Giải bài xích 2: dục tình giữa 2 lần bán kính và dây cung của con đường tròn trang 93. Phần dưới sẽ hướng dẫn vấn đáp và đáp án các thắc mắc trong bài bác học. Cách làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học viên nắm xuất sắc kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG cùng HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1.Thực hiện các hoạt động sau

a) Điền vào khu vực chấm (...)

Bài toán: mang lại đường tròn (O; R) gồm AB là dây bất kì. Chứng tỏ AB $leq $ 2R

*

Gợi ý:

* Trường thích hợp AB là mặt đường kình (h.80a), ta có AB =............. 

* Trường hòa hợp AB ko à con đường kình (h.80b), ta có:

Xét $Delta $OAB, bao gồm OA + OB.............AB

Mà OA = OB = ..............

Bạn đang xem: Quan hệ giữa đường kính và dây cung

Suy ra .............> AB

Vậy AB Trả lời:

* Trường phù hợp AB là con đường kình (h.80a), ta bao gồm AB = 2R

* Trường vừa lòng AB không à đường kình (h.80b), ta có:

Xét $Delta $OAB, tất cả OA + OB > AB

Mà OA = OB = R

Suy ra 2R > AB

Vậy AB Trong các dây của con đường tròn, dây lớn nhất là mặt đường kính.

2.Thực hiện nay các chuyển động sau

2.1. A) Giải việc sau:

Cho mặt đường tròn trọng điểm O và 2 lần bán kính AB vuông góc cùng với dây CD trên I. Chứng tỏ I là trung điểm của dây CD (h.82).

*

Hướng dẫn:

* ví như CD đi qua tâm O thì tất cả I trùng với O, lúc ấy I là trung điểm của CD.

* nếu như CD không đi qua tâm O

Nối OC, OD. Xét $Delta $OCD, tất cả OC = OD =................

$Rightarrow $ $OCD............... 

Mà AB $perp $ CD trên I. Suy ra AB là...................

Vậy I là......................

Trả lời:

* trường hợp CD đi qua tâm O thì bao gồm I trùng với O, khi ấy I là trung điểm của CD.

* giả dụ CD không trải qua tâm O

Nối OC, OD. Xét $Delta $OCD, có OC = OD = R

$Rightarrow $ OCD cân

Mà AB $perp $ CD trên I. Suy ra AB là con đường trung trực của CD

Vậy I tà tà trung điểm của CD.

b) Đọc kĩ câu chữ sau:

Trong một mặt đường tròn đường kính vuông góc với cùng một dây thì đi qua trung điểm của dây đó.

c) mang lại hình 83. Biết nửa đường kính OA của (O) vuông góc với dây BC tại M, BC = 8cm, OM = 3cm. Tính nửa đường kính (O).

*

Trả lời:

Bán kính OA vuông góc với BC trên M tức M là trung điểm của BC

$Rightarrow $ MB = MC = $fracBC2$ = 4

Theo định lý Py-ta-go ta có:

R = OB = $sqrtMB^2+ OM^2$ = $sqrt4^2+ 3^2$ = 5cm.

2.2.a) Đố em!

Đường kính AB của con đường tròn (O) đi qua trung điểm M của dây CD thì AB tất cả vuông góc cùng với CD không? vì sao? (Hãy vẽ hình theo hai trường thích hợp dây CD là đường kính và dây CD ko là đường kính của (O)).

Trả lời:

* ví như CD không là đường kính:

*

Xét $Delta $OCD gồm OC = OD nên $Delta $OCD là tam giác cân

M là trung điểm CD phải OM $perp $ CD tốt AB $perp $ CD

Vậy vào trường đúng theo CD ko là đường kính, 2 lần bán kính AB của (O) trải qua trung điểm M của dây CD thì AB vuông góc với CD.

* nếu CD là con đường kính: 

*

Đường kính AB trải qua trung điểm của CD thì AB không vuông góc với CD trong trường phù hợp CD là 2 lần bán kính của (O).

b) Đọc kĩ câu chữ sau:

Trong một con đường tròn, 2 lần bán kính đi qua trung điểm của một dây không trải qua tâm thì vuông góc cùng với dây ấy.

Xem thêm: Nhân Tố Sinh Thái Vô Sinh Bao Gồm, Các Nhân Tố Hữu Sinh Trong Tự Nhiên

c) mang lại hình 84.