Fe + HCl → FeCl2 + H2 được thpt Sóc Trăng soạn là bội nghịch ứng hóa học. Văn bản tài liệu giúp chúng ta học sinh viết đúng sản phẩm của phản ứng khi đến Fe công dụng HCl, sản phẩm sinh ra là muối bột sắt II cùng giải phóng khí hidro. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Phương trình fe hcl


3. Điều khiếu nại phản ứng Sắt tính năng với axit clohidric

Nhiệt độ thường

4. Cách triển khai phản ứng Fe chức năng với HCl

Cho một ít kim loại Fe vào đáy ống nghiệm, nhỏ tuổi 1 – 2 ml dung dịch axit HCl vào ống thử đã quăng quật sẵn mẩu Fe.

Bạn đang xem: fe + HCl → FeCl2 + H2


5. Hiện tượng kỳ lạ sau phản nghịch ứng Fe công dụng với HCl

Kim các loại bị tan dần, đồng thời có bọt khí không màu thoát ra

Axit clohicđric là axit mạnh, có khả năng chức năng với kim loại đứng trước hidro. Và khi mang lại Fe tác dụng với axit HCl chỉ đến muối fe (II)

4. Thông tin mở rộng tính hóa chất của Fe

 Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu giữ huỳnh: sắt + S

*
FeS

Ở ánh sáng cao, sắt phản ứng được với nhiều phi kim.

Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tác dụng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 đặc, nguội

Tác dụng với dung dịch muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

5. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Kim một số loại Fe không phản ứng được với

A. Dung dịch HCl

B. Hỗn hợp H2SO4 loãng

C. Dung dịch CuCl2

D. H2SO4 đặc, nguội


Đáp án D

Câu 2. Để nhận thấy sự có mặt của sắt trong láo lếu hợp gồm Fe cùng Ag rất có thể dùng hỗn hợp nào

A. HCl

B. AgNO3

C. H2SO4 đặc, nguội

D. NaOH


Đáp án C

Câu 3. Phát biểu nào tiếp sau đây sai?

A. NaCl được dung làm muối ăn uống và bảo vệ thực phẩm.

B. HCl tính năng với sắt tạo thành muối sắt (III)

C. Axit HCl vừa gồm tính oxi hóa, vừa có tính khử.

D. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào hỗn hợp HCl, tất cả kết tủa trắng.


Đáp án B

A. Đúng

B. Sai

HCl tan những trong nước

C. Đúng

D. Đúng

Tạo kết tủa AgCl

AgNO3 + HCl→ AgCl + HNO3


Câu 4. Kim loại tác dụng với dung dịch HCl và tác dụng với khí Cl2 đầy đủ thu được và một muối là

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Ag


Đáp án B

Kim loại tính năng với HCl và với Cl2 mang đến cùng 1 các loại muối clorua là Zn.

Loại A vày Fe cho 2 một số loại muối (FeCl2, FeCl3)

Loại B cùng D vì không bội phản ứng với HCl


Câu 5. Trong chống thí nghiệm hoàn toàn có thể điều chế khí hidro clorua bởi cách

A. Cho NaCl tinh thể công dụng với H2SO4 đặc, đun nóng.

B. Mang đến NaCl tinh thể chức năng với HNO3 đặc, đun nóng.

C. Cho NaCl tinh thể tác dụng với H2SO4 loãng, đun nóng.

D. Mang đến NaCl tinh thể công dụng với HNO3 loãng, đun nóng.


Đáp án A

Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế khí hiđro clorua bởi cách: mang đến NaCl tinh thể tác dụng với H2SO4 đặc, đun nóng.

NaCl rắn + H2SO4 sệt → NaHSO4 + HCl


Câu 6. đến 8,4 gam một kim loại hóa trị II làm phản ứng không còn với dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít H2 (đktc). Kim loại đó là

A. Ca

B. Ba

C. Fe

D. Mg


Đáp án C

nH2 = 0,15 mol

Bảo toàn electron

2nM = 2nH2 ⇒ nM = nH2 = 0,15 mol

⇒ M = 8,4 / 0,15 = 56 (Fe)


Câu 7. mang lại 8,85 gam các thành phần hỗn hợp X có Al, Mg chức năng với dung dịch HCl dư, nhận được 8,96 lít H2 (đktc). Thành phần phần trăm trọng lượng của Al vào X là

A. 69,23%

B. 54,24%

C. 45,76%

D. 51,92%


Đáp án C

nH2 = 0,3 mol

Bảo toàn electron

3nAl + 2nMg = 2nH2 ⇒ 3nAl + 2nMg = 0,85 (1)

mhh = 27nAl + 24nMg = 8,85 (2)

Giải hệ (1) và (2) ⇒ nAl = 0,15 (mol); nMg = 0,2 mol

⇒ %mAl = 0,15.27/8,85 .100% = 45,76%


Câu 8. Sắt công dụng với H2O làm việc nhiệt độ cao hơn nữa 570oC thì tạo ra H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Đáp án A

Câu 9. hòa hợp 10 gam tất cả hổn hợp bột Fe và Fe2O3 bởi một lượng hỗn hợp HCl vừa đủ, thu được 1,12 lít hidro (đktc) cùng dd X. Mang đến dd X tác dụng với dd NaOH lấy dư. Rước kết tủa thu được lấy nung nóng trong không khí đến khối lượng không thay đổi thu được hóa học rắn Y. Khối lượng chất rắn Y là:

A. 16 gam.

B. 11,6 gam.

C. 12 gam.

D. 15 gam.


Đáp án C

nH2(đktc) = 1,12: 22,4 = 0,05 (mol)

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

Theo phương trình chất hóa học (1): nFe = nH2 = 0,05 (mol) → mFe = 0,05×56 = 2,8 (g)

→ mFe2O3 = mhh – mFe = 10 – 2,8 =7,2 (g) → nFe2O3 = 7,2 : 160 = 0,045 (mol)

Theo phương trình hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,05 (mol)

Theo phương trình chất hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,05 = 0,1 (mol)

dung dịch X nhận được chứa: FeCl2: 0,05 (mol) và FeCl3: 0,1 (mol)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + NaCl

Kết tủa thu được Fe(OH)2 cùng Fe(OH)3

Nung 2 kết tủa này chiếm được Fe2O3

BTNT “Fe”: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,05 + 0,1)/2 = 0,075 (mol)

→ mFe2O3 = 0,075 × 160 = 12 (g)


Câu 10. Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg vào dãy vận động hoá học. Biết rằng:

X và Y công dụng với hỗn hợp HCl giải tỏa khí hidro.

Z và T không phản ứng với hỗn hợp HCl.

Y tác dụng với hỗn hợp muối của X với giải phóng X.

T công dụng được với hỗn hợp muối của Z và giải phóng Z.

Hãy khẳng định thứ tự thu xếp nào sau đấy là đúng (theo chiều chuyển động hóa học giảm dần)

A. Y, T, Z, X

B. T, X, Y, Z

C. Y, X, T, Z

D. X, Y, Z, T


Đáp án C

X, Y bội nghịch ứng được với HCl => X, Y đứng trước H vào dãy vận động hóa học

Z, T ko phản ứng với HCl => Z, T lép vế H trong dãy vận động hóa học

=> X, Y có tính khử mạnh dạn hơn Z, T. Giờ chỉ so sánh Z và T

T đẩy được Z thoát ra khỏi muối của Z => T bao gồm tính khử mạnh khỏe hơn Z

=> Z là tất cả tính khử yếu ớt nhất


Câu 11. Khi điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tính năng với hỗn hợp HCl. Để bảo vệ dung dịch FeCl2 thu được không biến thành chuyển thành hợp chất sắt (III), tín đồ ta hoàn toàn có thể cho chế tạo dung dịch

A. Một lượng fe dư .

B. Một lượng kẽm dư.

C. Một lượng HCl dư.

D. Một lượng HNO3 dư.


Đáp án A

Dung dịch FeCl2 dễ dẫn đến không khí oxi biến thành muối Fe3+. Để bảo quản FeCl2 người ta thêm một lương fe vì: fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Không sử dụng HNO3 bởi HNO3 oxi hóa luôn ion Fe2+ thành Fe3+,

Không cần sử dụng Zn sẽ tạo nên ra 1 lạng muối Zn2+,

Không dùng HCl sẽ không ngăn cản quá trình tạo Fe3+.


Câu 12. Khử m gam Fe3O4 bằng khí H2 nhận được hổn thích hợp X gồm Fe và FeO, các thành phần hỗn hợp X tính năng vừa không còn với 1,5 lít hỗn hợp H2SO4 0,2M (loãng). Quý giá của m là

A. 46,4 gam.

B. 23,2 gam.

C. 11,6 gam.

D. 34,8 gam.


Đáp án B

Theo bài ra, khẳng định được sau làm phản ứng chỉ nhận được FeSO4

→ nFeSO4 = nSO42- = naxit = 0,3 mol.

Bảo toàn nguyên tố fe → nFe3O4 = 0,3 : 3 = 0,1 mol

→ m = 0,1.232 = 23,2 gam.


……………………………..

Mời những bạn tham khảo thêm một số tư liệu liên quan:

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã chuyển tới chúng ta bộ tư liệu rất có ích Fe + HCl → FeCl2 + H2. Để có hiệu quả cao rộng trong học tập, thpt Sóc Trăng xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tài liệu chăm đề Toán 9, chăm đề trang bị Lí 9, kim chỉ nan Sinh học 9, Giải bài xích tập chất hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Các Khối Thi Dự Đoán Điểm Chuẩn Khối B 2021 Từ Chuyên Gia Giáo DụcĐăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình bội nghịch ứng hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger cốt truyện via e-mail Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết sát đây


*

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 trường thpt Chuyên Sư Phạm Hà Nội


24 tiếng trước
*

Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2021 – 2022 trường thpt chuyên KHTN, Hà Nội


1 ngày trước

Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 trường trung học phổ thông Chuyên KHXH&NV Hà Nội


1 ngày trước

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Cao Bằng


1 ngày trước

Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Lai Châu


1 ngày trước

Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hà Tĩnh


1 ngày trước
*

Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Giang


1 ngày trước

Đề thi vào 10 môn giờ Anh năm 2022 – 2023 Sở GD&ĐT Kiên Giang


1 ngày trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề xuất được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và website trong trình chú ý này đến lần bình luận kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem các nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.503)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
>
Close
Kết quả tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang sử dụng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!