Ở phân tử ankan chỉ có link C-C với C-H. Đó là các liên kết xích ma bền vững, chính vì thế ankan kha khá trơ về khía cạnh hóa học. Ở nhiệt độ thường bọn chúng không bội nghịch ứng với axit, bazơ và chất oxi hóa mạnh dạn như KMnO4.

Dưới chức năng của ánh sáng, xúc tác và nhiệt độ, ankan tham gia các phản ứng nỗ lực với halogen, làm phản ứng bóc và phản nghịch ứng oxi hóa. Mặc dù nhiên, bội nghịch ứng đặc trưng của ankan là gắng với halogen:

CnH2n+2+ Cl2→ASCnH2n+1Cl + HCl

Halogen hoàn toàn có thể thay cầm cố lần lượt từng nguyên tử H vào phân tử ankan.
Bạn đang xem: Phản ứng đặc trưng của ankan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X, dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình đựng P2O5và Ca(OH)2thì trọng lượng các bình này tăng lên lần lượt là 0,9 gam cùng 1,1 gam. Phương pháp phân tử của X là:


Câu 2:


Phản úng bóc butan nghỉ ngơi 500oC gồm xúc tác mang đến những thành phầm nào sau đây?


Câu 3:


Công thức cấu trúc của nơi bắt đầu isopropyl là


Câu 4:


Trong phương pháp điều chế etan bên dưới đây, cách thức nàosai?


Câu 5:


Trong công nghiệp ankan có ứng dụng là:


Câu 6:


Ankan (CH3)2CHCH2C(CH3)3có tên gọi là


Câu 7:


Đốt cháy trọn vẹn 2,9 gam ankan X, nhận được 4,48 lít CO2(đktc). Phương pháp phân tử của X là


Câu 8:


Trong các xác minh sau đây, xác định nào đúng?


Câu 9:


Ankan bao hàm loại đồng phân nào?


Câu 10:


Ankan X gồm chứa 14 nguyên tử hiđro trong phân tử. Số nguyên tử cacbon vào một phân tử X là


Câu 11:


Sản phẩm của phản bội ứng cầm cố clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là:

(1) CH3C(CH3)2CH2Cl

(2) CH3C(CH2Cl)2CH3

(3) CH3ClC(CH3)3


Câu 12:


Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi so với hiđro là 75,5. Tên của ankan là


Câu 13:


Công thức tổng quát của ankan là


Câu 14:


Hỗn vừa lòng khí A bao gồm etan và propan. Đốt cháy tất cả hổn hợp A nhận được khí CO2và hơi nước theo xác suất thể tích 11:15. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của hai hóa học lần lượt là:


Câu 15:


Cho 2-metylbutan công dụng với Cl2(ánh sáng, tỉ lệ số mol 1 : 1), số sản phẩm monoclo về tối đa thu được là


Hỏi bài
*

trình làng
liên kết
chính sách


Xem thêm: Các Chuyên Đề Toán 12 - Lý Thuyết Lớp 12 Theo Chuyên Đề Và Dạng

kết nối