(C17H33COO)3C3H5 + 3H2O (undersett^0oversetH^ + longleftrightarrow) 3C17H33COOH + C3H5(OH)3

=> sản phẩm : C17H33COOH cùng glixerol.

Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với láo hợp các gồm n axit béo khác biệt (có xúc tác H2SO4) có thể thu được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho các thành phần hỗn hợp X có 2 axit phệ RCOOH với R’COOH công dụng với glixerol. Con số chất bự tối đa hoàn toàn có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất khủng X trong môi trường axit, sau bội phản ứng thu được glixerol cùng 2 axit béo.

Xác định số đồng phân kết cấu của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất lớn X trong môi trường axit, thu được axit oleic cùng axit stearic có tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2. Trọng lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 chức năng hoàn toàn cùng với H2O dư, đun nóng, có xúc tác H2SO4 nhận được m gam glixerol. Cực hiếm của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bởi dd NaOH nhận được 9,2g glixerol với 83,4g muối bột của một axit no. Axit đó là


Xà phòng hoá trọn vẹn 17,24 gam chất béo đề xuất vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được cân nặng xà phòng là


Đun nóng chất béo yêu cầu vừa đầy đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, trả sử làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol thu được là


Một một số loại chất béo gồm M tb = 792,8. Từ 10 kilogam chất béo trên vẫn điều chế được m kg xà phòng natri bao gồm 28% hóa học phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy trọn vẹn 1 mol hóa học béo, nhận được CO2 và H2O hơn kém nhau 7 mol. Phương diện khác, a mol chất béo trên tính năng tối đa với 800 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là


Cho các phát biểu sau:

(a) Chất lớn được gọi thông thường là triglixerit tuyệt triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Thủy phân triolein

(b) chất béo nhẹ hơn nước, không tan vào nước tuy thế tan các trong dung môi hữu cơ.

(c) bội phản ứng thủy phân chất phệ trong môi trường axit là làm phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein gồm công thức thứu tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong hàng khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng hình thành ancol là


Cho triolein lần lượt chức năng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp có phản ứng xẩy ra là:


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được H2O với 9,12 mol CO2. Mặt khác m gam X công dụng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất lớn Y. Đem cục bộ Y tính năng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn thể muối sau bội phản ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được tối đa a gam H2O. Quý giá của a ngay sát nhất với cái giá trị nào tiếp sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


Hỗn hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, bắt buộc dùng hoàn toản 3,75 mol O2 thì chiếm được H2O cùng 2,7 mol CO2. Phương diện khác, xà phòng hóa trọn vẹn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và m gam muối. Cực hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X đề nghị vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Ngoài ra thủy phân hoàn toàn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, thu được dung dịch cất b gam muối. Giá trị của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, thu được glixerol, natri stearat cùng natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X yêu cầu vừa đầy đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O cùng 2,28 mol CO2. Khía cạnh khác, m gam X công dụng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol với m gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X đề nghị vừa đầy đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Khía cạnh khác, a mol X tác dụng tối nhiều với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của m là


Câu 40. Triển khai thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: đến vào bát sứ khoảng 3 gam mỡ bụng lợn cùng 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp và liên tục khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước để vào để giữ mang lại thể tích của tất cả hổn hợp không đổi rồi để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên láo lếu hợp.

Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất mập X bắt buộc dùng vừa đủ 3,24 mol O2. Khía cạnh khác, thủy phân trọn vẹn lượng chất phệ trên bởi NaOH thu được m gam hỗn hợp hai muối của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên rất có thể làm mất màu hỗn hợp chứa buổi tối đa 0,04 mol Br2. Giá trị của m là


Xà chống hóa trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp E gồm các triglixerit bởi dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và các thành phần hỗn hợp X gồm bố muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa bao gồm tỉ lệ mol tương xứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa trọn vẹn m gam E, nhận được 68,96 gam tất cả hổn hợp Y. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn m gam E thì cần vừa đầy đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Thủy phân chất béo triglixerit X trong hỗn hợp NaOH fan ta chiếm được xà chống là hỗn hợp 2 muối bột natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ thành phần mol theo lần lượt là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X chiếm được b mol CO2 với c mol H2O. Contact giữa a, b, c là


Khi đun nóng 2,225 kg chất khủng Tristearin (có chứa 20% tạp chất trơ) với dung dịch NaOH dư. Trả sử công suất của phản nghịch ứng 100%. Khối lượng glixerol nhận được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X nên vừa đầy đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 với 2 mol H2O. Mang lại m gam X công dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng 35,36 gam muối. Khía cạnh khác, m gam X chức năng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của a là


Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, chiếm được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân trọn vẹn m gam triglixerit X phải dùng trọn vẹn 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được glixerol cùng 91,8 gam muối của một axit béo. Quý hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất bự X trong hỗn hợp NaOH, thu được tất cả hổn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng hơn nhát nhau 1,817 lần với glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, chiếm được CO2 và 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X tính năng với dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được glixerol với m gam muối. Phương diện khác, 25,74 gam X tác dụng được về tối đa với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X phải vừa đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 cùng 5,2 mol H2O. Khía cạnh khác mang đến a gam X phản bội ứng với toàn diện dung dịch Br2. Số mol Br2 thâm nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam tất cả hổn hợp X bao gồm chất béo Y cùng axit Z (trong kia Y được tạo nên từ glixerol và axit Z) tính năng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH nhận được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ vật phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit tất cả số links π nhỏ dại hơn 6 và gồm 55 nguyên tử cacbon trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là hồ hết hợp hóa học hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn thế X3 hai nhóm CH2. đánh giá và nhận định nào tiếp sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X đề xuất vừa đủ 0,32 mol O2 chiếm được 0,228 mol CO2 với 0,208 mol H2O. Phương diện khác, mang đến a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,1M với KOH 0,1M sau bội nghịch ứng hoàn toàn cô cạn hỗn hợp thu được chất rắn cất m gam muối khan. Quý hiếm của m là


Hỗn đúng theo E gồm axit panmitic, axit stearic với triglixerit X. Mang đến m gam E tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 86,76 gam hỗn hợp hai muối. Trường hợp đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O và 5,22 mol CO2. Khối lượng của X vào m gam E là


Thực hiện tại xà phòng hóa m gam chất mập X bằng KOH nhận được 96,2 gam hóa học rắn cùng 9,2 gam glixerol. Giá trị m là:


Hỗn đúng theo X gồm các triglixerit trong phân tử số đông chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần a mol O2 chiếm được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa trọn vẹn m gam X bởi dung dịch NaOH đầy đủ được m1 gam muối. Giá trị a với m1 theo thứ tự là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X đề nghị vừa đủ x mol O2, sau phản ứng chiếm được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 bội phản ứng tối đa là 0,45 mol. Quý hiếm của a là


 Tiến hành thí điểm xà phòng chất hóa học béo:

Bước 1: mang lại vào chén sứ nhỏ dại khoảng 2 ml dầu dừa với 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi vơi hỗn hợp, thường xuyên khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng 30 phút với thỉnh thoảng thêm nước đựng để giữ mang đến thể tích tất cả hổn hợp không đổi xong để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo lếu hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy gồm lớp hóa học rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để gia công tăng hiệu suất phản ứng.

(c) Ở bước 2 còn nếu không thêm nước cất, các thành phần hỗn hợp bị cạn khô thì bội nghịch ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Trong nghiên cứu này, rất có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn chất trơn tru máy.

Xem thêm: Giải Bài 16, 17, 18 Trang 22 Sgk Toán 12 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Giải Tích 12 Nâng Cao

Số phát biểu đúng là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.