tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Định nghĩa phản nghịch ứng thế: phản bội ứng ráng là phản bội ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp hóa học hữu cơ bị sửa chữa bởi một nguyên tử hoặc đội nguyên tử khác.

Bạn đang xem: Phản ứng tách là phản ứng trong đó

*

- phản bội ứng chũm là bội nghịch ứng trong những số ấy nguyên tử hoặc team nguyên tử vào phân tử hóa học hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác

Ví dụ: CH4 + Cl2 –ánh sáng–> CH3Cl + HCl

- bội nghịch ứng cùng là phản bội ứng trong số ấy phân tử hóa học hữu cơ kết phù hợp với phân tử khác chế tạo ra thành phân tử hợp chất mới

Ví dụ: C2H4 + Br2 –> C2H4Br2

- bội nghịch ứng bóc tách là bội nghịch ứng trong số ấy hai hay những nguyên tử bị bóc tách ra khỏi phân tử hợp hóa học hữu cơ

Ví dụ: C2H6 —xt-tº→ C2H4 + H2


- phản ứng thế là làm phản ứng trong đó nguyên tử hoặc team nguyên tử trong phân tử hóa học hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác

Ví dụ: CH4 + Cl2 –ánh sáng–> CH3Cl + HCl

- làm phản ứng cùng là phản bội ứng trong đó phân tử hóa học hữu cơ kết phù hợp với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất mới

Ví dụ: C2H4 + Br2 –> C2H4Br2

- bội phản ứng tách bóc là bội nghịch ứng trong những số đó hai hay các nguyên tử bị tách bóc ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ

Ví dụ: C2H6 —xt-tº( ightarrow) C2H4 + H2


Các ankan không tham gia loại phản ứng nào cho tiếp sau đây ?

A. Bội phản ứng thế

B. Làm phản ứng cộng

C. Bội nghịch ứng tách

D. Bội phản ứng cháy


Trong hồ hết hiđrocacbon sau, hầu hết chất nào gồm phản ứng nắm với brom ? gồm phản ứng cùng với brom ? Viết phương trình hoá học tập minh hoạ cùng ghi rõ điều kiện phản ứng :

*


Chất tất cả phản ứng cố với brom khi chiếu sáng . CH 3 - CH 2 - CH 3 ;  CH 3 - CH 3

- làm phản ứng cố kỉnh với brom khi xuất hiện bột sắt cùng đun rét : C 6 H 6 (benzen).

- Chất có phản ứng cộng với brom (trong dung dịch): CH 2 = CH 2 ; CH ≡CH.

Các hóa học tham gia bội phản ứng vậy brom:

CH 3 - CH 2 - CH 3 + Br 2 → as CH 3 - CHCl - CH 3 (spc) + CH 3 - CH 2 - CH 2 Cl (spp) + HCl

CH 3 - CH 3 + Br 2    → as   CH 3 - CH 2 Br  + HBr

C 6 H 6 + Br 2 → bột fe , t ° C 6 H 5 Br  + HBr

Phản ứng cộng:

C 2 H 2 + 2 Br 2 → C 2 H 2 Br 4


Đúng 0

phản hồi (0)

Phản ứng  C H 3 - C H 2 - O H  + CuO → C H 3 - C H O + Cu + H 2 O thuộc nhiều loại phản ứng làm sao cho sau đây ?

A. Phản nghịch ứng thế.

B. Làm phản ứng cộng.

C. Làm phản ứng tách.

D. Không thuộc cả 3 nhiều loại phản ứng đó.


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi bỏ

 

Đáp án: C.


Đúng 0

phản hồi (0)

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xẩy ra theo sơ đồ vật sau:

*

Trong những phản ứng trên, phản nghịch ứng như thế nào thuộc một số loại phản ứng thế, làm phản ứng cộng, bội nghịch ứng tách?


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

bình luận (0)

Hãy sắp xếp mỗi làm phản ứng tiếp sau đây vào các loại phản ứng tương thích (phản ứng thế, bội nghịch ứng tách, phản nghịch ứng cộng).

*


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

1 - bội nghịch ứng cộng;

2 - bội nghịch ứng thế;

3 - bội phản ứng tách;

4 - bội nghịch ứng cộng.


Đúng 0

bình luận (0)
Câu 1: Nêu tính chất hoá học tập của oxi, mỗi tính chất viết một phương trình hoá học minh hoạ. Câu 2: Nêu có mang phản ứng hóa hợp, phản bội ứng phân hủy. Mang lại thí dụ minh họa. Câu 3: Nêu có mang oxit, bí quyết gọi thương hiệu oxit đến thí dụ minh họa.
Lớp 9 chất hóa học
4
0
Gửi hủy

Câu 1:

+ tác dụng với kim loại: O2 lão hóa được hầu như các kim đào thải Ag, Au, Pt

2Cu+O2to→2CuO2Cu+O2→to2CuO

+ tác dụng với Hiđro, phản nghịch ứng hoàn toàn có thể gây nổ khỏe mạnh nếu tỉ lệ phản bội ứng O2:H2 = 1:2

 O2+2H2to→2H2OO2+2H2→to2H2O

+ tính năng với một số phi kim khác:

 4P+5O2to→2P2O54P+5O2→to2P2O5

+ tính năng với một số hợp chất:

C2H5OH+3O2to→2CO2+3H2OC2H5OH+3O2→to2CO2+3H2O

Câu 2:

+ phản bội ứng hóa phù hợp là PƯHH trong đó có một chất mới được chế tạo ra thành từ hai hay các chất ban đầu.

 3Fe+2O2to→Fe3O43Fe+2O2→toFe3O4

+ bội phản ứng phân hủy là PƯHH trong các số đó có 2 hay nhiều chất được chế tạo thành từ một chất ban đầu.

2KClO3
Đúng 1

phản hồi (0)
Câu 2:

+ phản bội ứng hóa vừa lòng là PƯHH trong những số ấy có một hóa học mới được tạo thành thành từ hai hay các chất ban đầu.

Xem thêm: Tôi Yêu Người Việt Nam Này Từ Trong Câu Hát Ca Dao, Lời Bài Hát Tôi Yêu (Phương Uyên)

 3Fe+2O2to→Fe3O43Fe+2O2→toFe3O4

+ phản bội ứng phân bỏ là PƯHH trong đó có 2 hay nhiều chất được chế tạo thành từ một hóa học ban đầu.

2KClO3to→3O2↑+2KCl


Đúng 1
phản hồi (0)

Câu 1:

+ tính năng với kim loại: O2 oxi hóa được số đông các kim vứt bỏ Ag, Au, Pt

2Cu+O2to→2CuO2Cu+O2→to2CuO

+ tính năng với Hiđro, phản nghịch ứng có thể gây nổ táo bạo nếu tỉ lệ phản ứng O2:H2 = 1:2

 O2+2H2to→2H2OO2+2H2→to2H2O

+ tác dụng với một số phi kim khác:

 4P+5O2to→2P2O54P+5O2→to2P2O5

+ công dụng với một số hợp chất:

C2H5OH+3O2to→2CO2+3H2O


Đúng 0
bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
magdalenarybarikova.com