– cao su là vật liệu polime tất cả tính đàn hồi – Tính lũ hồi là tính biến dạng khi chịu lực tác dụng phía bên ngoài và trở lại dạng ban đầu khi lực kia thôi tác dụng – tất cả hai các loại cao su: cao su đặc thiên nhiên và cao su thiên nhiên tổng hợp

2. Cao su thiên nhiên thiên nhiên (polime của isopren)

a) Cấu trúc: – công thức cấu tạo: 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Poli(ure – fomanđehit)

4. Một số loại keo dán tự nhiên a) vật liệu bằng nhựa vá săm: là hỗn hợp dạng keo dán giấy của cao su đặc thiên nhiên vào dung môi hữu cơ như toluen… b) Keo hồ nước tinh bột: là hỗn hợp hồ tinh bột trong nước nóng, sử dụng làm keo dán giấy dán giấy.

Bạn đang xem: Phương trình điều chế cao su isopren

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. kết luận nào sau đây không trọn vẹn đúng?

A. Cao su thiên nhiên là mọi polime có tính lũ hồi

B. Vật liệu compozit bao gồm thành phần chính là polime

C. Nilon-6,6 thuộc nhiều loại tơ tổng hợp

D. Tơ tằm thuộc các loại tơ thiên nhiên

Câu 2. Polime nào gồm tính cách điện tốt, bền được sử dụng làm ống bít nước, vải đậy mưa vật liệu điện…

 A. Cao su đặc thiên nhiên B. Thủy tinh trong hữu cơ C. Polivinylclorua D. Polietilen

Câu 3. Một loại cao su đặc tổng thích hợp (cao su buna) có cấu tạo mạch như sau:

-CH­2 –CH=CH-CH2-CH2-CH=CH­-`CH2-…Công thức tầm thường của cao su thiên nhiên này là:

A. (-CH2-CH=)n B. (CH2-CH=CH-)n

C. (-CH2-CH=CH-CH2-)n D. (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-)n

Câu 4. Trong quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên thiên nhiên, fan ta trộn cao su thiên nhiên với chất nào sau đây để gia công tăng tính sức chịu nóng và tính bọn hồi?

A. C B. P C. S D. Na

Câu 5.

Khi lưu giữ hóa cao su isopren người ta thu được 1 loại cao su thiên nhiên lưu hóa trong đó lưu huỳnh chiếm phần 2% về khối lượng. Tỉ lệ số đôi mắt xích cao su đặc bị lưu hóa và không trở nên lưu hóa là:

A. 1 : 22 B. 1 : 23 C. 1 : 30 D. 1 : 31

Câu 6. Khi lưu giữ hóa cao su buna tín đồ ta thu được một loại cao su đặc lưu hóa trong các số đó lưu huỳnh chiếm 1,876% về khối lượng. Tỉ lệ thành phần số mắt xích cao su đặc bị lưu giữ hóa và không bị lưu hóa là:

 A. 1 : 20 B. 1 :21 C. 1 : 30 D. 1 : 31

Câu 7. Polime nào có thể tham gia phản nghịch ứng cùng hidro?

A. Poli pripen B. Cao su thiên nhiên buna

C. Polivyl clorua D. Nilon 6-6

Câu 8. Polime nào hoàn toàn có thể tham gia phản bội ứng cộng?

A. Polietilen B. Cao su tự nhiên

C. Teflon D. Thủy tinh hữu cơ

Câu 9. Bản chất của sự việc lưu hoá cao su thiên nhiên là

A. làm cao su thiên nhiên dễ ăn uống khuôn.

B.  giảm giá cả cao su.

Xem thêm: Sông Đà Nằm Ở Đâu - Sông Đà Chảy Vào Đất Việt Qua Những Tỉnh Nào

C. tạo ước nối đisunfua giữa các mạch phân tử cao su đặc làm mang đến chúng tạo thành mạng không gian.