(4mathop Nlimits^ - 3 H_3 + m 3O_2 o 2mathop N_2limits^0 + m 6H_2O)

=>(2mathop Nlimits^ - 3 - 6e o mathop N_2limits^0 )

NH3 nhường e => NH3 là hóa học khử
Bạn đang xem: Vai trò của nh3 trong phản ứng

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho amoniac NH3 công dụng với oxi ở ánh sáng cao gồm xúc tác thích hợp sinh ra nitơ oxit NO và nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong phản bội ứng trên, NH3 nhập vai trò


Cho cha phản ứng hóa học dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các phản ứng oxi hóa khử là


Cho quá trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Vào các tóm lại sau, tóm lại nào là đúng?


Cho các chất và ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng cộng phân tử với ion trong dãy vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa gồm tính khử là


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, hệ số của phân tử các chất là phương pháp nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò là chất oxi hoá và môi trường thiên nhiên trong phản nghịch ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong phản bội ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ trọng mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số tối giản của những chất trong phản nghịch ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là


Cho phản bội ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số cân đối tối giản của H2SO4 là


Cho những phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số các phản ứng trên, có bao nhiêu bội nghịch ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp X. Dung dịch tính năng được với chất nào dưới đây không xảy ra phản ứng thoái hóa khử:


Cho phản ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là các số nguyên tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ trang bị phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số cân đối a, b, c của những chất phản ứng lần lượt là:


Cho sơ trang bị phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, tổng hệ số cân bằng của bội phản ứng là


Cho phương trình hóa học của phản nghịch ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?


Cho sơ đồ phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ lệ thành phần số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa với bị khử là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Sắt Có Hóa Trị Mấy ? Nguyên Tử Khối Của Fe Fe (Sắt) Hóa Trị Mấy

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.