Câu hỏi 1 :

Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM


Bạn đang xem: Thực hành phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Câu hỏi 2 :

Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Câu hỏi 3 :

Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Câu hỏi 4 :

Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

A.55,1%; 40,8%; 43,9%; 55,7%; 65,1%; 65,5%

B.45,1%; 48,8%;43,9%; 54.8%; 65,1%; 65,5%

C.45,1%;40,8%; 63,9%; 55,7%; 45,1%; 45,5% 

D.45,1%; 43,5%; 55,7%; 65,1%; 65,5%; 71,6%; 75,0%


Câu hỏi 5 :

Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Câu hỏi 6 :

Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

A.Từ năm 1975 đến năm 2010, diện tích cây công nghiệp thường niên tăng, từ năm 2010 đến 2014 giảm

B.Diện tích cây công nghiệp nhiều năm tiếp tục tăng

C.Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng cường nhất ở tiến độ 2005-2010 

D.Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng cường nhất ngơi nghỉ giai đonạ 2005-2010


Câu hỏi 7 :

Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Câu hỏi 8 :

Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Câu hỏi 9 :

Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Câu hỏi 10 :

Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM


Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 : Vận Tốc, Giải Sách Bài Tập Vật Lí 8

*