Phương trình $ax + b = 0$ có nghiệm giả dụ nó bao gồm nghiệm độc nhất vô nhị hoặc vô vàn nghiệm.

Bạn đang xem: Phương trình ax b 0 có nghiệm khi nào

- Phương trình $ax + b = 0$ có nghiệm độc nhất nếu $a e 0$.

- Phương trình $ax + b = 0$ vô vàn nghiệm nếu như $a = b = 0$.

Vậy phương trình $ax + b = 0$ gồm nghiệm trường hợp $left< eginarrayla = b = 0\a e 0endarray ight.$.

Xem thêm: Câu Hỏi: Một Quả Cầu Có Trọng Lượng P 40N


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình $ax^2 + bx + c = 0$$left( 1 ight)$. Đặt (S = - dfracba,P = dfracca), nên lựa chọn khẳng định sai trong các xác minh sau:


Cho phương trình $ax^2 + bx + c = 0$$left( a e 0 ight)$. Phương trình gồm hai nghiệm âm rành mạch khi còn chỉ khi :


Phương trình $left( m^2-3m + 2 ight)x + m^2 + 4m + 5 = 0$ tất cả tập nghiệm là (mathbbR) khi:


Cho phương trình $left( x - 1 ight)left( x^2 - 4mx - 4 ight) = 0$ .Phương trình có bố nghiệm tách biệt khi:


Giả sử những phương trình sau đây đều có nghiệm. Trường hợp biết các nghiệm của phương trình: $x^2; + m px + m q = 0$ là lập phương những nghiệm của phương trình $x^2 + mx + n = 0$. Núm thì:


Cho phương trình :$x^2-2aleft( x-1 ight)-1 = 0.$ khi tổng những nghiệm cùng tổng bình phương những nghiệm của phương trình đều bằng nhau thì quý hiếm của tham số $a$ bằng :


Cho phương trình (x^2 - 2left( m + 1 ight)x + m^2 + 2 = 0) cùng với (m) là tham số. Search (m) nhằm phương trình có hai nghiệm (x_1;,,x_2) làm thế nào để cho (B = sqrt 2left( x_1^2 + x_2^2 ight) + 16 - 3x_1x_2) đạt giá trị béo nhất


Cho hai phương trình: $x^2-2mx + 1 = 0;$ với $x^2-2x + m = 0$. Gọi (S) là tập hợp những giá trị của (m) để mỗi nghiệm của phương trình này là nghịch đảo của một nghiệm của phương trình kia. Tổng các phần tử của (S) gần nhất với số nào bên dưới đây?


Giá trị khủng nhất, giá trị bé dại nhất của hàm số (fleft( x ight) = dfracx^2 + 4x + 5x^2 + 3x + 3) theo thứ tự là (M) và (m) thì:


Tìm tất cả các gía trị thực của tham số (m) làm thế nào để cho phương trình (left( m - 1 ight)x^2 - 2left( m + 1 ight)x + m + 4 = 0) có hai nghiệm dương phân biệt.