Xay dựng công nghệ dự báo liên hoàn bão, nước dâng và sóng ở việt nam bằng mô hình số với thời gian dự báo trước 3 ngày


Bạn đang xem: Trần sĩ tùng toán 6

Xay dựng công nghệ dự báo liên hoàn bão, nước dâng và sóng ở việt nam bằng mô hình số với thời gian dự báo trước 3 ngày 562 0
Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác, không uống rượu, bia trong giờ làm việc và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong Ngành Tư pháp Chi thi BT 15012013
Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác, không uống rượu, bia trong giờ làm việc và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong Ngành Tư pháp Chi thi BT 15012013 3 157 0
Xây dựng công nghệ dự báo liên hoàn bão, nước dâng và sóng ở việt nam bằng mô hình số với thời gian dự báo trước 3 ngày
Xây dựng công nghệ dự báo liên hoàn bão, nước dâng và sóng ở việt nam bằng mô hình số với thời gian dự báo trước 3 ngày 399 49 0
Báo cáo khoa học: "xác định một số chỉ tiêu độ tin cậy của hệ động lực tàu vận tải biển thông qua thời gian làm việc không hỏng" pdf
Báo cáo khoa học: "xác định một số chỉ tiêu độ tin cậy của hệ động lực tàu vận tải biển thông qua thời gian làm việc không hỏng" pdf 564 0


Xem thêm: Tìm Số Thứ Nhất Biết Số Thứ Nhất Bằng 5/8 Số Thứ Hai Và Nếu Bớt Số Thứ Hai Đi 69 Đơn Vị Thì Ta Được Số Thứ Nhất

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 9 năm 2015 gồm 5 câu bài tập tự luận với thời gian làm bài trong vòng 90 phút, đề kiểm tra sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ================ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN I NĂM HỌC 2014 - 2015 MƠN : TỐN Thời gian làm : 90 phút (không kể thời gian giao đề) - Câu (2,0 điểm) Tìm giá trị x để biểu thức sau có nghĩa A  2x  Rút gọn biểu thức  27  300 Câu (2,0 điểm)  1 x 1  Cho biểu thức P   với x  0; x   : x 1  x  x 1  x x Rút gọn biểu thức P Tìm x để P  1 Câu (2,0 điểm) Cho hàm số bậc y   2m  1 x  m 1 với m tham số, m Tìm m để hàm số (1) nghịch biến Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hồnh điểm có hoành độ 3 Câu (3,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn, hai đường cao BD CE cắt H Vẽ đường tròn tâm O đường kính CH cắt cạnh BC F Gọi M trung điểm AB Chứng minh hai tam giác AEC ADB đồng dạng Chứng minh ba điểm A, H, F thẳng hàng Chứng minh MD tiếp tuyến đường tròn (O) Câu (1,0 điểm) Chứng minh 1  3  5   79  80 4 HẾT -(Đề thi gồm có 01 trang) Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh : , Số báo danh : UBND TINH BAC NiNH so ctAo DUC vA DAo r4.o HIIONG OAN CUAVT KIEM TRA DINH xi"r,aN t NIm hgc 2014 -2015 UQn: foan - l,oP-q Qm H td truc tAm ci:a AABC Til (l) vit (2) 0,25 =AHIBC =Ba di6m A, H, F thing hing 0,25 Chira D thu6c dulng tron dudng k(nh HC(+) AODC c6 OD: OC (b6n kinh ^ {ay ODC (O))= AODC cdn o = ACE (3) Chi raMD = MB ^ : MA ^ Hay MDB = ABD (4) = AMBD Mat kh6c, AAEC ddng dang Tft(3),(4)"q + = 0,25 ^ cdn oM = O= 56b = 56D ^ ^ MBD = MDB 0,25 v6i AADB(cmt)= f,BD = AeEfsl ^ ^ ^ ^ MDB+BDO =oDC+BDo = BDC = MDB = ooe = (**) OD MD I o)s 900 = ^ MDo = 900 0,25 Tt (*) vd 1**; + MD ld 2222 ,ll+,12 J3+J+ 111111 JS+J0 Jzg+Jso 0,25 E*.60 11111 Jt+^lz Jz+Jt Jr+J+ -J1 J;-.J-{_J1 {s =J1,{ 2-l J++Js -; _fi; 3-2 4-3 s-4 Jso+J8t 0,25 o 81-80 )s "&T-t=8 7s =A> Luu y: - Th{ sinh ldm theo cach riAng nhtng ddp mg duoc y€tt - ViQc ,ir, ,, bdn vin cho dit di€m chi ti€t hoa diAm sA pAu co) so voi bi€tL di€nt phai dain bao khong sai l€ch voi hrong dan chant vd dtro"c thong nhdt to cham ... = ooe = (**) OD MD I o)s 90 0 = ^ MDo = 90 0 0,25 Tt (*) vd 1* *; + MD ld 2222 ,ll+ ,12 J3+J+ 11 111 1 JS+J0 Jzg+Jso 0,25 E*.60 11 111 Jt+^lz Jz+Jt Jr+J+ -J1 J;-.J-{_J1 {s =J1,{ 2-l J++Js -; _fi; 3-2... phuongtrinhy : crha (2m -1) x + m di6m d6 ld 0,25 (m+>;,tadu"gc 2" 0,25 s = (2m -r)(-t)+ m e-6m+3+m=Q95m=3 o m -1, ,nou *en* +! 5" V1y m = 0,25 2" ? ithi ) dO thl hdm s6 (1) cat trtrc hodnh t4i...UBND TINH BAC NiNH so ctAo DUC vA DAo r4.o HIIONG OAN CUAVT KIEM TRA DINH xi"r,aN t NIm hgc 2 014 -2 015 UQn: foan - l,oP-q Qm