7x – 14) = 28e. 5(3 – 2x) + 5(x – 4) = 6 – 4x f. -5(2 – x) + 4(x – 3) = 10x – 15g. 2(4x – 8) – 7(3 + x) = |-4|(3 – 2) h. 8(x – |-7|) – 6(x – 2) = |-8|.6 – 50k. -7(5 – x) – 2(x – 10) = 15 l. 4(x – 1) – 3(x – 2) = -|-5|m. -4(x + 1) + 89x – 3) = 24 n. 5(x – 30 – 2(x + 6) = 9o. -3(x – 5) + 6(x + 2) = 9 p 7(x – 9) – 5(6 – x) = – 6 + 11xq. 10(x – 7) – 8(x + 5) = 6.(-5) + 24


#Toán lớp 6
4
๖²⁴ʱTú❄⁀ᶦᵈᵒᶫ

nhiều thừa :((

(a,2left(x-5 ight)-3left(x+7 ight)=14)

(2x-10-3x-21=14)

(-x-31=14)

(-x=45)

(x=45)

(b,5left(x-6 ight)-2left(x+3 ight)=12)

(5x-30-2x-6=12)

(3x-36==12)

(3x=48)

(x=16)

(c,3left(x-4 ight)-left(8-x ight)=12)

(3x-12-8+x=0)

(4x-20=0)

(4x=20)

(x=5)

Cố nốt nha bn !


Đúng(1)
Lê Mai Anh

cảm ơn, bn nha:)))

mà bên cạnh đó bạn đứng top 3 trả lời thắc mắc pải ko nhỉ???


Đúng(0)

Tìm x, biết:

a)(dfracx3)- 5 =(dfrac2x5)

b) 4 + 3x = 8 - x

c) 2 . 3(^x+1)- 5 . 3(^x)= 243


#Toán lớp 6
0

Bài 4. Tìm x biết:

a.(dfracx5=dfrac25,dfrac38=dfrac6x,dfrac19=dfracx27)

b.(dfrac4x=dfrac86,dfrac3x-5=dfrac-4x+2,dfracx-2=dfrac-8x)


#Toán lớp 6
2
Nguyễn Minh Chi

a,2/5 = 2/5 ; 3/8=6/16 ; 1/9=3/27

b, 4/3=8/6 ; -1=-1 ; -4/-2=-8/4

tick mang lại mik nhé


Đúng(0)
QUANBANHY

a) x= 2, x= 8.(6 : 3) = 16, x= 1. (27 : 9)= 3

b) x= 6 : (8 : 4) = 3, x= -1, x= -2 . -8 = x.x => 16 = x2=> 42= x2=> x=4

Tick cho doanh nghiệp đi

*


Đúng(0)

a) 4,1 + (-13,7) + 5,9 + (-6,3)b) -5,38 . 56,25 + 5,38 . (-63,75)2: kiếm tìm xa) (x - 3 phần 15) : 2 phần 5 = một phần 3b) 7 phần 12 + x = -5 phần 6 + -1 phần 3c) x - 3 phần 5 . -10 phần 9 = -10 phần 3d) 3 phần 4 + một trong những phần 4 : x = -2e) 8 : x = 2,8 - 1,2giúp mik với!!!


#Toán lớp 6
0

Bài 4: Tìm các số nguyên x biết

1) |x + 2| = 4

2) 3 – |2x + 1| = (-5)

3) 12 + |3 – x| = 9

4) |x + 9| = 12 + (-9) + 2

5) 2(4x – 8) – 7(3 + x) = |-4|(3 – 2)

6) 8(x – |-7|) – 6(x – 2) = |-8|.6 – 50

7) -7(5 – x) – 2(x – 10) = 15

8) 4(x – 1) – 3(x – 2) = -|-5|


#Toán lớp 6
2
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ> ★we are one★

1) |x + 2| = 4

(Leftrightarroworbregincasesx+2=4\x+2=-4endcasesLeftrightarroworbregincasesx=2\x=-6endcases)

2) 3 – |2x + 1| = (-5)

(Leftrightarrowleft|2x+1 ight|=8Leftrightarroworbregincases2x+1=8\2x+1=-8endcasesLeftrightarroworbregincasesx=frac72\x=frac-92endcases)

3) 12 + |3 – x| = 9

(Leftrightarrowleft|3-x ight|=-3)(vôlí)

=>(x=varnothing)


Đúng(0)
Tran Le Khanh Linh

1) I x+2 I=4

(Rightarroworbregincasesx+2=4\x+2=-4endcasesLeftrightarroworbregincasesx=2\x=-6endcases)

2)(3-|2x+1|=-5)

(Leftrightarrow|2x+1|=8)

(Leftrightarroworbregincases2x+1=8\2x+1=-8endcasesLeftrightarroworbregincases2x=7\2x=-9endcasesLeftrightarroworbregincasesx=frac72\x=frac-92endcases)

3)(12+|3-x|=9)

(Leftrightarrow|3-x|=-3)(vô lí vị I 3-x I(ge)0)


Đúng(0)

tìm xa, (x + 9) + (x - 2) + (x + 7) + (x - 4) + (x + 5) + (x - 6) + (x + 3) + (x - 8) + (x + 1) = 95b, <(x : 2) - 1/2 > : 4 - 1/4 : 5 = 5 + 1/5


#Toán lớp 6
4
Công chúa Sakura

a, (x + 9) + (x - 2) + (x + 7) + (x - 4) + (x + 5) + (x - 6) + (x + 3) + (x - 8) + (x + 1) = 95

x + 9+x - 2+x + 7+x - 4+x + 5+x - 6+x + 3+x - 8+x + 1= 95

9x + 9 - 2 + 7 - 4 + 5 - 6 + 3 - 8 + 1 = 95

9x + 5 = 95

9x = 95 - 5

9x = 90

x = 90 : 9

x = 10

Vậy x = 10

b, <(x : 2) - một nửa > : 4 - 1/4 : 5 = 5 + 1/5

<(x : 2) - 1/2 > : 4 - 1/4 : 5 = 26/5

<(x : 2) - một nửa > : 4 - 1/4 = 26/5 x 5

<(x : 2) - một nửa > : 4 - 1/4 = 26

<(x : 2) - 1/2 > : 4 = 26 + 1/4

<(x : 2) - 1/2 > : 4 = 105/4

(x : 2) - 1/2 = 105/4 x 4

(x : 2) - 50% =105

x : 2 = 105 + 1/2

x : 2 = 211/2

x = 211/2 x 2

x = 211

Vậy x = 211


Đúng(0)
Thuy Trang Doan

a)P=9x+5=95=>9x=90=>x=90:9=10 vay mượn x= 10


Đúng(0)

Bài 1: tìm kiếm x :A) 3/4.(x-2) - 1/2.(6-2.x)= 1/6.x + 5

​B) -1/2.(3.x + 5) - 2/3.(9-6.x) = 3/5.(x-10) - 3​

​C) (1/4.x - 1,5) + (5/6.x - 3) - (5/8.x -0,5) = -4,5


#Toán lớp 6
0
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyến


magdalenarybarikova.com
magdalenarybarikova.com)


Design by
magdalenarybarikova.com
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Đặc Điểm Đặc Trưng Của Tình Cảm, Vai Trò Của Tình Cảm, Vai Trò Của Tình Cảm

Tới giỏ hàngĐóng