Bài viết bao gồm đầy đủ kim chỉ nan về phép trừ nhị số nguyên. Trong bài còn tồn tại các dạng bài xích tập áp dụng và lời giải cụ thể giúp những em có thể nắm vững chắc và phát âm sâu bài học.

Bạn đang xem: Phép trừ hai số nguyên


LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ PHÉP TRỪ hai SỐ NGUYÊN

 

A. Bắt tắt kiến thức.

Quy tắc trừ hai số nguyên: mong muốn trừ số nguyên a mang lại số nguyên b ta cộng a với số đối của b. Công dụng tìm được điện thoại tư vấn là hiệu của a với b.

Như vậy a – b = a + (-b).

Lưu ý: nếu như x = a – b thì x + b = a.

Ngược lại ví như x + b = a thì x = a – b.

Thật vậy, nếu như x = a – b thì a = a + <(-b) + b> = + b = (a – b) + b = x + b. Ngược lại, ví như x + b = a thì x = x +

= (x + b) + (-b) = a + (-b) = a – b.

Nhận xét: vào N phép trừ a đến b chỉ tiến hành được khi a ≥ b.

Nhưng vào Z phép trừ a mang lại b luôn luôn thực hiện được.

B. Bài xích tập.

Bài 1.

Tính:

2 – 7; 1 – (-2); (-3) – 4; (-3) – (-4).

Đáp án và lí giải giải:

2 – 7 = -5;

1 – (-2) = 3;

(-3) – 4 = -7;

(-3) – (-4) = -3 + 4 = 1.

Bài 2.

Tính

48. 0 – 7 = ?; 7 – 0 = ?; a – 0 = ?; 0 – a = ?.

Đáp án và gợi ý giải:

0 – 7 = 0 + (-7) = -7; 7 – 0 = 7 + (-0) = 7;

a – 0 = a + (-0) = a + 0 = a; 0 – a = 0 + (-a) = -a.

Bài 3.

Điền số tương thích vào ô trống:

a

-15

 

0

 

-a

 

-2

 

-(-3)

Đáp án và hướng dẫn giải:

a

-15

2

0

-3

-a

15

-2

0

-(-3)

Bài 4.

Dùng các số 2, 9 và các phép toán "+", "-" điền vào các ô trống trong bảng dưới đây để được bảng tính đúng. Ở mỗi loại hoặc mỗi cột, mỗi số hoặc phép tính chỉ được dùng một lần:

 

*

Đáp án và hướng dẫn giải:

 

*

Bài 5.

Tính:

a) 5 – (7 – 9); b) (-3) – (4 – 6).

Đáp án và chỉ dẫn giải bài:

Thực hiện nay phép tính trong vết ngoặc trước.

a) 5 – (7-9) = 5 – <7+ (-9)>


= 5 – (-2)

= 5 + 2 = 7

b) (-3) – (4 – 6)

= (-3) – <4 + (-6)>

= (-3) – (-2) = (-3) + 2 = -1

Bài 6.

Tính tuổi thọ của nhà bác học tập Ác-si-mét, biết rằng ông sinh vào năm -287 cùng mất năm -212.

Đáp án và giải đáp giải:

-212 – (-287) = -212 + 287 = 287 – 212 = 75 (tuổi).

Bài 7.

Điền số tương thích vào ô trống:

x

-2

-9

3

0

y

7

-1

8

15

x – y

 

 

 

 

Đáp án và lí giải giải bài:

x

-2

-9

3

0

y

7

-1

8

15

x – y

 -9

-8

-5

-15

Bài 8.

Tìm số nguyên x, biết:

a) 2 + x = 3; b) x + 6 = 0; c) x + 7 = 1.

Đáp án và chỉ dẫn giải:

a) 2 + x = 3

x = 3 -2

=> x = 1;

b) x + 6 = 0

x = 0 – 6

x = 0 + (-6)

=> x = -6

c) x + 7 = 1

x = 1 – 7

x = 1+ (-7)

=> x = -6.

Bài 9.

Đố vui: cha bạn Hồng, Hoa, Lan tranh biện với nhau:

Hồng nói rằng hoàn toàn có thể tìm được nhị số nguyên mà lại hiệu của chúng to hơn số bị trừ; Hoa khẳng định rằng chẳng thể tìm được; Lan lại nói rằng còn có thể tìm được hai số nguyên cơ mà hiệu của chúng to hơn cả số bị trừ và số trừ.

Xem thêm:
Cư Dân Phương Đông Thời Cổ Đại Đã Có Những Đóng Góp Gì Về Mặt Văn Hóa Cho Nhân Loại


Bạn đồng ý với chủ ý của ai? do sao? đến ví dụ.

Đáp án và lý giải giải:

*) Hồng nói đúng.Ví dụ: 2 – (-7) = 2 + 7 = 9

*) Hoa: Sai

*) Lan: Đúng (-7) – (-8) = (-7) + 8 =1

b) 53 – (-478) = 531

c) – 135 – (-1936) = 1801

Tải về