Lời giải:Cao su thiên nhiên là polime của isopren. Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi


Bạn đang xem: Vật liệu polime nào sau đây có tính đàn hồi

*

Poliisopren cũng có tính đàn hồi.

Vậy đáp án đúng là B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Khái niệm, cấu tạo, phân loại vật liệu - Hóa học 12 - Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.Monome dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ (plexiglas) là:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Trongcácchấtsauđây: PE, PVC, capron, polistiren, polymetylmetacrylat, nilon-6,6. Sốchất là chấtdẻovàsốchất là tơ là:

Trong số các polime sau: (1) <-NH-(CH2)6-NHCO-(CH2)4-CO->n; (2) <-NH-(CH2)5-CO->n; (3) <-NH-(CH2)6-CO->n ; (4) n; (5) (-CH2-CH2-)n; (6) (-CH2-CH=CH-CH2-)n. Polime được dùng để sản xuất tơ là

Cho các polime sau: (1) xenlulozơ, (2) prôtêin: (3) tơ nilon-7; (4) polietilen; (5) cao su buna. Số polime có thể tham gia phản ứng thủy phân là:

Trùng hợp stiren thu được polime có tên gọi là:

Nhựa PP (polipropilen) được tổng hợp từ:

Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?

Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H?

Trong các polime : polietilen, poli(metyl metacrylat), tinh bột, tơ tằm, tơ nilon-6, số polime thiên nhiên là:

Nilon–6,6 là một loại

Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là:

Tìm phát biểu sai?

Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

Polime X làchấtrắntrongsuốt ,cókhảnăngchoánhsángtruyền qua tốtnênđượcdùngđểchếtạothủytinhhữucơplexiglas. Têngọicủa X là :

Tơ nào sau đây thuộc tơ nhân tạo:

Trong các polime : polietilen, poli(metyl metacrylat), tinh bột, tơ tằm, tơ nilon-6, số polime thiên nhiên là:

Trong số các loại tơ sau: tơ nitron; tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ lapsan. Có bao nhiêu loại tơ thuộc tơ nhân tạo (tơ bán tổng hợp)?

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

Polime nào sau đây có tính đàn hồi?

Loại vật liệu polime nào sau đây có chứa nguyên tố Nitơ:

Tơ nào sau đây thuộc loại bán tổn hợp (tơ nhân tạo)?

Trùng hợp vinyl xianua (acrilonitrin) thu được chất nào trong các chất sau?

Dãy nào sau đây gồm các polime có cấu trúc mạch phân nhánh?

Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Có các chất sau: keo dán ure-fomanđehit; tơ lapsan, tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoniaxetat; nhựa novolac; tơ nitron. Trong các chất trên, có bao nhiêu chất mà trong phân tử chúng có chứa nhóm –NH-CO-?

Polime nào sau đây thực tế không sử dụng làm chất dẻo?

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ


Xem thêm: Các Dạng Toán Lớp 10 Học Kì 1, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 10 Môn Toán Có Đáp Án

*

) được gọi là phản ứng:

Cho các polime sau : polietilen, poli(vinyl clorua), cao su lưu hóa, nilon – 6,6, amilopectin, xenlulozo. Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là:

Nilon–6,6 làmộtloại

Cho các loại tơ sau: nilon-6, lapsan, visco, xenlulozơ axetat, nitron, enang. Số tơ thuộc tơ hóa học là ?

Loại vật liệu nào sau đây có chứa nguyên tố nito?

Polime X làchấtrắntrongsuốt ,cókhảnăngchoánhsángtruyền qua tốtnênđượcdùngđểchếtạothủytinhhữucơplexiglas. Têngọicủa X là :

Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plixeglas. Tên gọi của X là:

Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7% clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC?

Trùng hợp 1,50 tấn etilen thu được m tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

Cho cácpolime: caosubuna, amilopectin, xenlulozo, caosucloropren, tơ nilon-7, teflon. Cóbaonhiêupolimethiênnhiên

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với đáy một góc 60° . Thể tích khối chóp đó bằng