a) Trung bình cộng của số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau với số nhỏ nhất tất cả 3 chữ số là :

A. 4986 B. 4988 C. 5000

b) Trung bình cùng của số bé nhất tất cả 6 chữ số khác biệt với số lớn số 1 có 4 chữ số là :

A. 56 072 B. 56 172 C. 56 222

Câu 4.Bạn sẽ xem: search số từ bỏ nhiên bé dại nhất gồm tổng những chữ số là 31 trả lời: số tự nhiên đó là

 Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) tổng thể lẻ nhỏ tuổi nhất tất cả 5 chữ số cùng với số lớn nhất có 4 chữ số là: trăng tròn 000. ☐

b) Tổng của số lớn nhất có 5 chữ số không giống nhau với số bé xíu nhất tất cả 5 chữ số khác biệt là: 108 900 ☐

c) Hiệu của số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau đều là số lẻ với số nhỏ bé nhất có 4 chữ số không giống nhau đều là số chẵn là: 7707 ☐

d) Hiệu của số chẵn lớn số 1 có 5 chữ số cùng với số lớn số 1 có 4 chữ số là : 89 898. ☐

Câu 5.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số là 31 trả lời: số tự nhiên đó là

 Không tiến hành phép tính, hãy so sánh giá trị của M và N

(M × 88 = 88 × 1090)

((N + 1090) ×256)( = (984 + 1090 ) ×256)

Câu 6. Hãy viết thêm tứ số thích hợp vào vị trí chấm trong dãy số sau và giải thích cách tìm các số kia :

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; … ; … ; … ; …

Câu 7. Hà làm cho được 16 bông hoa, Hằng làm được 19 bông hoa, Lan làm được số bông hoa nhiều hơn thế nữa mức trung bình của tất cả 3 các bạn là 5 bông hoa. Hỏi cả bố bạn có tác dụng được bao nhiêu bông hoa?

Lời giải

Câu 1. 

Phương pháp:

- Chữ số 3 có mức giá trị 3000 thì chữ số 3 đó phải thuộc sản phẩm nghìn.

- tra cứu số nhỏ nhất bao gồm 6 chữ số không giống nhau rồi tìm hàng của chữ số 3, từ đó xác định được quý giá của chữ số đó.

Cách giải:

a) trong các số vẫn cho, số chứa chữ số vật dụng 3 mà lại giá trị của số 3 là 3000 là 53 724.

chọn C.

b) Số bé dại nhất có 6 chữ số không giống nhau là 102 345.

trong những 102 345, chữ số 3 thuộc hàng trăm nên có mức giá trị là 300.

lựa chọn B.

Câu 2.

Phương pháp:

- Tháng hai năm thường gồm 28 ngày, tháng hai của năm nhuận bao gồm 29 ngày.

- Năm nhuận là những năm phân chia hết mang lại 4. Liệt kê các năm nhuận bắt đầu từ năm 1980 đến hết năm 2020 rồi đếm thời gian nhuận.

Cách giải:

a) Tháng nhì của năm nhuận tất cả 29 ngày.

chọn B.

b) Bắt đầu từ thời điểm năm 1980 cho đến khi kết thúc năm 2020 có những năm nhuận là:

 1980 ; 1984; 1988; 1992; 1996; 2000; 2004; 2008; 2012; 2016; 2020

Vậy bắt đầu từ thời điểm năm 1980 cho đến khi kết thúc năm 2020 có 11 năm nhuận.

chọn D

Câu 3.

Phương pháp:

Muốn kiếm tìm số vừa đủ cộng của không ít số, ta tính tổng của những số đó, rồi phân chia tổng đó cho số những số hạng.

Cách giải:

a) Số lớn số 1 có 4 chữ số khác biệt là 9876.

Số bé dại nhất bao gồm 3 chữ số là 100.

Trung bình cùng của số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau với số nhỏ nhất có 3 chữ số là :

(9876 + 100) : 2 = 4988

Chọn B. 

b) Số bé nhỏ nhất có 6 chữ số không giống nhau là 102 345.

Trung bình cộng của số bé xíu nhất tất cả 6 chữ số không giống nhau với số lớn số 1 có 4 chữ số là :

(102 345 + 9999) : 2 = 56 172

chọn B. 

Câu 4.

Phương pháp:

Tính giá chỉ trị những biểu thức rồi so sánh với đề bài xích để xác định tính phải trái của các xác định đã cho.

Cách giải:

a) Số lẻ nhỏ tuổi nhất bao gồm 5 chữ số là 10 001.

Số lớn số 1 có 4 chữ số là 9999.

tổng thể lẻ nhỏ dại nhất có 5 chữ số cùng với số lớn số 1 có 4 chữ số là:

10 001 + 9999 = 20 000

b) Số lớn số 1 có 5 chữ số khác biệt là 98 765.

Số nhỏ bé nhất tất cả 5 chữ số khác biệt là 10 234.

Tổng của số lớn nhất có 5 chữ số khác biệt với số bé nhất có 5 chữ số khác nhau là:

98 765 + 10 234 = 108 999 

c) Số lớn nhất có 4 chữ số khác biệt đều là số lẻ là 9753.

Số nhỏ nhắn nhất tất cả 4 chữ số không giống nhau đều là số chẵn là 2046.

Hiệu của số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau đều lẻ với số nhỏ bé nhất gồm 4 chữ sô khác nhau đều là số chẵn là: 9753 - 2046 = 7707

d) Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là 99 998.

Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999.

Hiệu của số chẵn lớn nhất có 5 chữ số với số lớn nhất có 4 chữ số là :

99 998 - 9999 = 89 999.

Vậy công dụng lần lượt là:

a) Đ b) S c) Đ d) S

Câu 5. 

Phương pháp:

Tìm giá trị của M và N rồi sánh kết quả với nhau 

Cách giải:

+) (M × 88 = 88 × 1090)

(M = 1090) (tích đều nhau cùng giảm 88 lần).

+) ((N + 1090) ×256)( = (984 + 1090) ×256)

((N + 1090) = 984 + 1090) (tích đều bằng nhau cùng giảm 256 lần )

(N = 984) (2 tổng đều nhau cùng sút 1090)

Vì (1090 > 984) đề nghị (M > N.)

Câu 6.  

Phương pháp:

Dựa vào các số đang biết để tìm quy quy định của dãy số sẽ cho, từ kia tìm các số còn lại.

Cách giải:

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; … ; … ; … ; …

Nhận xét :

(1 + 2 = 3;) ; (2 + 3 = 5;) ; (3 + 5 = 8)

Kể từ bỏ số hạng máy 3 trở đi, từng số đứng sau bởi tổng hai số giáp trước nó.

Bốn số tiếp theo sau là :

(5 + 8 = 13;) (8 + 13 = 21;) 

(13 + 21 = 34;) (21 + 34 = 55)

Dãy số viết khá đầy đủ là :

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; 55.

Câu 7.

Phương pháp:

- Vẽ sơ đồ biểu lộ số bông hoa mỗi chúng ta làm được. 

- Quan cạnh bên sơ đồ ta thấy (2) lần vừa phải số nhành hoa làm được của (3) bạn bằng số cành hoa của Hà và Hằng thêm vào đó (5) bông. Từ bỏ đó kiếm được trung bình số cành hoa làm được của (3) bạn.

- tìm kiếm số cành hoa cả (3) chúng ta làm được ta lấy trung bình số hoa lá làm được của (3) bạn nhân với (3).

Xem thêm: Quan Hệ Sản Xuất Phù Hợp Với Trình Độ Phát Triển Của Lực Lượng Sản Xuất

Cách giải:

Theo đề bài ta có sơ đồ:


*

Nhìn vào sơ thiết bị ta thấy (2) lần mức độ vừa phải số cành hoa làm được của (3) chúng ta bằng số hoa lá của Hà và Hằng thêm vào đó (5) bông.