Bạn đang xem: Toán 7 một số bảng tổng kết

Lý thuyết

1. Dục tình giữa các tập thích hợp $N, Z, Q, R$

*

2. Những phép toán vào $Q$

*

Bài tập

*

Thực hiện phép tính (bằng cách phải chăng nếu bao gồm thể):

a) 1$frac423$ + $frac521$ – $frac423$ + 0,5 + $frac1621$

b) $frac327$ . 19$frac13$ – $frac37$ . 33$frac13$

c) 9$(-frac13)^3$ + $frac13$

d) 15$frac14$ : (-$frac57$) – 25$frac14$ : (-$frac57$)

Bài giải:

a) 1$frac423$ + $frac521$ – $frac423$ + 0,5 + $frac1621$


= (1$frac423$ – $frac423$) + ($frac521$ + $frac1621$) + 0,5

= $frac2323$ + $frac2121 + 0,5 = 1 + 1 + 0,5 = 2,5$

b) $frac37$ . 19$frac13$ – $frac37$ . 33$frac13$

= $frac37$(19$frac13$ – 33$frac13$)

= $frac37(-14) = -6$

c) 9$(-frac13)^3$ + $frac13$

= 9$(-frac127)$ + $frac13$

= – $frac13 + frac13 = 0$


a) -$frac35$ . Y = $frac2110$

⇔ y = $frac2110$ : (-$frac35$)

⇔ y = $frac2110$ . (-$frac53$)

⇔ y = -$frac72$

b) y : $frac38$ = -1$frac3133$

⇔ y = -1$frac3133$ . $frac38$

⇔ y = -$frac6433$ . $frac38$

⇔ y = -$frac811$

c) 1$frac25$ . Y + $frac37$ = -$frac45$

⇔ y = (-$frac45$ – $frac37$) : 1$frac25$

⇔ y = $frac-28 – 1535$ : $frac75$

⇔ y = $frac4335$ . $frac57$ = $frac4349$

d) $frac1112$ . Y + 0,25 = $frac56$

⇔ y = ($frac56$ – $frac14$ : (-$frac1112$)

⇔ y = $frac56$ . (-$frac1211$) – $frac14$ . (-$frac1211$)

⇔ y = $frac-1011$ + $frac311$ = $frac-711$

4. Giải bài 99 trang 49 sgk Toán 7 tập 1

Tính giá trị của các biểu thức sau:

P = (-0,5 – $frac35$ : (-3) + $frac13$ – (-$frac16$) : (-2)

Q = ($frac225$ – 1,008) : $frac47$ : <(3$frac14$ – 6$frac59$) . 2$frac217$>Bài giải:

P = (-$frac12$ – $frac35$) : (-3) + $frac13$ – $frac112$

= -$frac1110$ . (-$frac13$) + $frac13$ – $frac112$

= $frac1130$ + $frac13$ – $frac112$

= $frac22 + đôi mươi – 560$ = $frac3760$

Q = ($frac225$ – 1,008) . $frac74$ : <($frac134$ – $frac599$) . $frac367$>= ($frac225$ – 1,008) . $frac74$ : <(-$frac11936$) . $frac3617$>= ($frac225$ – 1,008) . (-$frac14$)

= -$frac2100$ + $frac1,0084$

= $-0,02 + 0,252 = 0,232$

5. Giải bài bác 100 trang 49 sgk Toán 7 tập 1

Mẹ chúng ta Minh gửi tiết kiệm chi phí $2$ triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, me chúng ta Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là $2 062 400đ$. Tính lãi vay hàng mon của thể thức gửi tiết kiệm này.

Bài giải:

Ta bao gồm tiền lãi một mon là:

$(2 062 400 – 2 000 000) : 6 = 10 400 (đ)$

Như vậy lãi suất hàng tháng vẫn là:

$frac10400 . 1002000000% = 0,52%$

6. Giải bài bác 101 trang 49 sgk Toán 7 tập 1

Tìm $x$, biết:

a) $ left | x ight | $ = 2,5

b) $ left | x ight | $ = -1,2

c) $ left | x ight | $ + 0,573 = 2

d) $ left | x + frac13 ight | $ – 4 = -1

Bài giải:

a) $ left | x ight | $ $= 2,5$

$⇔ x = ± 2,5$

b) $ left | x ight | $ = $-1,2$

Không tồn tại quý giá nào của x để $ left | x ight | $ = -1,2

c) $ left | x ight | $ $+ 0,573 = 2$

⇔ $ left | x ight | $ $= 2 – 0,573$

⇔ $ left | x ight | $ $= 1,427$

⇔ $x = ±1,427$

d) $ left | x + frac13 ight | $ $– 4 = -1$

⇔ $ left | x + frac13 ight | $ $= 3$

⇔ x + $frac13$ = 3 ⇔ x = 3 – $frac13$ = $frac83$

hoặc x + $frac13$ = -3 ⇔ x = -3 – $frac13$ = $frac-103$

7. Giải bài 102 trang 50 sgk Toán 7 tập 1

Từ tỉ lệ thành phần thức $fracab$ = $fraccd$ (a, b, c, d $ eq$ 0; a $ eq$ $pm$ b; c $ eq$ $pm$ d), hãy suy ra những tỉ lệ thức sau:

a) $fraca + bb$ = $fracc + dd$

b) $fraca – bb$ = $fracc – dd$

c) $fraca + ba$ = $fracc + dc$

d) $fraca – ba$ = $fracc – dc$

e) $fracaa + b$ = $fraccc + d$

f) $fracaa – b$ = $fraccc – d$

Bài giải:

a) $fracab$ = $fraccd$

⇒ $fracac$ = $fracbd$ = $fraca + bc + d$

⇒ $fraca + bb$ = $fracc + dd$

b) $fracab$ = $fraccd$

⇒ $fracac$ = $fracbd$ = $fraca – bc – d$

⇒ $fraca – bb$ = $fracc – dd$

c) $fracab$ = $fraccd$

⇒ $fracac$ = $fracbd$ = $fraca + bc + d$

⇒ $fraca + ba$ = $fracc + dc$

d) $fracab$ = $fraccd$

⇒ $fracac$ = $fracbd$ = $fraca -bc – d$

⇒ $fraca – ba$ = $fracc – dc$

e) từ $fraca + ba$ = $fracc + dc$

⇒ $fracaa + b$ = $fraccc + d$

f) từ $fraca – ba$ = $fracc – dc$

⇒ $fracaa – b$ = $fraccc – d$

8. Giải bài bác 103 trang 50 sgk Toán 7 tập 1

Theo thích hợp đồng, hai tổ phân phối chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ thành phần 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng cộng lãi là 12 800 000 đồng?

Bài giải:

Gọi số tiền lãi từng tổ được chia lần lượt là x (đồng) với y (đồng)

Theo đề, ta có: $fracx3$ = $fracy5$ với x + y = 12800000

Theo tính chất của dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

$fracx3$ = $fracy5$ = $fracx + y3 + 5$ = $frac128000008$ = 1600000

$fracx3 = 1600000 ⇒ x = 4800000$

$fracy5 = 1600000 ⇒ y = 8000000$

Vậy:

Tổ 1 được phân tách $4800000 (đồng)$

Tổ 2 được chia $8000000 (đồng)$

9. Giải bài 104 trang 50 sgk Toán 7 tập 1

Một cửa hàng có cha tấm vải vóc dài tổng cộng 108m. Sau khoản thời gian bán đi $frac12$ tấm thiết bị nhất, $frac23$ tấm máy hai với $frac34$ tấm thứ bố thì số mét vải còn sót lại ở bố tấm bởi nhau. Tính chiều nhiều năm mỗi tấm vải dịp đầu?

Bài giải:

Gọi chiều nhiều năm mỗi tấm vải theo thứ tự là x (m); y (m); z (m)

Theo đề, ta có:

$fracx2$ = $fracy3$ = $fracz4$ cùng $x + y + z = 108$

Theo tính chất của hàng tỉ số bởi nhau, ta có:

$fracx2$ = $fracy3$ = $fracz4$ = $fracx + y + z2 + 3 + 4$ = $frac1089$ = 12

$fracx2 = 12 ⇒ x = 24$

$fracy3 = 12 ⇒ y = 36$

$frac24 = 12 ⇒ z = 48$

Vậy: Tấm vải vóc 1 nhiều năm $24$ mét, Tấm vải vóc 2 nhiều năm $36$ mét, Tấm vải 3 nhiều năm $48$ mét

10.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 7 Năm 2020, Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 7 Môn Toán

Giải bài xích 105 trang 50 sgk Toán 7 tập 1

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $sqrt0,01$ – $sqrt0,25$

b) 0,5$sqrt100$ – $sqrtfrac14$

Bài giải:

Ta có:

a) $sqrt0,01 – sqrt0,25 = 0,1 – 0,5 = – 0,4$

b) $0,5sqrt100 – sqrtfrac14 = 0,5 . 10 – 0,5 = 5 – 0,5 = 4,5$

Bài trước: