Câu 1: Một một số loại polime rất bền với nhiệt cùng axit, được tráng lên “chảo phòng dính” là polime mang tên gọi nào sau đây?

A. Plexiglas – poli(metyl metacrylat). B. Poli(phenol – fomanđehit) (PPF).

Bạn đang xem: Polime nào sau đây dùng để sản xuất chất dẻo

Bạn đã xem: Polime như thế nào sau đây dùng làm sản xuất chất dẻo

C. Teflon – poli(tetrafloetilen). D. Poli(vinyl clorua) (nhựa PVC).

Câu 2: Polime nào sau đây không phải là thành phần chính của hóa học dẻo

A. Poliacrilonitrin. B. Polistiren. C. Poli(metyl metacrylat). D. Polietilen.

Câu 3: Tơ nitron (tơ olon) gồm thành phần hóa học gồm các nguyên tố là

A. C, H, N. B. C, H, N, O. C. C, H. D. C, H, Cl.

Câu 4: Chất hoàn toàn có thể trùng hợp tạo nên polime là

A. CH3OH. B. CH3COOH. C. HCOOCH3. D. CH2=CH-COOH.

Câu 5: phát biểu nào tiếp sau đây đúng ?

A. Polime là phù hợp chất vì chưng nhiều phân tử monome thích hợp thành.

B. Polime là hòa hợp chất có phân tử khối lớn.

C. Polime là hòa hợp chất có phân tử khối không nhỏ do nhiều đơn vị bé dại liên kết cùng với nhau tạo nên.

D. các polime đa số được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp.

Câu 6: chất nào sau đây có chức năng tham gia bội nghịch ứng trùng hợp?

A. CH3–CH2–CH3. B. CH2=CH–CN. C. CH3–CH3. D. CH3–CH2–OH.

Câu 7: trong những chất sau : etan, propen, benzen, glyxin, stiren. Hóa học nào cho được phản ứng trùng hòa hợp để tạo thành được polime ?

A. stiren, propen. B. propen, benzen. C. propen, benzen, glyxin, stiren. D. glyxin.

Câu 8: mang đến dãy những chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH. Số hóa học trong dãy có tác dụng tham gia phản nghịch ứng trùng phù hợp là

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 9: cho những chất sau: caprolactam, phenol, stiren, toluen, metyl metacrylat, isopren. Số chất có tác dụng tham gia phản nghịch ứng trùng hòa hợp là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 10: Polietilen là thành phầm của bội nghịch ứng trùng hợp

A. CH2=CH-Cl. B. CH2=CH2. C. CH2=CH-CH=CH2. D. CH2=CH-CH3.

Câu 11: chất nào dưới đây trùng hợp tạo ra thành PVC?

A. CH2=CHCl. B. CH2=CH2. C. CHCl=CHCl. D. CH≡CH.

Câu 12: Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

A. trao đổi. B. trùng hợp. C. trùng ngưng. D. oxi hoá-khử.

Câu 13: Trùng đúng theo hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để làm sản xuất cao su buna?

A. Penta-1,3-đien. B. Buta-1,3-đien.

C. 2-metylbuta-1,3-đien. D. But-2-en.

Câu 14: Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng thích hợp của monome làm sao sau đây?

A. B.

C. D.

Câu 15: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, hay được dùng làm dệt vải và may áo xống ấm. Trùng hợp hóa học nào sau đây tạo thành polime dùng làm sản xuất tơ nitron?

C. . D. .

Câu 16: Polime X là hóa học rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua xuất sắc nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên thường gọi của X là

A. poliacrilonitrin. B. poli(metyl metacrylat).

C. poli(vinyl clorua). D. polietilen.

Câu 17: hóa học nào không cần là polime :

A. Lipit. B. Xenlulozơ. C. Amilozơ. D. thủy tinh hữu cơ .

Câu 18: trong các polime sau có bao nhiêu hóa học là thành phần thiết yếu của hóa học dẻo : thuỷ tinh hữu cơ, nilon-6,6, cao su Buna, PVC, tơ capron, nhựa phenolfomanđehit, PE ?

A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.

Câu 19: hàng nào sau đây gồm những polime dùng làm chất dẻo?

A. polietilen; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).

B. nilon-6; xenlulozơ triaxetat; poli(phenol-fomanđehit).

C. polibuta-1,3-đien; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).

D. poli stiren; nilon-6,6; polietilen.

Câu 20: Tơ được phân phối từ xenlulozơ là

A. tơ nilon-6,6. B. tơ tằm. C. tơ visco. D. tơ capron.

Câu 21: Tơ nào dưới đây thuộc nhiều loại tơ nhân tạo ?

A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ axetat. C. Tơ capron. D. Tơ tằm.

Câu 22: Tơ nào tiếp sau đây thuộc loại tơ phân phối tổng hợp (tơ nhấn tạo)?

A. Bông. B. Tơ Nilon-6. C. Tơ tằm. D. Tơ Visco.

Câu 23: những polime thuộc loại tơ tự tạo là

A. tơ visco với tơ xenlulozơ axetat. B. tơ tằm cùng tơ vinilon.

Xem thêm: Tuổi Con Khỉ Sinh Năm Bao Nhiêu, Tuổi Khỉ Sinh Năm Bao Nhiêu

C. tơ visco cùng tơ nilon-6,6. D. tơ nilon-6,6 cùng tơ capron.

Câu 24: trong những các một số loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Có bao nhiêu chất thuộc loại tơ nhân tạo?

Câu 25: trong các các polime sau đây: tơ tằm, sợi bông, len lông cừu, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron, thì những polime có bắt đầu từ xenlulozơ là