Xà chống hoá trọn vẹn 0,1 mol este X (đơn chức, mạch hở) bởi 100 gam dung dịch bao gồm NaOH 4% cùng KOH 5,6%. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng, nhận được 13,8 gam hóa học rắn khan; ngưng tụ toàn cục phần hơi cất cánh ra tạo thành 95 gam hóa học lỏng. Công thức của X là
Bạn đang xem: Tìm phản ứng viết sai

Nung m gam hỗn hợp X bao gồm Zn(NO3)2 và NaNO3 ở nhiệt độ cao cho phản ứng hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Mang đến khí chiếu vào nước chiếm được 2 lít dung dịch Z và sót lại thoát ra 3,36 lít khí (đktc). PH của hỗn hợp Z là


Các hợp chất hữu cơ X, Y, Z, T gồm một số điểm lưu ý sau:

Các chất X, Y, Z, T theo lần lượt là:


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol một axit đối kháng chức, ko no (có một link đôi trong nơi bắt đầu hiđrocacbon), mạch hở đề xuất V lít (đktc) khí oxi. Sau làm phản ứng chiếm được 6,72 lít ( đktc) khí CO2 và a gam nước. Quý hiếm của V cùng a lần lượt là:


Có nhiều một số loại bánh cần tạo độ xốp, do vậy trong quy trình nhào bột người ta thường bỏ thêm hóa hóa học nào trong các các chất sau:


Khi nhằm lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát sâu cho tới lớp sắt mặt trong, sẽ xẩy ra quá trình


Cho m gam tất cả hổn hợp M tất cả đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z với pentapeptit T (đều mạch hở) chức năng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được các thành phần hỗn hợp Q bao gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bởi một lượng oxi vừa đủ, thu lấy tổng thể khí với hơi đem hấp thụ vào trong bình đựng nước vôi trong dư, thấy trọng lượng bình tăng 13,23 gam và bao gồm 0,84 lít khí (đktc) thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được 4,095 gam H2O. Quý hiếm của m gần duy nhất với quý giá nào sau đây?


Thủy phân trọn vẹn 4,84 gam este A bởi một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, rồi cô cạn chỉ thu được khá nước và tất cả hổn hợp X có hai muối bột (đều có khối lượng phân tử to hơn 68). Đốt cháy trọn vẹn lượng muối hạt trên yêu cầu đúng 6,496 lít O2 (đktc), thu được 4,24 gam Na2CO3; 5,376 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Nhân tố phần trăm cân nặng muối có trọng lượng phân tử nhỏ tuổi hơn vào X là


Ở ống nghiệm như thế nào không tất cả phản ứng xảy ra?


Khi thủy phân 68,4 gam saccarozơ trong dung dịch axit H2SO4 loãng (hiệu suất bội nghịch ứng thủy phân đạt 80%), thu được hỗn hợp Y. Th-nc dung dịch Y bởi dung dịch NaOH rồi tiến hành phản ứng tráng bạc bẽo (bằng AgNO3 vào NH3) thu được buổi tối đa m gam sắt kẽm kim loại Ag. Quý giá của m là


Điện phân dung dịch đựng 23,4 gam muối nạp năng lượng (với điện rất trơ, màng ngăn xốp), thu được 2,5 lít dung dịch có pH=13. Phần trăm muối nạp năng lượng bị năng lượng điện phân là
Xem thêm: Hà Thủ Ô Đỏ Có Tác Dụng Cây Hà Thủ Ô Đỏ, Hà Thủ Ô Đỏ Có Tác Dụng Gì

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam