Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Thành phần chính của khí Biogas gồm có metan (60-70%), hiđrosufua, cacbonic. Dựa vào mô hình dưới đây hãy giải thích. Vì sao khí đi ra từ hầm sinh khí lại phải cho đi qua nước?

*


Thành phần chính của khí Biogas gồm có metan (60-70%), hiđrosufua, cacbonic. Dựa vào mô hình dưới đây hãy giải thích. Vì sao khí đi ra từ hầm sinh khí lại phải cho đi qua nước?

*

A. An toàn, tránh nổ bếp ga khi dùng bình khí biogas.

Bạn đang xem: Thành phần chính của biogas

B. Để loại khí cacbonic khỏi thành phần khí biogas.

C. Để loại khí H 2 S mùi trứng thối, độc dựa vào tính tan trong nước của nó.

D. Tạo dung dịch nước (dạng như dung dịch nước tiểu) để tưới cho hoa màu.


Thành phần chính của khí Biogas gồm có metan (60-70%), hiđrosufua, cacbonic. Dựa vào mô hình dưới đây hãy giải thích. Vì sao khí đi ra từ hầm sinh khí lại phải cho đi qua nước?

*

A. An toàn, tránh nổ bếp ga khi dùng bình khí biogas.

B. Để loại khí cacbonic khỏi thành phần khí biogas.

C. Để loại khí H 2 S mùi trứng thối, độc dựa vào tính tan trong nước của nó.

D. Tạo dung dịch nước (dạng như dung dịch nước tiểu) để tưới cho hoa màu.


Đáp án C

Khí đi ra từ hầm sinh khí lại phải cho đi qua nước để loại khí H 2 S mùi trứng thối, độc dựa vào tính tan trong nước của nó.


Thành phần chính của khí bioga gồm có metan(60-70%), hidrosunfua, cacbonic. Dựa vào mô hình dưới đây hãy giải thích: Vì sao khí đi ra từ hầm sinh khí lại phải đi qua nước?


Phan Thị Huyền

Trong thành phần của khí biogas có chứa khí hiđrosunfua. Khí hiđrosunfua là một chất khí độc, tuy nhiên khí đó có thể tan trong nước. Vì vậy khí biogas sinh ra từ hầm phải đi qua bể nước để loại bỏ khí hiđrosunfua.


Hãy viết phương trình bằng chữ biểu diễn hiện tượng được mô tả sau đây

Thành phần chủ yếu của khí trong bình ga là khí metan ( C H 4 ) , khi bật lửa bếp ga thì khi metan cháy sinh ta khí cacbonic và hơi nước.


Đốt cháy hoàn toàn khí metan trong bình chứa 8 gam khí oxi thu được khí cacbonic và nước. a. Viết PTHH xảy ra. b. Tính khối lượng metan tham gia phản ứng. c. Tính thể tích khí cacbonic thu được ở đktc. d. Dẫn hết lượng khí cacbonic sinh ra đi qua dung dịch nước vôi trong dư Ca(OH)2. Tính khối lượng kết tủa thu được. (H=1, C=12, O=16, Ca=40)

\(n_{O_2}=\dfrac{8}{32}=0.25\left(mol\right)\)

\(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^0}CO_2+2H_2O\)

\(0.125....0.25....0.125\)

\(m_{CH_4}=0.125\cdot16=2\left(g\right)\)

\(V_{CO_2}=0.125\cdot22.4=2.8\left(l\right)\)

\(Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

\(............0.125.....0.125\)

\(m_{CaCO_3}=0.125\cdot100=12.5\left(g\right)\)


Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích của khí metan trong hỗn hợp là:

A. 25% ; B. 50% ; C. 60% ; D. 37,5%

Hãy chọn đáp án đúng


- Đáp án A

- Khi cho hỗn hợp khí (gồm CH4 và C2H4 ) đi qua dung dịch brom thì C2H4 sẽ phản ứng hết với dung dịch brom, CH4 không tác dụng sẽ đi ra khỏi bình.

*


Vì khi thở ra từ nồng độ cao và thở từ trong ra ngoài nên có sự khác nhau về thành phần khí hít và thở ra của oxi và khí cacbonic.


Dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen, axetilen đi qua dung dịch bạc nitrat trong dung dịch manoniac. Khí còn lại được dẫn vào dung dịch brom (dư). Nêu và giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.

Xem thêm: Đại Học Có Ngành Marketing Uy Tín Chất Lượng 2021, Ngành Marketing Là Gì


- Khi dẫn dòng khí từ từ đi vào dung dịch AgNO3/NH3 thì axetilen tác dụng với AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa màu vàng nhạt:

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

- Hỗn hợp khí còn lại dẫn vào dung dịch nước brom thì etilen sẽ tác dụng với dung dịch nước brom, làm cho dung dịch nhạt màu:

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

(Dung dịch Br2 Dd nâu đỏ → Dung dịch CH2Br-CH2Br không màu)

- Còn metan không có phản ứng nào.


Xây hầm bioga là cách xử lí phân và chất thải gia xúc đang được tiến hành. Quá trình này không những làm sạch nơi ở và vệ sinh môi trường mà còn cung cấp một lượng lớn khí ga sử dụng cho việc đun, nấu. Vậy thành phần chính của khí bioga là