C. Dòng năng lượng trong hệ sinh thá

Phần 2: ĐỘT BIẾN Câu 1: Tác nhân sinh học có thể gây đột biến gen là

Câu 1: Tác nhân sinh học có thể gây đột biến gen là

A. vi khuẩn B. động vật nguyên sinh C. 5BU D. viruthecpet

Câu 2: Trong các dạng đột biến gen, dạng nào thường gây biến đổi nhiều nhất trong cấu trúc của

prôtêin tương ứng, nếu đột biến không làm xuất hiện bộ ba kết thúc?

A. Mất một cặp nu B. Thêm một cặp nu C. Mất hoặc thêm một cặp nu D. Thay thếmột cặp nu

Câu 3: Đột biến xảy ra trong cấu trúc của gen

A. biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp tử B. cần 1 số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình.C. được biểu hiện ngay ra kiểu hình. D. biểu hiện ngay ở cơ thể mang đột biến.

Bạn đang xem: Tác nhân sinh học có thể gây đột biến gen là

Câu 4: Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào

A. tác động của các tác nhân gây đột biến. B. điều kiện môi trường sống của thể đột biến.C. tổ hợp gen mang đột biến. D. môi trường và tổ hợp gen mang đột biến.

Câu 5: Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit giữa gen cấu trúc có thể làm cho mARN tương ứng

A. không thay đổi chiều dài so với mARN bình thường. B. ngắn hơn so với mARN bình thường.

C. dài hơn so với mARN bình thường.

D. có chiều dài không đổi hoặc ngắn hơn mARN bình thường.

Câu 6: Đột biến gen lặn sẽ biểu hiện trên kiểu hình

A. khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử. B. thành kiểu hình ngay ở thế hệ sau.C. ngay ở cơ thể mang đột biến. D. khi ở trạng thái đồng hợp tử.

Câu 7: Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là

A. đột biến B. đột biến gen. C. thể đột biến. D. đột biến điểm.

Câu 8: Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì

A. làm ngừng trệ quá trình phiên mã, không tổng hợp được prôtêin.

B. làm biến đổi cấu trúc gen dẫn tới cơ thể s/vật không kiểm soát được quá trình tái bản của gen.C. làm gen bị biến đổi dẫn tới không kế tục vật chất di truyền qua các thế hệ.

D. làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin.

Câu 9: Điều nào dưới đây không đúng khi nói về đột biến gen?

A. Đột biến gen luôn gây hại cho sinh vật vì làm biến đổi cấu trúc của gen.B. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.C. Đột biến gen có thể làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú.D. Đột biến gen có thể có lợi hoặc có hại hoặc trung tính.

Câu 10: Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào

A. mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình.

B. cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen.

C. sức đề kháng của từng cơ thể. D. điều kiện sống của sinh vật.

Câu 11: Một gen có 500A, 1000G. Sau khi bị đột biến gen có tổng số 4001 liên kết hidro nhưng

chiều dài không thay đổi. Đây là loại đột biến

A. mất 1 cặp nu B. thay thế cặp A-T bằng cặp G –X C. thêm 1 cặp nu D. thay thế cặp G-X bằng cặp A-T

Câu 12. Một gen cấu trúc có chứa 90 vòng xoắn và 20% số nuclêôtit loại A. Gen bị đột biến dưới hình thức

thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen sau đột biến là : A. A = T = 359, G = X = 541. B. A = T = 361, G = X = 539. C. A = T = 360, G = X = 540. D. A = T = 359, G = X = 540.

Câu 13: Phân tử mARN được tổng hợp từ 1 gen đột biến có số ribônuclêôtit loại G giảm 1, các loại còn lại

không thay đổi so với trước đột biến. Dạng đột biến nào sau đây đã xảy ra ở gen nói trên?

A. thêm 1cặp nu G-X. B. mất 1cặp nu G-X. C. thêm 1cặp nu loại A-T. D. mất 1cặp nu loại A-T.

Câu 14: Một gen bình thường điều khiển tổng hợp 1 phân tử prôtêin có 498 aa. Đột biến đã tác động trên 1 cặp

nuclêôtit và sau đột biến tổng số nuclêôtit của gen bằng 3000. Dạng đột biến gen xảy ra là :

A. thay thế 1 cặp nu B. Mất 1 cặp nu. C. thêm 1 cặp nuclêôtit. D. đảo cặp nuclêôtit.

Câu 15. Gen A đột biến thành gen a. Chiều dài của 2 gen không đổi nhưng số liên kết hyđrô của

gen sau đột biến ít hơn gen A là 1 liên kết hyđrô. Đột biến thuộc dạng:

A. Đảo 1 cặp nu B. Thay 1 cặp (G-X)=1cặp (A-T) C. Thay 1 cặp (A-T)=1cặp (G-X) D. Thay 1 cặp (A-T)=1cặp (A-T)

Câu 16: Hoá chất 5-BU gây đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X theo cơ chế

A. A-T -> A-5BU -> 5BU-G ->G-X B. A-T -> A-5BU-G ->G-XC. A-T -> T-5BU-G ->G-X D. A-T -> A-5BU-T -> G-5BU-X

Câu 17: Dạng đột biến cấu trúc NST chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là

A. mất đoạn. B. đảo đoạn. C. lặp đoạn. D. chuyển đoạn.

Câu 18: Mức xoắn 3 trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gọi là

A. nuclêôxôm. B. sợi nhiễm sắc. C. sợi siêu xoắn. D. sợi cơ bản.

Câu 19: Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các NST không dính vào nhau

nằm ở

A. tâm động. B. hai đầu mút NST. C. eo thứ cấp. D. điểm khởi sự nhân đôi

Câu 20: Trao đổi đoạn giữa 2 nhiễm sắc thể không tương đồng gây hiện tượng

A. chuyển đoạn. B. lặp đoạn. C. đảo đoạn. D. hoán vị gen.

Câu 21: Đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ 2 thành phần ADN và prôtêin histon

A. nuclêôxôm. B. polixôm. C. nuclêôtit. D. sợi cơ bản.

Câu 22: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây mất cân bằng gen nghiêm trọng nhất là:

A. đảo đoạn. B. chuyển đoạn. C. mất đoạn. D. lặp đoạn.

Câu 23: Trình tự nuclêôtit đặc biệt trong ADN của NST, là vị trí liên kết với thoi phân bào được

gọi là

A. tâm động. B. hai đầu mút NST C. eo thứ cấp. D. điểm khởi đầu nhân đôi.

Câu 24: Dạng đột biến cấu trúc NST có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới là

A. lặp đoạn. B. mất đoạn. C. đảo đoạn. D. chuyển đoạn.

Câu 25: Dạng đột biến nào được ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong

muốn ở một số giống cây trồng?

A. Đột biến gen. B. Mất đoạn nhỏ. C. Chuyển đoạn nhỏ.D. Đột biến lệch bội.

Câu 26: Đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nu quấn quanh 8 phân tử histon 1 ¾

vòng của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được gọi là

A. ADN. B. nuclêôxôm. C. sợi cơ bản. D. sợi nhiễm sắc.

Câu 27: Mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có chiều ngang 30nm là

A. sợi ADN. B. sợi cơ bản. C. sợi nhiễm sắc. D. cấu trúc siêu xoắn.

Câu 28: Cấu trúc nào sau đây có số lần cuộn xoắn nhiều nhất?

A. sợi nhiễm sắc. B. crômatit ở kì giữa. C. sợi siêu xoắn. D. nuclêôxôm.

Câu 29: Sự liên kết giữa ADN với histôn trong cấu trúc của nhiễm sắc thể đảm bảo chức năng

A. lưu giữ, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền. B. phân li NST trong phân bào thuận lợi.C. tổ hợp NST trong phân bào thuận lợi. D. điều hòa hoạt động các gen trong ADN trên NST.

Câu 30: Đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza ở Đại mạch thuộc dạng

A. mất đoạn nhiễm sắc thể. B. lặp đoạn nhiễm sắc thể.C. đảo đoạn nhiễm sắc thể. D. chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 31: Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu gọi là

A. nhiễm sắc thể. B. axit nuclêic. C. gen. D. nhân con.

Câu 32: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trên nhiễm sắc

thể là

C. mất đoạn, chuyển đoạn. D. chuyển đoạn trên cùng một NST.

Câu 33: Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác nhân gây đột biến:

A. làm đứt gãy NST, rối loạn nhân đôi NST, trao đổi chéo không đều giữa các crômatít.B. làm đứt gãy nhiễm sắc thể, làm ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi ADN.

C. tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các crômatít.D. làm đứt gãy nhiễm sắc thể dẫn đến rối loạn trao đổi chéo.

Câu 34: Trao đổi đoạn không cân giữa 2 crômatit trong cặp tương đồng gây hiện tượng

A. chuyển đoạn. B. lặp đoạn và mất đoạn. C. đảo đoạn. D. hoán vị gen.

Câu 35: Một NST có trình tự các gen như sau ABCDEFGHI. Do rối loạn trong giảm phân đã tạora 1 giao tử có NST trên với trình tự các gen là ABCDEHGFI. Có thể kết luận, trong giảm phân đãxảy ra đột biến:

A. chuyển đoạn trên NST nhưng không làm thay đổi hình dạng NST.B. đảo đoạn chứa tâm động và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể.C. chuyển đoạn trên NST và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể.D. đảo đoạn nhưng không làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể.

Câu 36: Một NST có trình tự các gen là AB0CDEFG. Sau đột biến trình tự các gen trên NST này là

AB0CFEDG. Đây là dạng đột biến

A. đảo đoạn NST B. mất đoạn NST C. lặp đoạn NST D. chuyển đoạn NST

Câu 37: Người ta vận dụng dạng đột biến nào để loại bỏ những gen có hại?

A. Mất đoạn B. Thêm đoạn C. Chuyển đoạn D. Đảo đoạn

Câu 38: Dạng đột biến cấu trúc gây ung thư máu ở người là?

A. đảo đoạn NST 22 B. chuyển đoạn NST 22 C. lặp đoạn NST 22 D. mất đoạn NST 22

Câu 39. Ở lúa mạch, sự gia tăng hoạt tính của enzim amilaza xảy ra do :

A. có một đột biến đảo đoạn NST. B. có một đột biến lặp đoạn NST.C. có một đột biến chuyển đoạn NST. D. có một đột biến mất đoạn NST.

Câu 40: Ở người, một số bệnh di truyền do đột biến lệch bội được phát hiện là

A. ung thư máu, Tơcnơ, Claiphentơ. B. Claiphentơ, Đao, Tơcnơ.C. Claiphentơ, máu khó đông, Đao. D. siêu nữ, Tơcnơ, ung thư máu.

Câu 41: Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định

tính trạng lặn hạt màu trắng. Trong một phép lai, nếu ở thế hệ F1 có tỉ lệ 35 cây hạt đỏ: 1 cây hạttrắng thì kiểu gen của các cây bố mẹ là:

A. AAa x AAa. B. AAa x AAaa. C. AAaa x AAaa. D. A, B, C đúng.

Câu 42: Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui

định. Cây thân cao 2n + 1 có kiểu gen AAa tự thụ phấn thì kết quả phân tính ở F1 sẽ làA. 35 cao: 1 thấp. B. 5 cao: 1 thấp. C. 3 cao: 1 thấp. D. 11 cao: 1 thấp.

Câu 43: Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui

định. Cho cây thân cao 2n + 1 có kiểu gen Aaa giao phấn với cây thân cao 2n + 1 có kiểu gen Aaathì kết quả phân tính ở F1 sẽ là

A. 35 cao: 1 thấp. B. 5 cao: 1 thấp. C. 3 cao: 1 thấp. D. 11 cao: 1 thấp.

Câu 44: Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui

định. Cho cây thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với cây thân cao 4n có kiểu gen Aaaa thì kếtquả phân tính ở F1 là

A. 35 cao: 1 thấp. B. 11 cao: 1 thấp. C. 3 cao: 1 thấp. D. 5 cao: 1 thấp.

Câu 45: Ở cà độc dược 2n = 24. Số dạng đột biến thể ba được phát hiện ở loài này là

A. 12. B. 24. C. 25. D. 23.

Câu 46: Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể trên mỗi cặp tương đồng được gọi

A. thể ba. B. thể ba kép. C. thể bốn. D. thể tứ bội

Câu 47: Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể trên 1 cặp tương đồng được gọi là

A. thể ba. B. thể ba kép. C. thể bốn. D. thể tứ bội

Câu 48: Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới

A. một số cặp nhiễm sắc thể. B. một số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể.

Câu 49: Ở một loài thực vật, gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả vàng.

Cho cây 4n có kiểu gen aaaa giao phấn với cây 4n có kiểu gen AAaa, kết quả phân tính đời lai làA. 11 đỏ: 1 vàng. B. 5 đỏ: 1 vàng. C. 1 đỏ: 1 vàng. D. 3 đỏ: 1 vàng.

Câu 50: Một loài sinh vật có bộ NST 2n = 14 và tất cả các cặp NST tương đồng đều chứa nhiều cặp

gen dị hợp. Nếu không xảy ra đột biến gen, đột biến cấu trúc NST và không xảy ra hoán vị gen, thìloài này có thể hình thành bao nhiêu loại thể ba khác nhau về bộ NST?

A. 7. B. 14. C. 35. D. 21.

Câu 51: Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định

tính trạng lặn hạt trắng. Cho cây dị hợp 4n tự thụ phấn, F1 đồng tính cây hạt đỏ. Kiểu gen của câybố mẹ là

A. AAaa x AAAa B. AAAa x AAAa C. AAaa x AAAA D. AAAA x AAAa

Câu 52: Khi xử lí các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân cônsixin, có thể tạo ra

được các dạng tứ bội nào sau đây? 1. AAAA ; 2. AAAa ; 3. AAaa ; 4. Aaaa ; 5. aaaa

A. 2, 4, 5. B. 1, 2, 3. C. 1, 3, 5. D. 1, 2, 4.

Xem thêm: Câu 1: Cho Các Ví Dụ Về Môi Trường Tự Nhiên Có Vi Sinh Vật Phát Triển

Câu 53: Phép lai AAaa x AAaa tạo kiểu gen AAaa ở thế hệ sau với tỉ lệ

A. 2/9 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/2.

Câu 54: Thể lệch bội là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở :

A. tất cả các cặp NST tương đồng B. một số cặp NST tương đồngC. một hay một số cặp NST tương đồng D. một cặp NST tương đồng

Câu 55: Nếu n là số NST của bộ NST đơn bội thì thể ba là

A. 2n-1 B. 2n+1 C. 3n+1 D. 3n-1

Câu 56: Trường hợp 1 cặp NST của tế bào 2n bị mất cả 2NST được gọi là

A. thể một B. thể ba C. thể bốn D. thể không

Câu 57: Một loài sinh vật có bộ NST 2n=18, số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng của thể ba là

A. 19 B. 20 C. 17 D. 16

Câu 58: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thể tự đa bội?

A. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ diễn ra mạnh B. Kích thước tế bào lớn hơn tế bào bình thường

C. Phát triển khoẻ, chống chịu tốt D. Tăng khả năng sinh sản

Câu 59: Sự không phân li của tất cả các cặp NST của hợp tử 2n ở lần nguyên phân đầu tiên sẽ tạo ra

A. thể tứ bội B. thể tam bội C. thể lưỡng bội D. thể khảm

Câu 60: Vì sao thể đa bội ở động vật thường hiếm gặp?

A. Vì quá trình nguyên phân luôn diễn ra bình thườngB. Vì quá trình giảm phân luôn diễn ra bình thường

C. Vì quá trình thụ tinh luôn diễn ra giữa các giao tử bình thường

D. Vì cơ chế xác định giới tính bị rối loạn, ảnh hưởng tới quá trình sinh sản

Câu 61: Nhóm các kiểu gen nào sau đây có thể được tạo ra từ việc gây đột biến đa bội trong quá

trình nguyên phân của cây 2n?

A. AAaa, Aaa, aaaa, AAa B. AAaa, AAAA, aaaaC. Aaa, AAaa, Aaaa D. AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa

Câu 62: Phép lai Aaa x AAa. Nếu các giao tử lưỡng bội và đơn bội đều thụ tinh bình thường thì tỉ