Câu hỏi đuôi là một trong những phần ngữ pháp rất hay gặp mặt trong những đề thi tiếng Anh cũng giống như trong giao tiếp hằng ngày.Vì thế, bài viết cung cấp cho mình đọc những định hướng cơ phiên bản và nâng cấp vô cùng phong phú và đa dạng khi nói đến câu hỏi đuổi để chúng ta đọc hoàn toàn có thể tránh được những sai lạc không đáng gồm trong bài bác thi cũng giống như trong giao tiếp


*
ctvmagdalenarybarikova.com354 2 năm kia 5231 lượt xem | tiếng Anh 12

Câu hỏi đuôi là giữa những phần ngữ pháp khôn xiết hay gặp mặt trong những đề thi giờ đồng hồ Anh cũng tương tự trong giao tiếp hằng ngày.Vì thế, bài viết cung cấp cho mình đọc những lý thuyết cơ bạn dạng và nâng cấp vô cùng nhiều mẫu mã khi nói đến thắc mắc đuổi để chúng ta đọc rất có thể tránh được những sai lầm không đáng bao gồm trong bài xích thi cũng giống như trong giao tiếp


TAG QUESTION

Form: Positive statement + negative tag

Eg: They have left, haven’t they?

You are worried, aren’t you?

Negative statement + positive tag

Eg: They didn’t come, did they?

He didn’t meet you before, had he?

Ngoài nhị dạng cấu trúc quen thuộc này ra, thì bọn họ sẽ bắt gặp một số ngôi trường hợp đặc biệt, với ở đầy đủ trường phù hợp đó, thì ta sẽ sở hữu được những nguyên tắc riêng phải nhớ để hinh thành “tag question”.

Bạn đang xem: Sit down câu hỏi đuôi

Requests & suggestions (Câu yêu ước và câu đề xuất)Wait + statement, can you? (Eg: Wait for me a minute, can you?)

Give + statement, could you? (Eg: Give me that pencil, could you?)

Don’t + statement, will you (Eg: Don’t throw the garbage here, will you?)

Let’s + statement, shall we? (Eg: Let’s go for a picnic, shall we?)

I wish + statement, may I? (Eg: I wish khổng lồ study English, may I?)Đối với những đại từ cô động “ everyone”, “ someone”, “anyone” ……. Thống trị chủ ngữ, thì câu hỏi đuôi là they

Đại từ cô động + V + O, ……… they?

Eg: Somebody wanted a drink, didn’t they?

Nobody phoned, did they?

Nếu chủ ngữ trong câu là “nothing” thì thắc mắc đuôi là “it” làm việc ở dạng khẳng định.

Eg: Nothing can happen, can it?

Nếu vào câu gồm trạng từ che định cùng trạng từ bán phủ định: never, seldom, hardly, ……. Thì câu hỏi đuôi làm việc dạng khẳng định.

Eg: He seldom drinks wine, does he?

Nếu công ty ngữ là một trong mệnh đề danh trường đoản cú thì thắc mắc đuôi là “it

Eg: What you have said is wrong, isn’t it?

Trong câu tất cả must: Must  chỉ sự phải thiết thì câu hỏi đuôi là needn’t

Eg: They must study, needn’t they?

Must chỉ sự dự kiến trong vượt khứ thì câu hỏi đuôi là haven’t/hasn’t

Eg: You must have stolen the bag, haven’t you?

Must chỉ sự cấm đoán trong bây giờ thì thắc mắc đuôi là must

Eg: You mustn’t come late, must you?

Must chỉ sự dự đoán trong hiện tại tại thì thắc mắc đuôi là isn’t/ aren’t

Eg: He must be very tired, isn’t he?

Đối cùng với câu cảm thán thì trong câu hỏi đuổi danh từ trong câu sẽ gửi thành đại từ bỏ + is/am/are hoặc isn’t/ am not/ aren’t

Eg: What a beautiful dress, isn’t it?

Trong câu xuất hiện: think/ believe/ suppose/ figure/ assume/ fancy/ imagine/ reckon/ expect/ seen/ feel (1) I + (1) + Mệnh đề phụ thì lấy mệnh đề phụ là thắc mắc đuôi

Eg: I think he will come, won’t he?

She/ He/ They/ If/ You + (1) + Mệnh đề phụ thì đem mệnh đề đầu làm thắc mắc đuôi

Eg: She thinks he will come, doesn’t she?

 

Used to: từng (diễn tả thói quen, hành động thường lập đi lập lại trong thừa khứ).

Trường thích hợp này, used to là 1 trong những động từ phân chia ở thì quá khứ. Bởi vì đó, câu hỏi đuôi tương ứng chỉ cần sử dụng trợ rượu cồn từ did.

Eg: She used khổng lồ live here, didn’t she?

Had better: “had better” thường xuyên được viết ngăn nắp thành ‘d better, đề xuất ta thực hiện had để lập thắc mắc đuôi.

Eg: He’d better stay, hadn’t he?

Would rather: Would rather hay được viết gọn gàng là ‘d rather cần ta sử dụng trợ hễ từ would để lập thắc mắc đuôi.

Xem thêm: Bài 3: Sự Điện Li Của H2O Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Tôi Yêu Hóa Học

Eg: You’d rather go, wouldn’t you?

BÀI TẬP ÁP DỤNG

EXERCISE I: showroom tag questions to lớn the following.

1. That"s Bob, .............?

2. No-one died in the accident, .............?

3. I"m supposed to be here, .............?

4. Nothing is wrong.............?

5. Nobody called the phone, .............?

6. Everything is okay, .............?

7. Let"s dance together, .............?

8. Don"t talk in class, .............?

9. Sit down, .............?

10. This picture is yours, .............?

11. You must give up smoking, ________?

12. I didn"t vị anything wrong, ________?

13. No one can help you, ________?

14. They helped us a lot, _______?

15. Don"t vị it, _______?

Đáp án:

1. Isn"t it?

2. Did they

3. Aren"t I

4. Is it

5. Did they

6. Isn"t it

7. Shall we

8. Will you

9. Will you

10. Isn"t it

11. Mustn"t you

12. Did I

13. Can they

14. Didn"t they

15. Will you

 

 

 

 

nội dung bài viết gợi ý:
1. PHÂN BIỆT: MOST ALMOST - MOSTLY - MOST OF - NEARLY - NEAR - NEARBY 2. CHUYÊN ĐỀ NGỮ ÂM ( PHẦN 2 NHẤN ÂM) 3. Tự định lượng 4. WISHES - CÂU ĐIỀU ƯỚC 5. CHUYÊN ĐỀ NGỮ ÂM ( PHẦN 1 NHẬN BIẾT ) 6. CHUYÊN ĐỀ SỬA LỖI SAI( PHẦN 2) 7. TENSES - CÁC THÌ vào TIẾNG ANH