Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (174.79 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Chủ đề: QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA

NGƯỜI KHÁC, NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CƠNG CỘNG (2 Tiết)

(Tiết 1)

I. Đặt vấn đề (HS tự nghiên cứu)

II. Nội dung

1. Khái niệm về sở hữu tài sản

- Là quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình bao gồm: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt.

2.Tài sản công dân được sở hữu

Công dân có quyền sở hữu về nhà ở tư liệu sinh hoạt, thu nhập hợp pháp, góp vốn kinh doanh, tư liệu sản xuất, của cải để dành.

3. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

- Công dân có nghĩa vụ tơn trọng quyền sở hữu của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân, của tổ chức, của tập thể và của Nhà nước. Thể hiện qua các hành vi:

+ Nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lí theo quy định của pháp luật.

+ Khi vay nợ phải trả đầy đủ đúng hẹn.

+ Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải trả lại, nếu làm hư hỏng phải sửa chữa hoặc bồi thường tương ứng với giá trị tài sản


Tài liệu liên quan


*
Pháp luật hiện hành về hình thức vốn góp, định giá vốn góp và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty.docx 14 959 11
*
Quyền sở hữu tài sản của vợ chồng đối với tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất 12 911 1
*
hình thức góp vốn, định gía tài sản, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty 17 714 1
*
quyền sở hữu tài sản của vợ chồng ở Việt Nam hiện nay 59 775 7
*
Quyền sở hữu tài sản 7 760 4
*
vấn đề định giá vốn góp và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty (doanh nghiệp) 18 659 2
*
quyền sở hữu tài sản của người nước ngoài tại Việt Nam 61 911 10
*
Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty 14 671 0
*
Các biện pháp nhằm duy trì nguồn khách truyền thống của khách sạn trong quá trình chuyển giao quyền sở hữu tại khách sạn M 50 1 2
*
Quyền sở hữu tài sản 33 865 1
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(174.79 KB - 1 trang) - GDCD 8 - Chủ đề: QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC, NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG (2 Tiết) (Tiết 1)
Tải bản đầy đủ ngay


Xem thêm: Phép Biện Chứng Duy Vật Và Ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Phép Biện Chứng Duy Vật

×