HỌC247xin reviews đến những em tài liệuĐề bình chọn cuốihọc kì 1có đáp án chi tiết mônHóa học lớp 10. Tài liệu được biên soạn nhằm mục tiêu giúp các emtự luyện tậpvới những câu bài tập trắc nghiệm đa dạng, ôn tập lại các kiến thức đề xuất nắm một bí quyết hiệu quảcủa chương trình HK1 vẫn học. Mời các em cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa học 10 có đáp án học kì 1


*

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 1

MÔN: HÓA HỌC 10 KHTN

Số câu trắc nghiệm : 32. Thời gian: 45 phút

Câu 1:Phản ứng làm sao sau đây minh chứng HCl gồm tính khử .

A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2. B. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 +2H2O.

C.CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O D. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Câu 2:10,8g sắt kẽm kim loại A hóa trị ko đổi chức năng hoàn toàn với 3,696 lít O2 đktc được rắn B. Cho B tính năng hết với dd H2SO4 loãng nhận được 2,688 lít khí đktc. Tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?

A. Vào hợp hóa học với clo, sắt kẽm kim loại A chiếm phần 20,225% khối lượng

B. Hợp chất của A cùng với oxi là hợp chất cộng hoá trị

C. Hiđroxit của A bao gồm công thức A(OH)2 là một trong bazơ ko tan.

D. Nhân tố A thuộc chu kì 2 của bảng tuần hoàn.

Câu 3:Cho bội nghịch ứng: aAl + bHNO3 →cAl(NO3)3 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là hầu hết số nguyên tối giản. Tổng (a+b) bằng?

A. 5 B. 8 C. 11 D. 12

Câu 4:Nguyên tử của thành phần A tất cả tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tử của nguyên tố B bao gồm tổng số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế tổng số hạt sở hữu điện của A là 24. A với B là những nguyên tố:

A. Si cùng Fe B. Al với Cl

C. Si với Cl D. Si và Ca

Câu 6:Nguyên tố làm sao sau đó là nguyên tố sắt kẽm kim loại kiềm thuộc nhóm IA

A. fe B. Al C. Mg D. K

Câu 7:Cấu hình electron làm sao sau đây là của nguyên tố thuộc đội IVA?

A. 1s22s22p3 B. 1s22s22p4.

C. 1s22s22p63s1 D. 1s22s22p63s23p2

Câu 8:Số thoái hóa của Clo bởi +3 trong chất nào sau đây?

A. KClO B. KCl C. NaClO2 D. CaOCl2

Câu 9:Cho làm phản ứng: aFeO + bH2SO4 → cFe2(SO4)3 + dSO2 +e H2O. Vào đó, a,b,c,d,e là những số nguyên về tối giản. Tổng (a+b) bằng

A. 6 B. 12. C. 10. D. 8.

Câu 10:Nguyên tử Ca(Z = 20) có cấu hình electron là:

A. 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s1 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2.

C. 1s2 2s2 2p53s2 D. 1s2 2s2 2p63s23p6 4s2

Câu 11:Cho X có thông số kỹ thuật e: 3s23p5. Hỏi X nằm trong nguyên tố nào?

A. S B. F C. D D. P.

Câu 12:Cho nguyên tố bao gồm Z = 18. Hỏi nguyên tử của nguyên tố này có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?

A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

Câu 13:Chọn tuyên bố sai:

A. Trong một nguyên tử, số proton luôn bằng số electron và bởi số đơn vị điện tích hạt nhân

B. Tổng số proton và số nơtron vào một phân tử nhân được điện thoại tư vấn là số khối

C. Thành phần hoá học là đầy đủ nguyên tử bao gồm cùng số khối

D. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng số khối không giống nhau

Câu 14:Ở phân lớp 3 chiều số electron về tối đa là:

A. 6 B. 10 C. 14 D. 18

Câu 15:Nguyên tử X có tổng số phân tử cơ bản là 54 và tất cả số khối là 37 . Số nơtron của X là

A. trăng tròn B. 21 C. 17 D. 18

Câu 16:Các electron của nguyên tử yếu tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thiết bị 3 có 3 electron. Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân của nguyên tử yếu tắc X là

A. 9. B. 13. C. 11. D. 16

Câu 17:Số nơtron, electron trong ion Cd2+ theo lần lượt là

A. 64, 48 B. 64, 46 C. 64, 50 D. 66, 46

Câu 18:Phát biểu như thế nào sau đây là sai?

A. Nguyên tử sắt kẽm kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở phần bên ngoài cùng.

B. Những nhóm A bao gồm các thành phần s với nguyên tố p.

C. Vào một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại to hơn bán kính nguyên tử phi kim

D. Trong bảng tuần hoàn, những nhóm B gồm các kim một số loại và phi kim .

Câu 19:Cho phương trình hoá học.

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

vào phương trình trên, tỉ lệ số phân tử HCl bị oxi hoá với số phân tử HCl làm môi trường xung quanh (không bị oxi hoá-khử) là

A. 1:8 B. 8:1 C. 3:5 D. 5:3

Câu 20:Nguyên tố hóa học ở chỗ nào vào bảng tuần hoàn có các electron hóa trị là 3d104s1?

A. Chu kì 4, đội IB. B. Chu kì 4, đội VB.

C. Chu kì 4, đội IIA. D. Chu kì 4, nhóm IIIA.

Câu 21:Hiđroxit nào dưới đây có tính bazơ yếu đuối nhất?

A. NaOH B. Al(OH)3 C. Mg(OH)2 D. KOH .

Câu 22:X với Y là hai nguyên tố thuộc và một chu kỳ, hai đội A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn thế nữa số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X cùng Y là 17. Dìm xét nào tiếp sau đây về X, Y là không đúng?

A. X, Y hầu hết là yếu tố phi kim.

B. Độ âm năng lượng điện của X nhỏ dại hơn độ âm điện của Y.

C. Lớp không tính cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) gồm 7 electron.

D. Hợp chất giữa X cùng hiđro là chất khí ở điều kiện thường.

Câu 23:Chất làm sao chỉ chứa links ba?

A. N2. B. CH4 C. CO2. D. O2.

Câu 24:Cho 3 ion : Na+, Mg2+, F– . Tuyên bố nào dưới đây sai .

A.3 ion bên trên có thông số kỹ thuật electron giống nhau . B. 3 ion trên có thông số kỹ thuật electron của neon (Ne).

C.3 ion trên tất cả số electron cân nhau D.3 ion trên tất cả số proton bằng nhau.

Câu 25:Dấu hiệu để nhận thấy một phản ứng thoái hóa khử:

A. Tạo nên chất kết tủa B. tạo ra chất khí

C. tất cả sự đổi khác màu sắc của những chất D. có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tử

Câu 26:Trong phản bội ứng :

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

chất oxi hóa là :

A. SO2 B. H2S C. S. D. H2O

Câu 27:Cho những phản ứng chất hóa học sau: aFeS + bHNO3 →cFe(NO3)3 + dH2SO4 + eNO + gH2OTrong đó, a,b,c,d,e,g là những số nguyên tối giản. Giá trị b là

A. 12 B. 6 C. 18 D. 10

Câu 28:Liên kết hóa học giữa những nguyên tử trong phân tử CH4 thuộc một số loại liên kết

A. Cộng hóa trị ko cực. B. Ion.

C. Cộng hóa trị gồm cực. D. Mang lại nhận.

Câu 29:Hòa tan trọn vẹn 8,05 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, Mg cùng Zn bởi một lượng đủ dung dịch H2SO4loãng, thu được 3,36 lít hiđro (ở đktc) với dung dịch đựng m gam muối. Cực hiếm của m là

A. 23,8. B. 25,675.

C. 18,128. D. 22,45.

Câu 30:Nguyên tố Y là phi kim trực thuộc chu kì 2 của BTH, Y công thức oxit tối đa là Y2O5. Hợp hóa học tạo vì chưng Y và kim loại M là M3Y2 trong đó M chiếm phần 72% về cân nặng . M là :

A. Mg. B. Ca. C. Fe. D. Na.

Câu 31:Trong các nhóm chất sau đây, đội nào chỉ có những hợp chất cộng hóa trị:

A. C2H4, SO2, H2O, CO2. B. K2O, HNO3, NaOH

C. MgCl2, H2O, HCl D. CO2, H2SO4, MgCl2

Câu 32:Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Sự oxi hóa là việc mất(nhường) electron C. Sự khử là việc mất electron hay đến electron

B. Chất khử là chất nhường (cho) electron D. Hóa học oxi hóa là hóa học thu electron

-- xem tương đối đầy đủ nội dung ở trong phần xem online hoặc mua về --

Trên phía trên là 1 phần trích đoạn nội dung Tài liệuĐề kiểm soát trắc nghiệm học tập kì 1 môn hóa học 10 tất cả đáp án. Để xem cục bộ nội dung những em chọn công dụng xem online hoặc đăng nhập vào trang magdalenarybarikova.comđể sở hữu tài liệu về trang bị tính.

Xem thêm: Đây Thôn Vĩ Dạ Là Bài Thơ Về Tình Yêu Hay Tình Quê, Đây Là Bài Thơ Nói Về Tình Yêu Hay Tình Quê

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các emhọc sinhôn tập xuất sắc và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.