*

*

Lý thuyết Hóa 11 bài 4. Bội nghịch ứng hiệp thương ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li

*

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAOĐỔI ION vào DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1.Phản ứng sinh sản thành chất kết tủa

- Thí nghiệm:

*

 - Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 đều dễ tan cùng phân li mạnh mẽ trong nước:

*

Trong số tứ ion được phân li ra chỉ có những ion

*
phối kết hợp được cùng với nhau sinh sản thành chất kết tủa là BaSO4 (hình trên), nên thực ra phản ứng trong hỗn hợp là:

*

Phương trình (2) được điện thoại tư vấn là phương trình ion rút gọn của bội nghịch ứng (1).

Bạn đang xem: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

Phương trình ion rút gọn đến biết thực chất của phản bội ứng vào dung dịch các chất năng lượng điện li.

2.Phản ứng tạo thành thành chất điện li yếu

a) phản ứng tạo thành nước

- Thí nghiệm:

*

Phản ứng như sau:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

- Giải thích: NaOH với HCl đầy đủ dễ tan với phân li bạo phổi trong nước:

*

Các ion OH−trong dung dịch tạo cho phenolphtalein gửi sang color hồng. Khi đến dung dịch HCl vào, các ion H+ của HCl vẫn phản ứng với những ion OH− của NaOH chế tạo ra thành chất điện li cực kỳ yếu là H2O. Phương trình ion rút gọn:

*

Khi màu sắc của dung dịch trong ly mất, đó là lúc các ion H+ của HCl đã phản ứng không còn với các ion OH− của NaOH.

Phản ứng giữa dung dịch axit cùng hiđroxit bao gồm tính bazơ rất giản đơn xảy ra vày tạo thành chất điện li cực kỳ yếu là H2O. Mg(OH)2 ít chảy trong nước, nhưng dễ dãi tan trong hỗn hợp axit mạnh:

*

b)Phản ứng sinh sản thành axit yếu

- Thí nghiệm: Nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch CH3COONa , axit yếu CH3COOH sẽ chế tác thành:

*

- Giải thích: HCl và CH3COONa là các chất dễ dàng tan cùng phân li mạnh:

*

Trong dung dịch, các ion H+ sẽ kết hợp với các ion CH3COO- tạo ra thành chất điện li yếu ớt là CH3COOH (mùi giấm). Phương trình ion rút gọn:

*

3. Bội nghịch ứng chế tạo thành hóa học khí

Thí nghiệm:

*

Phương trình ion rút gọn:

*

Phản ứng giữa muối cacbonat với dung dịch axit rất dễ dàng xảy ra vị vừa tạo nên thành hóa học điện li khôn xiết yếu là H2O, vừa tạo thành chất khí CO2 tách khỏi môi trường xung quanh phản ứng. Chẳng hạn, những muối cacbonat không nhiều tan trong nước mà lại tan dễ dàng trong các dung dịch axit. Đá vôi (CaCO3) tan rất dễ dàng trong dung dịch HCl:

*

II. KẾT LUẬN

1.Phản ứng xẩy ra trong dung dịch những chất điện li là phản nghịch ứng giữa các ion.

2.Phản ứng điều đình ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi những ion phối kết hợp được với nhau sinh sản thành tối thiểu một trong các chất sau:

_ chất kết tủa.

_ chất điện li yếu.

Xem thêm: Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

_ hóa học khí.