tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Tìm định nghĩa sai về liên kết ion

*

Câu 1: Hợp hóa học nào tiếp sau đây có links ion? 

A. KCl.

B. HCl.

C. NH3.

D. H2O. 

Câu 2: Hợp hóa học nào tiếp sau đây có liên kết ion? 

A. HCl.

B. H2.

C. MgO.

D. H2O. 

Câu 3: Liên kết chất hóa học được hình thành vày lực hút tĩnh điện giữa những ion mang điện tích trái dấu hotline là 

A. liên kết cộng hóa trị có cực.

B. liên kết kim loại. 

C. liên kết cộng hóa trị không cực.

D. liên kết ion. 

Câu 4: Liên kết ion tạo nên thành giữa hai nguyên tử 

A. kim nhiều loại điển hình.

B. phi kim điển hình. 

C. kim một số loại và phi kim.

D. kim loại nổi bật và phi kim điển hình. 

Câu 5: Chỉ ra câu chữ sai khi nói tới ion: 

A. Ion là bộ phận mang điện. 

B. Ion âm hotline là cation, ion dương hotline là anion. 

C. Ion tất cả thể phân thành ion đơn nguyên tử với ion nhiều nguyên tử. 

D. Ion được hiện ra khi nguyên tử nhường hay dìm electron. 

Câu 6: Nguyên tử của nguyên tố clo bao gồm 7 electron ở phần ngoài cùng, lúc tham gia link với các nguyên tố khác, oxi bao gồm xu hướng: 

A. nhận thêm 1 electron.

B. nhường đi 2 electron. 

C. nhận thêm 2 electron.

D. nhường đi 6 electron. 

Câu 7: Phân tử KCl được sinh ra do 

A. sự phối kết hợp giữa nhì nguyên tử K cùng Cl.

B. sự kết hợp giữa nhị ion K+ và Cl2-. 

C. sự kết hợp giữa nhì ion K- và Cl+.

D. sự phối hợp giữa hai ion K+ và Cl-. 

Câu 8: Nhóm hợp hóa học nào tiếp sau đây đều là hợp hóa học ion? 

A. H2S, Na2O.

B. CH4, CO2.

C. CaO, NaCl.

D. SO2, KCl. 

Câu 9: Hợp hóa học nào dưới đây có chứa links ion trong phân tử: 

A. Na2O; KCl; HCl.

B. K2O; BaCl2; CaF.

C. Na2O; H2S; NaCl.

D. CO2; K2O; CaO. 

Câu 10: Có 2 nhân tố X (Z = 19); Y (X = 17) hợp hóa học tạo vày X và Y bao gồm công thức và kiểu links là: 

A. XY, links ion.

B. X2Y, link ion. 

C. XY, link cộng hóa trị bao gồm cực.

D. XY2, link cộng hóa trị gồm cực. 

.... 

Câu 11: Hợp chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị? 

A. HCl.

B. MgO.

C. NaCl.

D. K2O. 

Câu 12: Chất nào tiếp sau đây có liên cùng hóa trị không phân cực? 

A. HCl.

B. NH3.

C. Cl2.

D. H2O. 

Câu 13: Chất nào tiếp sau đây có liên cùng hóa trị phân cực? 

A. O2.

B. NH3.

C. Cl2.

D. H2. 

Câu 14: Trong phân tử sẽ có được liên kết cộng hoá trị ko phân rất nếu cặp electron chung 

A. ở giữa hai nguyên tử.

B. lệch về ở một bên một nguyên tử. 

C. chuyển hẳn về một nguyên tử.

D. nhường hẳn về một nguyên tử. 

Câu 15: Trong phân tử sẽ có được liên kết cộng hoá trị phân cực nếu cặp electron chung 

A. ở thân hai nguyên tử.

B. lệch về một phía một nguyên tử. 

C. chuyển hẳn về một nguyên tử.

D. nhường hẳn về một nguyên tử. 

Câu 16: Liên kết cùng hóa trị ko phân rất thường là links giữa: 

A. Hai sắt kẽm kim loại giống nhau.

B. Hai phi kim giống như nhau. 

C. Một kim loại mạnh và một phi kim mạnh.

D. Một kim loại yếu cùng một phi kim yếu. 

Câu 17: Tùy trực thuộc vào số cặp electron dùng tầm thường tham gia sinh sản thành links cộng hóa trị thân 2 nguyên tử mà links được gọi là: 

A. liên kết phân cực, liên kết lưỡng cực, link ba cực. 

B. liên kết đơn giản, liên kết phức tạp. 

C. liên kết đơn, links đôi, link ba. 

D. liên kết xích ma, liên kết pi, link đelta. 

Câu 18: Liên kết cùng hóa trị là links giữa 2 nguyên tử 

A. phi kim, được chế tạo ra thành vì sự góp chung electron. 

B. khác nhau, được chế tác thành do sự góp bình thường electron. 

C. được tạo ra thành vày sự góp chung một hay nhiều electron. 

D. được sản xuất thành trường đoản cú sự mang lại nhận electron thân chúng. 

.... 

Câu 19: Điện tích quy ước của các nguyên tử vào phân tử, trường hợp coi phân tử có liên kết ion được hotline là 

A. điện tích nguyên tử.

B. số oxi hóa. 

C. điện tích ion.

D. cation hay anion. 

Câu 20: Số oxi hóa của S vào phân tử H2SO4 là 

A. +4.

B. +6.

C. -4.

D. -6. 

Câu 21: Số oxi hóa của Mn vào phân tử KMnO4 là 

A. +6.

B. +7.

C. -6.

D. -7. 

Câu 11: Số oxi hóa của Cl vào phân tử NaClO3 là 

A. +5.

B. +7.

C. -5.

D. -7. 

Câu 22: Số oxi hóa của Cr trong phân tử K2Cr2O7 là 

A. -6.

B. -3.

C. +3.

D. +6. 

Câu 23: Số oxi hóa của N trong ion

*
là 

A. +3.

B. -5.

C. +5.

D. -3. 

Câu 24: Số thoái hóa của C trong ion

*
là 

A. -6.

B. -4.

C. +6.

D. +4. 

Câu 25: Số oxi hóa của Cl trong các hợp chất KCl, KClO, KClO2; KClO3, KClO4 theo thứ tự là 

A. -1; +3; +1; +5; +7.

B. -1; +1; +3; +5; +7.

C. -1; +5; +3; +1; +7.

D. -1; +1; +3; +7; +5. 

Câu 26: Cho 0,83 gam hỗn hợp gồm Al cùng Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau bội phản ứng nhận được 0,56 lít khí H2 (đktc). Thành phần xác suất theo trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp lần lượt là: 

A. 32,53% và 67,47%.

B. 67,5% và 32,5%. 

C. 55% cùng 45%.

D. 45% với 55%. 

..... 

Câu 27: Hãy cho biết thêm

*
là quy trình nào sau đây? 

A. Oxi hóa.

B. Khử. 

C. Nhận proton.

D. Tự oxi hóa – khử. 

Câu 28: Hãy cho biết thêm

*
là quá trình nào sau đây? 

A. Oxi hóa.

B. Khử. 

C. Nhận proton.

D. Tự lão hóa – khử. 

Câu 29: Chất khử trong phản ứng

*
là 

A. Mg.

B. HCl.

C. MgCl2.

D. H2. 

Câu 30: Chất thoái hóa trong phản bội ứng

*
là 

A. Ag.

B. AgNO3.

C. Cu.

D. Cu(NO3)2. 

Câu 31: Chất bị thoái hóa trong phản ứng

*
là 

A. Na.

B. H2O.

C. NaOH.

D. H2. 

Câu 32: Chất bị khử trong phản bội ứng

*
là 

A. Cu.

B. H2SO4.

C. CuSO4.

D. SO2. 

Câu 33: Vai trò của H2S trong bội phản ứng 2FeCl3 + H2S

*
2FeCl2 + S + 2HCl là 

A. chất oxi hóa.

B. chất khử. 

C. axit.

D. axit và chất khử. 

Câu 34: Trong phản bội ứng nào tiếp sau đây cacbon bộc lộ đồng thời tính oxi hoá với tính khử? 

A.

*
B.
*
 

C.

*
D.
*
 

Câu 35: Vài trò của HCl trong làm phản ứng MnO2 + 4HCl

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O là 

A. oxi hóa.

B. chất khử. 

C. tạo môi trường.

D. chất khử cùng môi trường. 

Câu 36: Cho phương trình hoá học:

*
Hệ số nguyên và tối giản của chất oxi hoá là 

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3. 

Câu 37: Cho phương trình hoá học:

*
tỉ lệ a : b là 

A. 1 : 3.

B. 1 : 2.

C. 2 : 3.

D. 2 : 9. 

Câu 38: Cho phương trình phản nghịch ứng sau:

*
Nếu thông số của HNO3 là 8 thì tổng thông số của Zn và NO là: 

A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 5. 

Câu 39: Hòa tan trọn vẹn 7,8 gam láo hợp tất cả Al cùng Mg trong dung dịch HCl (dư), chiếm được 8,96 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch chứa m gam muối. Quý giá của m là 

A. 22,4.

B. 28,4.

C. 36,2.

D. 22,0. 

Câu 40: Hoà tan 7,8 gam tất cả hổn hợp bột Al với Mg trong hỗn hợp HCl dư.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Công Thức Lượng Giác Lớp 10 Cơ Bản Có Đáp Án Chi Tiết

Sau bội phản ứng cân nặng dung dịch axit tăng lên 7,0 gam. Cân nặng nhôm và magie trong các thành phần hỗn hợp đầu là