B.

Bạn đang xem: Phát biểu nào dưới đây về protein là không đúng

Protein phức hợp là đều protein được chế tạo thành tự protein đơn giản và dễ dàng và lipit, gluxit, axit nucleic, ...


D. Protein dễ dàng và đơn giản là rất nhiều protein được tạo thành chỉ với các gốc α– cùng β –amino axit.


*

Cho sơ vật phản ứng:

CH3COONa→tovôi tôi xútX→1:1Cl2, asY→dd NaOH, toZ→CuO, toT

X, Y, Z, T là những hợp chất hữu cơ, cách làm của T là:


Cho các phát biểu sau:

(a) Amino axit là các hợp chất có kết cấu ion lưỡng cực.

(b) Anilin có tính bazơ, hỗn hợp anilin làm cho hồng phenolphtalein.

(c) Hiđro hóa hoàn toàn triolein nhận được tristearin.

(d) Tinh bột là hóa học rắn, sinh hoạt dạng bột vô định hình, color trắng, ko tan trong nước lạnh.

(e) mang lại glyxylalanin vào Cu(OH)2 thấy tạo thành phức màu tím sệt trưng.

Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ Lớp 10

(f) Xenlulozơ có công thức là n.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng


Cho các dung dịch tất cả cùng nồng độ mol 0,1M: NaCl, CH3COOH, NH3, C2H5OH. Dung dịch gồm độ dẫn điện cực tốt là


X, Y, Z, T là các dung dịch hoặc chất lỏng chứa các chất sau: anilin, metylamin, axitglutamic, alanin. Triển khai các thí nghiệm với có công dụng ghi theo bảng sau:

Thuốc thử

X

Y

Z

T

Quì tím

hóa đỏ

không đổi màu

không đổi màu

xanh

Dung dịch NaOH,

đun nóng

dung dịch

trong suốt

dung dịch

trong suốt

dung dịch

tách lớp

dung dịch

trong suốt

Các hóa học X, Y, Z, T lần lượt là:


Để minh chứng trong phân tử của glucozơ có tương đối nhiều nhóm hiđroxyl ở chỗ kề nhau, fan ta đến dung dịch glucozơ bội nghịch ứng với


Hợp hóa học hữu cơ X có công thức phân tử là C8H6O4, vào phân tử có chứa vòng benzen. Mang 1 mol X tác dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 nấu nóng (dư) thu được 4 mol Ag. Đun rét 1 mol X với dung dịch cất 4 mol NaOH loãng, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng, thu được m gam rắn. Quý hiếm của m là


*