Giải bài xích tập trang 24 bài rèn luyện Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Quy đồng chủng loại số hai phân số...
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 trang 24 tập 2

1. Quy đồng mẫu mã số hai phân số:

a) (5 over 8) và (8 over 5)

b) (7 over 9) và (19 over 45)

c) (8 over 11) và (3 over 4)

d) (17 over 72) và (5 over 12)

2. Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

Mẫu: Quy đồng mẫu mã số các phân số (2 over 3;1 over 4) với (3 over 5)

(2 over 3 = 2 imes 4 imes 5 over 3 imes 4 imes 5 = 40 over 60;1 over 4 = 1 imes 3 imes 5 over 4 imes 3 imes 5 = 15 over 60;3 over 5 = 3 imes 3 imes 3 over 5 imes 3 imes 4 = 36 over 40)

Vậy : Quy đồng chủng loại số của (2 over 3;1 over 4) cùng (3 over 5) được (40 over 60;15 over 60;36 over 60)

a) (1 over 2;2 over 5) và (4 over 7)

b) (3 over 2;2 over 3) và (5 over 7)

3.

Xem thêm: Hiện Cư Ngụ Tại Là Thường Trú Hay Tạm Trú, Phân Biệt Thường Trú Và Tạm Trú

Tính theo mẫu:

Mẫu: 

*

a) (3 imes 4 imes 7 over 12 imes 8 imes 9)

b) (4 imes 5 imes 6 over 12 imes 10 imes 8)

c) (5 imes 6 imes 7 over 12 imes 14 imes 15)

Bài giải

1.

a) Ta có: (5 over 8 = 5 imes 5 over 8 imes 5 = 25 over 40;8 over 5 = 8 imes 8 over 5 imes 8 = 64 over 40)

Vậy quy đồng mẫu mã số của (5 over 8) và (8 over 5) được (25 over 40) và (64 over 40.)

b) Ta có: (7 over 9 = 7 imes 5 over 9 imes 5 = 35 over 45)

Vậy quy đồng mẫu mã số của được (35 over 45) và (19 over 45)

c) Ta có: 

(eqalign và 8 over 11 = 8 imes 4 over 11 imes 4 = 32 over 44;3 over 4 = 3 imes 11 over 4 imes 11 = 33 over 44 cr và cr )

Vậy quy đồng mẫu mã số của (8 over 11) và (3 over 4) được (32 over 44) cùng (33 over 44)

d) Ta tất cả (5 over 12 = 5 imes 6 over 12 imes 6 = 30 over 72)

Vậy quy đồng mẫu số của (17 over 72) và (5 over 12) được (17 over 72) và (30 over 72)

2. 

a) Ta có: (1 over 2 = 1 imes 5 imes 7 over 2 imes 5 imes 7 = 35 over 70;4 over 7 = 4 imes 2 imes 5 over 7 imes 2 imes 5 = 40 over 70)

 (2 over 5 = 2 imes 2 imes 7 over 5 imes 2 imes 7 = 28 over 70)

Vậy quy đồng chủng loại số của (1 over 2;2 over 5) và (4 over 7) được (35 over 70;28 over 70;40 over 70)

b) Ta có: 

(eqalign & 3 over 2 = 3 imes 3 imes 7 over 2 imes 3 imes 7 = 63 over 42; cr & 5 over 7 = 5 imes 2 imes 3 over 7 imes 2 imes 3 = 30 over 42; cr & 2 over 3 = 2 imes 2 imes 7 over 3 imes 2 imes 7 = 28 over 42 cr )

Vậy quy đồng mẫu mã của (3 over 2;2 over 3) với (5 over 7) được (63 over 42;28 over 42) và (30 over 42)