- bề ngoài 1: các nguyên tố được xếp theo chiều tăng vọt của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Số nhóm b trong bảng tuần hoàn là

- vẻ ngoài 2: các nguyên tố có cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- bề ngoài 3: các nguyên tố gồm cùng số electron hóa trị vào nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là hầu hết electron có tác dụng tham gia hình thành links hóa học tập (electron lớp bên ngoài cùng hoặc phân lớp kế ko kể cùng chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một trong những ô của bảng điện thoại tư vấn là ô nguyên tố.

- Số đồ vật tự của ô nguyên tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của yếu tắc đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy các nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng gồm cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

b) giới thiệu các chu kì

- Chu kì 1: gồm 2 nguyên tố $H,(Z=1)$ mang đến $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: bao gồm 8 nguyên tố $Li,(Z=3)$ cho $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: bao gồm 8 thành phần $Na,(Z=11)$ mang lại $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: bao gồm 18 yếu tắc $K,(Z=19)$ mang lại $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: gồm 18 yếu tố $Rb,(Z=37)$ đến $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: tất cả 32 nhân tố $Cs,(Z=55)$ cho $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: bắt đầu từ yếu tố $Fr,(Z=87)$ mang lại nguyên tố có $Z=110$, đây là một chu kì chưa hoàn thành.

c) Phân loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là những chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là những chu kì lớn.

$ Rightarrow$ nhấn xét:

- những nguyên tố trong cùng chu kì gồm số lớp electron đều nhau và ngay số thứ từ của chu kì.

- mở màn chu kì là sắt kẽm kim loại kiềm, ngay sát cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 sản phẩm cuối bảng là 2 họ nguyên tố có cấu hình electron sệt biệt: Lantan cùng Actini.

+ chúng ta Lantan: bao gồm 14 nguyên tố thua cuộc $La,(Z=57)$ trực thuộc chu kì 6.

+ họ Actini: tất cả 14 yếu tắc sau $Ac,(Z=89)$ ở trong chu kì 7.

3. Team nguyên tố

a) Định nghĩa

- nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự như nhau, cho nên vì thế có đặc thù hóa học tương tự nhau với được bố trí thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn tạo thành 8 team A (đánh số trường đoản cú IA mang lại VIIIA) và 8 đội B (đánh số tự IB đến VIIIB). Mỗi nhóm là 1 cột, riêng team VIIIB gồm 3 cột.

- Nguyên tử những nguyên tố trong cùng một đội có số electron hóa trị đều bằng nhau và ngay số thứ tự của tập thể nhóm (trừ nhị cột cuối của nhóm VIIIB).

* đội A:

- đội A tất cả 8 nhóm từ IA đến VIIIA.

- những nguyên tố đội A tất cả nguyên tố $s$ với nguyên tố $p$:

+ thành phần $s$: đội IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm, trừ $H$) với nhóm IIA (kim loại kiềm thổ).

+ nhân tố $p$: team IIIA đến VIIIA (trừ $He$).

- STT team = Số $e$ phần ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị tổng quát của tập thể nhóm A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số đồ vật tự của nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ nếu $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ giả dụ $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ giả dụ $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* team B:

- đội B có 8 team được viết số từ IIIB mang lại VIIIB, rồi IB với IIB theo chiều từ trái sang buộc phải trong bảng tuần hoàn.

- team B chỉ gồm những nguyên tố của các chu kỳ lớn.

Xem thêm: Gạo Đang Nấu Trong Nồi Và Gạo Đang Xát Đều Nóng Lên, Nhiệt Năng C

- team B gồm các nguyên tố $d$ và nguyên tố $f$ (thuộc 2 mặt hàng cuối bảng).

- STT nhóm = Số $e$ phần bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc đội VIIIB)