Phân trò trống giống, không giống nhau giữa các phương pháp SX quý hiếm thặng dư tương đối, hoàn hảo và tuyệt vời nhất và siêu ngạch? ý nghĩa của việc phân tích vấn đề này?


","product_id":0,"type":0,"date":1307069057,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/7210/280691/phan-tich-su-giong-khac-nhau-giua-cac-phuong-phap-sx-gia-tri-thang-du-tuong-doi-tuyet-doi-va-sieu-ngach.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"lenhutchuong","name":"lu00ea nhu1ef1t chu01b0u01a1ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chuong105280
*

-Giá trị thặng dư là phần cực hiếm dôi ra ngoài sức lao động, do bạn công nhân có tác dụng thuê tạo ra ra.và bị công ty TB chiếm đoạt

Giá trị thặng dư phản chiếu được bản chất của QHSX TBCN- quan hệ bóc tách lột của phòng TB so với lao động có tác dụng thuê.

Bạn đang xem: So sánh giá trị thặng dư tuyệt đối và tương đối

Mục đích của những nhà TB là chế tạo giá trị thặng dư tối đa, bởi vậy các nhà TB sử dụng nhiều phương thức để tăng tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư. Khái quát lại có hai phương pháp chủ yếu ớt để đã đạt được mục đích đó là chế tạo giá trị thặng dư tuyệt đối và cấp dưỡng giá trị thặng dư tương đối.

-Giá trị thặng dư tuyệt vời và hoàn hảo nhất là cực hiếm thặng dư nhận được do kéo dài ngày lao cồn vượt ngoài giới hạn thời gian lao động buộc phải thiết. Ngày lao động kéo dãn dài trong khi thời hạn lao động cần thiết không cụ đổi, vày đó thời hạn lao động thặng dư tăng lên.Sản xuất giá trị thặng dư hoàn hảo nhất là cơ sở bình thường của chế độ TBCN. Phương pháp này được áp dụng phổ biến trong tiến độ đầu của CNTB, lúc lao động còn ngơi nghỉ trình độ bằng tay và năng suất lao hễ còn thấp.Với lòngtham vô hạn, công ty TB tìm hầu như thủ đoạn để kéo dãn ngày lao động, nâng cao trình độ tách lột lao động làm cho thuê. Cơ mà một mặt bởi vì giới hạn tự nhiên của công sức con người, mặt khác bởi đấu tranh khốc liệt của ách thống trị công nhân đòi rút thời gian ngắn lao động, cho nên ngày lao hễ không thể kéo dài vô hạn. Mặc dù ngày lao hễ không thể rút ngắn đến nút chỉ bằng thời gian lao hễ tất yếu. Một hình thức khác của thêm vào giá trị thặng dư tuyệt đối là tăng tốc độ lao động. Vì tăng cường độ lao động cũng như kéo dài thời gian lao đụng trong ngày, vào khi thời hạn lao hễ tất yếu đuối không rứa đổi.

-Giá trị thặng dư kha khá là giá trị thặng dư thu được vị rút ngắn thời gian lao cồn tất yếu và tăng tương ứng với thời hạn lao rượu cồn thặng dư cùng với độ lâu năm ngày lao động không cầm cố đổi, dựa trên cơ sở tăng năng suất lao hễ XH. Bài toán tăng năng suất lao động xã hội, trứơc không còn ở những ngành cung cấp ra thành quả tiêu dùng, sẽ tạo cho giá trị lao động bớt xuống cho nên làm giảm thời gian lao động buộc phải thiết.Khi độ nhiều năm ngày lao động không núm đổi,thời gian khó động quan trọng giảm sẽ làm tăng thời gian lao cồn thặng dư- thời hạn để chế tạo ra quý giá thặng dư tương đối cho nhà TB nhằm giành ưu núm trong cạnh tranh, để thu được không ít giá trị thặng dư, các nhà TB đã vận dụng các văn minh kỹ thuật bắt đầu vào sản xuất, cách tân tổ chức sản xuất, hoàn thiện cách thức quản lý tởm tế, nâng cao năng suất lao động. Công dụng là giá bán trị đơn nhất của mặt hàng hoá tốt hơn giá trị XH.Nhà TB nào thực hiện điều này thì khi bán sản phẩm hoá của bản thân mình sẽ thu được 1 số ít giá trị thặng dư trội hơn so với các nhà TB khác.

-Phần giá trị thặng dư chiếm được trội hơn cực hiếm thặng dư bình thường của XH được call là giá trị thặng dư khôn xiết ngạch.

Xét từng đơn vị sản xuất TBCN, giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng kỳ lạ tạm thời, cục bộ. Cơ mà xét trên phạm vi toàn XH TB, giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng tồn tại thường xuyên. Vị vậy quý hiếm thặng dư cực kỳ ngạch là một trong những động lực mạnh nhất thúc đảy các nhà TB ra sức cách tân kỹ thuật, tăng năng suất lao động.

-Giá trị thặng dư vô cùng ngạch và quý hiếm thặng dư kha khá đều dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động. Cái không giống nhau là ở trong phần giá trị thặng dư tương đối thì dựa trên cơ sở tăng năng suất lao cồn XH, còn quý giá thặng dư cực kỳ ngạch thì dựa vào cơ sở tăng năng suất lao động cá biệt.

Xem thêm: Giải Thích Câu Sách Là Ngọn Đèn Sáng Bất Diệt Của Trí Tuệ Con Người

2.So sánh sự giống như và khác nhau của quý giá thặng dư tuyệt vời và giá trị thặng dư tương đối

Hai phương pháp sản xuất cực hiếm thặng dư tuyệt đối hoàn hảo và sản xuất giá trị thặng dư tương đối đều có cái chùn như thể nhau về mục tiêu là có tác dụng cho thời gian lao động thặng dư được kéo dài ra. Dẫu vậy chúng vẫn có sự khác nhau về đưa thiết, biện pháp và kết quả..


-Giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 lu00e0 phu1ea7n giu00e1 tru1ecb du00f4i ra ngou00e0i su1ee9c lao u0111u1ed9ng, vì ngu01b0u1eddi cu00f4ng nhu00e2n lu00e0m thuu00ea tu1ea1o ra.vu00e0 bu1ecb nhu00e0 TB chiu1ebfm u0111ou1ea1t Giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 phu1ea3n u00e1nh u0111u01b0u1ee3c bu1ea3n chu1ea5t cu1ee7a QHSX TBCN- quan hu1ec7 bu00f3c lu1ed9t cu1ee7a nhu00e0 TB u0111u1ed1i vu1edbi lao u0111u1ed9ng lu00e0m thuu00ea. Mu1ee5c u0111u00edch cu1ee7a cu00e1c nhu00e0 TB lu00e0 su1ea3n xuu1ea5t giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tu1ed1i u0111a, vu00ec vu1eady cu00e1c nhu00e0 TB du00f9ng nhiu1ec1u phu01b0u01a1ng phu00e1p u0111u1ec3 tu0103ng tu1ef7 suu1ea5t vu00e0 khu1ed1i lu01b0u1ee3ng giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0. Khu00e1i quu00e1t lu1ea1i cu00f3 hai phu01b0u01a1ng phu00e1p chu1ee7 yu1ebfu u0111u1ec3 u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c mu1ee5c u0111u00edch u0111u00f3 lu00e0 su1ea3n xuu1ea5t giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tuyu1ec7t u0111u1ed1i vu00e0 su1ea3n xuu1ea5t giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i. -Giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tuyu1ec7t u0111u1ed1i lu00e0 giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 thu u0111u01b0u1ee3c do ku00e9o du00e0i ngu00e0y lao u0111u1ed9ng vu01b0u1ee3t khu1ecfi giu1edbi hu1ea1n thu1eddi gian khó u0111u1ed9ng cu1ea7n thiu1ebft. Ngu00e0y lao u0111u1ed9ng ku00e9o du00e0i trong lúc thu1eddi gian khó u0111u1ed9ng cu1ea7n thiu1ebft khu00f4ng thay u0111u1ed5i, vày u0111u00f3 thu1eddi gian khó u0111u1ed9ng thu1eb7ng du01b0 tu0103ng lu00ean.Su1ea3n xuu1ea5t giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tuyu1ec7t u0111u1ed1i lu00e0 cu01a1 su1edf tầm thường cu1ee7a chu1ebf u0111u1ed9 TBCN. Phu01b0u01a1ng phu00e1p nu00e0y u0111u01b0u1ee3c u00e1p du1ee5ng phu1ed5 biu1ebfn vào giai u0111ou1ea1n u0111u1ea7u cu1ee7a CNTB, khi lao u0111u1ed9ng cu00f2n u1edf tru00ecnh u0111u1ed9 thu1ee7 cu00f4ng vu00e0 nu0103ng suu1ea5t lao u0111u1ed9ng cu00f2n thu1ea5p.Vu1edbi lu00f2ngtham vu00f4 hu1ea1n, nhu00e0 TB tu00ecm mu1ecdi thu1ee7 u0111ou1ea1n u0111u1ec3 ku00e9o du00e0i ngu00e0y lao u0111u1ed9ng, nu00e2ng cao tru00ecnh u0111u1ed9 bu00f3c lu1ed9t lao u0111u1ed9ng lu00e0m thuu00ea. Nhu01b0ng mu1ed9t mu1eb7t bởi vì giu1edbi hu1ea1n tu1ef1 nhiu00ean cu1ee7a su1ee9c lu1ef1c bé ngu01b0u1eddi, mu1eb7t khu00e1c vị u0111u1ea5u tranh quyu1ebft liu1ec7t cu1ee7a giai cu1ea5p cu00f4ng nhu00e2n u0111u00f2i ru00fat ngu1eafn ngu00e0y lao u0111u1ed9ng, đến nu00ean ngu00e0y lao u0111u1ed9ng khu00f4ng thu1ec3 ku00e9o du00e0i vu00f4 hu1ea1n. Mặc dù nhiu00ean ngu00e0y lao u0111u1ed9ng khu00f4ng thu1ec3 ru00fat ngu1eafn u0111u1ebfn mu1ee9c chu1ec9 bu1eb1ng thu1eddi gian khó u0111u1ed9ng tu1ea5t yu1ebfu. Mu1ed9t hu00ecnh thu1ee9c khu00e1c cu1ee7a su1ea3n xuu1ea5t giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tuyu1ec7t u0111u1ed1i lu00e0 tu0103ng cu01b0u1eddng u0111u1ed9 lao u0111u1ed9ng. Vu00ec tu0103ng cu01b0u1eddng u0111u1ed9 lao u0111u1ed9ng cu0169ng giu1ed1ng nhu01b0 ku00e9o du00e0i thu1eddi gian khó u0111u1ed9ng vào ngu00e0y, trong lúc thu1eddi gian lao u0111u1ed9ng tu1ea5t yu1ebfu khu00f4ng cố u0111u1ed5i. -Giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i lu00e0 giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 thu u0111u01b0u1ee3c vày ru00fat ngu1eafn thu1eddi gian khó u0111u1ed9ng tu1ea5t yu1ebfu vu00e0 tu0103ng tu01b0u01a1ng u1ee9ng vu1edbi thu1eddi gian khó u0111u1ed9ng thu1eb7ng du01b0 vu1edbi u0111u1ed9 du00e0i ngu00e0y lao u0111u1ed9ng khu00f4ng nạm u0111u1ed5i, du1ef1a tru00ean cu01a1 su1edf tu0103ng nu0103ng suu1ea5t lao u0111u1ed9ng XH. Viu1ec7c tu0103ng nu0103ng suu1ea5t lao u0111u1ed9ng xu00e3 hu1ed9i, tru1ee9u01a1c hu1ebft u1edf cu00e1c ngu00e0nh su1ea3n xuu1ea5t ra vu1eadt phu1ea9m tiu00eau du00f9ng, su1ebd lu00e0m đến giu00e1 tru1ecb lao u0111u1ed9ng giu1ea3m xuu1ed1ng vị u0111u00f3 lu00e0m giu1ea3m thu1eddi gian lao u0111u1ed9ng cu1ea7n thiu1ebft.Khi u0111u1ed9 du00e0i ngu00e0y lao u0111u1ed9ng khu00f4ng rứa u0111u1ed5i,thu1eddi gian lao u0111u1ed9ng cu1ea7n thiu1ebft giu1ea3m su1ebd lu00e0m tu0103ng thu1eddi gian khó u0111u1ed9ng thu1eb7ng du01b0- thu1eddi gian u0111u1ec3 su1ea3n xuu1ea5t ra giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i cho nhu00e0 TB u0111u1ec3 giu00e0nh u01b0u thu1ebf trong cu1ea1nh tranh, u0111u1ec3 thu u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0, cu00e1c nhu00e0 TB u0111u00e3 u00e1p du1ee5ng cu00e1c tiu1ebfn bu1ed9 ku1ef9 thuu1eadt mu1edbi vu00e0o su1ea3n xuu1ea5t, cu1ea3i tiu1ebfn tu1ed5 chu1ee9c su1ea3n xuu1ea5t, hou00e0n thiu1ec7n phu01b0u01a1ng phu00e1p quu1ea3n lu00fd tởm tu1ebf, nu00e2ng cao nu0103ng suu1ea5t lao u0111u1ed9ng. Ku1ebft quu1ea3 lu00e0 giu00e1 tru1ecb cu00e1 biu1ec7t cu1ee7a hu00e0ng hou00e1 thu1ea5p hu01a1n giu00e1 tru1ecb XH.Nhu00e0 TB nu00e0o thu1ef1c hiu1ec7n u0111iu1ec1u u0111u00f3 thu00ec khi bu00e1n hu00e0ng hou00e1 cu1ee7a mu00ecnh su1ebd thu u0111u01b0u1ee3c 1 su1ed1 giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tru1ed9i hu01a1n so vu1edbi cu00e1c nhu00e0 TB khu00e1c. -Phu1ea7n giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 thu u0111u01b0u1ee3c tru1ed9i hu01a1n giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 bu00ecnh thu01b0u1eddng cu1ee7a XH u0111u01b0u1ee3c gu1ecdi lu00e0 giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 siu00eau ngu1ea1ch. Xu00e9t tu1eebng u0111u01a1n vu1ecb su1ea3n xuu1ea5t TBCN, giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 siu00eau ngu1ea1ch lu00e0 hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng tu1ea1m thu1eddi, cu1ee5c bu1ed9. Nhu01b0ng xu00e9t tru00ean phu1ea1m vi tou00e0n XH TB, giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 siu00eau ngu1ea1ch lu00e0 hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng tu1ed3n tu1ea1i thu01b0u1eddng xuyu00ean. Vu00ec vu1eady giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 siu00eau ngu1ea1ch lu00e0 mu1ed9t u0111u1ed9ng lu1ef1c mu1ea1nh nhu1ea5t thu00fac u0111u1ea3y cu00e1c nhu00e0 TB ra su1ee9c cu1ea3i tiu1ebfn ku1ef9 thuu1eadt, tu0103ng nu0103ng suu1ea5t lao u0111u1ed9ng. -Giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 siu00eau ngu1ea1ch vu00e0 giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i u0111u1ec1u du1ef1a tru00ean cu01a1 su1edf tu0103ng nu0103ng suu1ea5t lao u0111u1ed9ng. Cu00e1i khu00e1c nhau lu00e0 u1edf chu1ed7 giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i thu00ec du1ef1a tru00ean cu01a1 su1edf tu0103ng nu0103ng suu1ea5t lao u0111u1ed9ng XH, cu00f2n giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 siu00eau ngu1ea1ch thu00ec du1ef1a tru00ean cu01a1 su1edf tu0103ng nu0103ng suu1ea5t lao u0111u1ed9ng cu00e1 biu1ec7t. 2.So su00e1nh su1ef1 giu1ed1ng vu00e0 khu00e1c nhau cu1ee7a giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tuyu1ec7t u0111u1ed1i vu00e0 giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i Hai phu01b0u01a1ng phu00e1p su1ea3n xuu1ea5t giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tuyu1ec7t u0111u1ed1i vu00e0 su1ea3n xuu1ea5t giu00e1 tru1ecb thu1eb7ng du01b0 tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i u0111u1ec1u cu00f3 cu00e1i chu00f9n giu1ed1ng nhau vu1ec1 mu1ee5c u0111u00edch lu00e0 lu00e0m mang lại thu1eddi gian lao u0111u1ed9ng thu1eb7ng du01b0 u0111u01b0u1ee3c ku00e9o du00e0i ra. Nhu01b0ng chu00fang vu1eabn cu00f3 su1ef1 khu00e1c nhau vu1ec1 giu1ea3 thiu1ebft, biu1ec7n phu00e1p vu00e0 ku1ebft quu1ea3.. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":280691,"user":{"id":1,"login_name":"hoanglan","name":"Hoang Thi Lan","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hoangthilan