Toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thức là bài xích toán học viên vận dụng nhiều kỹ năng của phép nhân, chia, cộng, trừ để đo lường và tính toán giá trị.

Bài học toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thức hôm nay, magdalenarybarikova.com sẽ nói lại những kiến thức đề nghị nhớ và những dạng bài bác tập vận dụng để học sinh luyện tập.Bạn đã xem: những bài toán tính cực hiếm biểu thức lớp 4

1. Trình làng về bài học kinh nghiệm tính quý giá của biểu thức

1.1. Lấy một ví dụ 1: Tính quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính cùng tính có:


*

Thực hiện tại phép tính theo thiết bị tự từ phải qua trái ta có:

1 cộng 7 bằng 8, viết 8

5 cộng 4 bằng 9, viết 9

9 cộng 7 bằng 16, viết 6 nhớ 1

2 cộng 4 bởi 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Lấy một ví dụ 2: Tính cực hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện phép tính theo nguyên tắc nhân phân tách trước, cùng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy giá trị của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính cực hiếm của biểu thức

a) vào một biểu thức, nếu chỉ bao gồm phép nhân với phép phân chia hoặc phép trừ cùng phép cộng, ta thực hiện tính toán từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức lớp 4

Nếu trong biểu thức, có cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta thực hiện nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, gồm dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước, ngoại trừ ngoặc sau.

b) thực hiện biểu thức bao gồm phép cộng

Nhóm các số hạng trong biểu thức đã cho thành nhóm tất cả tổng là những số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất phối hợp của phép cộng: Khi thay đổi chỗ các số hạng vào một tổng thì tổng không rứa đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập vận dụng tính giá trị biểu thức

3.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức theo cách tiện lợi nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: tìm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính quý giá của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 6. Tú bao gồm 76 viên bi, số bi của An cấp 7 lần số bi của Tú. An mang lại Hùng 24 viên. Hỏi tổng cộng bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số các số hạng trong hàng số.

b) Tính tổng của hàng số.

Xem thêm: Bài Văn Tả Ngôi Trường Bằng Tiếng Anh Lớp 6, Tả Ngôi Trường Của Em Bằng Tiếng Anh

3.2. Bài xích giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo quy tắc của phép nhân, chia, cộng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo phép tắc của biểu thức có chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, các chữ số đặt thẳng sản phẩm với nhau. Thực hiện phép tính từ đề nghị qua trái. Ta có:


*

7 cùng 5 bởi 12, viết 2 ghi nhớ 1

3 cộng 4 bởi 7 thêm 1 bằng 8, viết 8

8 cùng 2 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1

2 cộng 1 bởi 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082


*

7 cộng 9 bởi 16, viết 6 ghi nhớ 1

5 cùng 1 bằng 6 thêm 1 được 7, viết 7

8 cộng 0 bằng 8, viết 8

4 cùng 2 bởi 6, viết 6

Hạ 19 xuống được kết quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876


*

5 trừ 4 bởi 1, viết 1

7 trừ 3 bởi 4, viết 4

4 ko trừ được mang lại 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 ghi nhớ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi 9, viết 9 nhớ 1

2 thêm một bằng 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 6

1 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741


*

3 trừ 2 bởi 1, viết 1

4 trừ 3 bởi 1, viết 1

6 không trừ cho 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 nhớ 1

2 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán được số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày thứ nhất bán được rộng ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày thứ nhất bán được 2624 lít, ngày thiết bị hai bán được 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) biện pháp tính số lượng các số hạng trong dãy số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác ra ta bao gồm số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy hàng số trên bao gồm 18 số hạng

b) những tính tổng trong dãy số:

Tổng = : 2

Theo bài bác ra ta có tổng của dãy số bên trên là: : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong dãy số trên là 630

4. Bài bác tập từ luyện toán lớp 4 tính giá trị biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm bí quyết tính thuận lợi nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: tìm kiếm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

b) Tính tổng của hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) bao gồm 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính quý giá của biểu thứcyêu cầuhọc sinh cần áp dụng nhiều kiến thức, năng lực để giải. Để bé học tập xuất sắc hơn phụ huynh rất có thể tham khảo những khóa học toán online trên magdalenarybarikova.com nhé!