Xay dựng technology dự báo liên hoàn bão, nước dâng cùng sóng ở vn bằng quy mô số với thời hạn dự báo trước 3 ngày


Bạn đang xem: Trần sĩ tùng toán 6

Xay dựng công nghệ dự báo liên hoàn bão, nước dâng cùng sóng ở vn bằng quy mô số với thời hạn dự báo trước 3 ngày 562 0
Góp ý dự thảo thông tư của bộ trưởng về tăng cường kỷ luật, kỷ cưng cửng công tác, không uống rượu, bia vào giờ làm việc và nâng cấp hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong Ngành bốn pháp đưa ra thi BT 15012013
Góp ý dự thảo thông tư của bộ trưởng liên nghành về tăng cường kỷ luật, kỷ cưng cửng công tác, ko uống rượu, bia trong giờ làm việc và nâng cấp hiệu quả sử dụng thời gian thao tác trong Ngành bốn pháp bỏ ra thi BT 15012013 3 157 0
Xây dựng technology dự báo liên trả bão, nước dâng và sóng ở việt nam bằng quy mô số với thời gian dự báo trước 3 ngày
Xây dựng technology dự báo liên hoàn bão, nước dâng cùng sóng ở việt nam bằng mô hình số với thời gian dự báo trước 3 ngày 399 49 0
báo cáo khoa học: "xác định một số trong những chỉ tiêu độ tin cẩn của hệ rượu cồn lực tàu vận tải đường bộ biển thông qua thời gian thao tác làm việc không hỏng" pdf
báo cáo khoa học: "xác định một vài chỉ tiêu độ tin cậy của hệ hễ lực tàu vận tải đường bộ biển trải qua thời gian làm việc không hỏng" pdf 564 0


Xem thêm: Tìm Số Thứ Nhất Biết Số Thứ Nhất Bằng 5/8 Số Thứ Hai Và Nếu Bớt Số Thứ Hai Đi 69 Đơn Vị Thì Ta Được Số Thứ Nhất

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 9 năm năm ngoái gồm 5 câu bài tập trường đoản cú luận với thời gian làm bài trong vòng 90 phút, đề bình chọn sẽ giúp chúng ta ôn tập lại kỹ năng đã học, có thời cơ đánh giá bán lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp đến tới. Ubnd TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ================ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN I NĂM HỌC năm trước - 2015 MƠN : TỐN thời hạn làm : 90 phút (không kể thời gian giao đề) - Câu (2,0 điểm) Tìm quý hiếm x nhằm biểu thức sau gồm nghĩa A  2x  Rút gọn gàng biểu thức  27  300 Câu (2,0 điểm)  1 x 1  cho biểu thức p.   với x  0; x   : x 1  x  x 1  x x Rút gọn gàng biểu thức p Tìm x để p.  1 Câu (2,0 điểm) cho hàm số bậc y   2m  1 x  m 1 với m tham số, m tìm m nhằm hàm số (1) nghịch trở thành Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hồnh điểm có hoành độ 3 Câu (3,0 điểm) cho tam giác ABC nhọn, hai tuyến đường cao BD CE giảm H Vẽ đường tròn trọng tâm O 2 lần bán kính CH cắt cạnh BC F gọi M trung điểm AB minh chứng hai tam giác AEC ADB đồng dạng chứng minh ba điểm A, H, F thẳng hàng chứng tỏ MD tiếp tuyến đường tròn (O) Câu (1,0 điểm) chứng minh 1  3  5   79  80 4 HẾT -(Đề thi gồm gồm 01 trang) sỹ tử khơng thực hiện tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm chúng ta tên sỹ tử : , Số báo danh : ubnd TINH BAC NiNH so ctAo DUC vA DAo r4.o HIIONG OAN CUAVT KIEM TRA DINH xi"r,aN t NIm hgc 2014 -2015 UQn: foan - l,oP-q Qm H td truc tAm ci:a AABC Til (l) vit (2) 0,25 =AHIBC =Ba di6m A, H, F thing hing 0,25 Chira D thu6c dulng tron dudng k(nh HC(+) AODC c6 OD: OC (b6n tởm ^ {ay ODC (O))= AODC cdn o = ACE (3) đưa ra raMD = MB ^ : MA ^ hay MDB = ABD (4) = AMBD Mat kh6c, AAEC ddng dang Tft(3),(4)"q + = 0,25 ^ cdn oM = O= 56b = 56D ^ ^ MBD = MDB 0,25 v6i AADB(cmt)= f,BD = AeEfsl ^ ^ ^ ^ MDB+BDO =oDC+BDo = BDC = MDB = ooe = (**) OD MD I o)s 900 = ^ MDo = 900 0,25 Tt (*) vd 1**; + MD ld 2222 ,ll+,12 J3+J+ 111111 JS+J0 Jzg+Jso 0,25 E*.60 11111 Jt+^lz Jz+Jt Jr+J+ -J1 J;-.J-{_J1 {s =J1,{ 2-l J++Js -; _fi; 3-2 4-3 s-4 Jso+J8t 0,25 o 81-80 )s "&T-t=8 7s =A> Luu y: - Th{ sinh ldm theo cach riAng nhtng ddp mg duoc y€tt - ViQc ,ir, ,, bdn vin mang lại dit di€m chi ti€t hoa diAm sA pAu co) so voi bi€tL di€nt phai dain bao khong không nên l€ch voi hrong dan chant vd dtro"c thong nhdt lớn cham ... = ooe = (**) OD MD I o)s 90 0 = ^ MDo = 90 0 0,25 Tt (*) vd 1* *; + MD ld 2222 ,ll+ ,12 J3+J+ 11 111 1 JS+J0 Jzg+Jso 0,25 E*.60 11 111 Jt+^lz Jz+Jt Jr+J+ -J1 J;-.J-{_J1 {s =J1,{ 2-l J++Js -; _fi; 3-2... Phuongtrinhy : crha (2m -1) x + m di6m d6 ld 0,25 (m+>;,tadu"gc 2" 0,25 s = (2m -r)(-t)+ m e-6m+3+m=Q95m=3 o m -1, ,nou *en* +! 5" V1y m = 0,25 2" ? ithi ) vì chưng thl hdm s6 (1) mèo trtrc hodnh t4i...UBND TINH BAC NiNH so ctAo DUC vA DAo r4.o HIIONG OAN CUAVT KIEM TRA DINH xi"r,aN t NIm hgc 2 014 -2 015 UQn: foan - l,oP-q Qm