Số số hạng của các số gồm 3 chữ số, những số hầu như chia 5 dư 3 là: (998 - 103) : 5 + 1 = 180

Tổng của số hạng đầu và số hạng cuối là: 998 + 103 = 1101

Tổng của những số đó là: 1101 x90 = 99090

Sai thì bỏ qua -_-


*

Giải thích quá trình giải:

dẫy số chính là :

103 ; 108 ; 113 ; ...... ; 998

số các số hạng là :

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

tổng của dãy số là :

( 998 + 103 ) × 180 : 2 = 99090

đây new đúng

Ta có dãy số sau: 503;508;513;.........;998

Nhận thấy: 508-503=5

513-508=5

Đây là dãy số từ bỏ nhiên thường xuyên cách rất nhiều nhau 5 solo vị

Số số hạng là: (998-503):5+1=100

Vậy tổng những số có 3 c/s nhưng mỗi số đông đảo chia 5 dư 3 là:

(998+503)x100:2=75050

dãy số bao gồm 3 chữ số chia 5 dư 3 là :

103 ; 108 ; 998

dãy số trên tất cả số số hạng là :

( 998 - 103) : 5 + 1 = 108 ( số )

tổng dãy số bên trên là

( 998 +103 ) * 180 : 2 = 99090

Tính tổng của những số bao gồm 3 chữ số,các số đa số chia 5 dư 3.Bạn sẽ xem: Tính tổng của các số bao gồm 3 chữ số,các số phần đông chia 5 dư 3. Trả lời:tổng những số kia là

dãy số gồm 3 chữ số phân chia 5 dư 3 là :

103 ; 108 ; 998

dãy số trên bao gồm số số hạng là :

( 998 - 103) : 5 + 1 = 108 ( số )

tổng hàng số trên là

( 998 +103 ) * 180 : 2 = 99090

Đó là tổng của: 100 + 105 + ... + 995

Số số hạng của hàng :

( 995 - 100 ) : 5 + 1 = 180 ( số hạng )

Tổng của những số bao gồm 3 chữ số , những số rất nhiều chia 5 dư 3 là :

( 100 + 995 ) x 180 : 2 = 98550

Đáp số : 98550

Các số chia 5 dư 3 bao gồm tận thuộc là 3 ; 8

Số nhỏ xíu nhất thỏa mãn : 103

Số mập nhất thỏa mãn : 998

Số số vừa lòng :

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

Tổng các số đó :

( 998 + 103 ) x 180 : 2 = 99090

đ/s : 99090

Ta bao gồm dãy số tất cả 3 chữ số chia 5 dư 3

103 , 108 , 113 , 118 , ...., 998.Bạn đang xem: Tính tổng của các số có 3 chữ số,các số gần như chia 5 dư 3.

Bạn đang xem: Tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3. trả lời:tổng các số đó là

Các số gồm 3 chữ số chia 5 dư 3 là:

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 108 ( số )

Đáp số : 108 số

Bài giải:

Các số các 3 chữ số chia 5 dư 3 gồm: 103; 108; 113 ; ……. ; 993; 998

Số số hạng là:

(998 – 103) : 5 + 1 = 180 (số)

Tổng của chúng là :

(998 + 103) x 180 : 2 = 99 090

Đáp số:...............

hok tốt

Bài giải:

Các số các 3 chữ số phân chia 5 dư 3 gồm: 103; 108; 113 ; ……. ; 993; 998

Số số hạng là:

(998 – 103) : 5 + 1 = 180 (số)

Tổng của chúng là :

(998 + 103) x 180 : 2 = 99 090

Đáp số:...............

hok tốt

Dãy số gồm 3 chữ số phân chia 5 dư 3 là :

103 ; 108 ;.......; 998

Dãy số trên tất cả số số hạng là :

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 108 ( số )

Tổng hàng số trên là :

( 103 + 998 ) x 180 : 2 = 99090

Đáp số : 99090

Bài làm:

dãy số gồm 3 chữ số phân tách 5 dư 3 là :

103 ; 108 ; 998

dãy số trên tất cả số số hạng là :

( 998 - 103) : 5 + 1 = 108 ( số )

tổng dãy số trên là

( 998 +103 ) * 180 : 2 = 99090

đáp số : 99090

Bài giải:

Các số các 3 chữ số chia 5 dư 3 gồm: 103; 108; 113 ; ……. ; 993; 998

Số số hạng là:

(998 – 103) : 5 + 1 = 180 (số)

Tổng của bọn chúng là :

(998 + 103) x 180 : 2 = 99 090

Đáp số:...............

hok tốt

các chữ số bao gồm 3 chữ số phân tách hết đến 5 dư 3 là : 103 ; 108 ; 113 ; 118 ; ... ; 983 ; 988 ; 993 ; 998 .

Xem thêm: Anh Đi Rồi Buổi Chiều Chỉ Còn Lại Một Mình, Lời Bài Hát Trong Anh Tình Vẫn Sáng

số phần tử của các số bên trên là :

( 998 - 103 ) : 5 + 2 = 180 ( phần tử)

tổng những số trên là :

( 998 + 103 ) x 183 : 2 = 99 090

cac so phân tách het mang đến 5 ma du 3 co tan cung la 3 va 8.

Vay ta teo day so la : 103, 108 , ....., 998

So so hang la : (998 - 103 ) : 5 + 1 = 180

Tong cua day la : ( 998+ 103 ) x 180 = 198180

D/S

yen tam di day chac chan la cau tra loi dung vi vày la bai ma co giao mk giang ma