PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ 9 NĂM HỌC 2009 - 2010 TUẦN TIẾT BÀI DẠY GHI CHÚ CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC tía (20 TIẾT) 1 1 căn bậc nhị 2 Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức = 3 luyện tập 2 4 tương tác giữa phép nhân với phép khai phương 5 rèn luyện 6 contact giữa phép chia và phép khai phương 3 7 rèn luyện 4 8 Bảng căn bậc hai 5 9 biến đổi đơn giản biểu thức cất căn bậc nhị 10 luyện tập 6 11 chuyển đổi đơn giản biểu thức đựng căn bậc nhị (tiếp) 12 rèn luyện 7 13 Rút gọn biểu thức cất căn bậc nhị 14 rèn luyện 8 15 Căn bậc tía 16 Ôn tập chương I 9 17 Ôn tập chương I (tiếp) 18 bình chọn chương I CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT (12 TIẾT) 10 19 kể lại, bổ sung cập nhật các tư tưởng về hàm số 20 rèn luyện 11 21 Hàm số hàng đầu 22 rèn luyện 12 23 Đồ thị hàm số y = ax + b 24 luyện tập 13 25 Đường thẳng song song. Đường thẳng cắt nhau 26 luyện tập 14 27 thông số góc của đường thẳng y = ax + b (a 0) 28 rèn luyện 15 29 Ôn tập chương II CHƯƠNG II: HỆ nhì PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN (17 TIẾT) 30 Phương trình hàng đầu hai ẩn 16 31 kiểm soát học kì I (90' - Đại + Hình) 32 17 33 Hệ nhị phương trình bậc nhất hai ẩn 34 Giải hệ bằng cách thức thế 18 35 Ôn tập học tập kì I 36 Trả bài kiểm tra học tập kì I 19 37 Giải hệ bằng phương pháp cộng đại số 38 luyện tập 20 39 luyện tập (tiếp) 40 Giải bài toán bằng phương pháp lập hệ phương trình 21 41 Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp) 42 luyện tập 22 43 luyện tập (tiếp) 44 Ôn tập chương III 23 45 Ôn tập chương III (tiếp) 46 chất vấn chương III CHƯƠNG IV: HÀM SỐ Y = AX 2 (A 0) PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN 24 47 Hàm số y = ax 2 (a 0) 48 rèn luyện 25 49 Đồ thị của hàm số y = ax 2 (a 0) 50 luyện tập 26 51 Phương trình bậc nhị một ẩn số 52 luyện tập 27 53 bí quyết nghiệm của phương trình bậc nhị 54 luyện tập 28 55 Công thức nghiệm thu sát hoạch gọn 56 rèn luyện 29 57 Hệ thức Viét và ứng dụng 58 luyện tập 30 59 kiểm tra 45' 60 Phương trình quy về phương trình bậc nhì 31 61 rèn luyện 62 Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình 32 63 luyện tập 64 Ôn tập chương IV 33 65 Kiểm tra cuối năm (Đại + Hình) 66 34 67 Ôn tập thời điểm cuối năm 68 Ôn tập thời điểm cuối năm 35 69 Ôn tập thời điểm cuối năm 70 Trả bài kiểm tra thời điểm cuối năm PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC 9 NĂM HỌC 2009 - 2010 TUẦN TIẾT BÀI DẠY GHI CHÚ CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG 1 1 một vài hệ thức về cạnh và con đường cao vào tam giác vuông 2 2 một trong những hệ thức về cạnh và mặt đường cao trong tam giác vuông (tiếp) 3 3 luyện tập 4 rèn luyện 5 Tỉ con số giác của góc nhọn 4 6 Tỉ con số giác của góc nhọn (tiếp) 7 rèn luyện 8 Bảng lượng giác 5 9 Bảng lượng giác (tiếp) 10 rèn luyện 6 11 một vài hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông 12 một số hệ thức về cạnh cùng góc trong tam giác vuông (tiếp) 7 13 rèn luyện 14 luyện tập 8 15 Ứng dụng thực tế các tỉ số lượngg giác của góc nhọn. T.h ko kể trời 16 Ứng dụng thực tế các tỉ số lượngg giác của góc nhọn. T.h ngoại trừ trời (tiếp) 9 17 Ôn tập chương I (với sự giúp đỡ của MTBT) 18 Ôn tập chương I (với sự hỗ trợ của MTBT)(tiếp) 10 19 bình chọn chương I CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN (15 TIẾT) trăng tròn Sự xác minh đường tròn. đặc thù đối xứng của đường tròn 11 21 luyện tập 22 Đường kính cùng dây của mặt đường tròn 12 23 luyện tập 24 tương tác giữa dây và khoảng cách từ trung tâm đến dây 13 25 Vị trí kha khá của mặt đường thẳng và đường tròn 26 các dấu hiệu nhận ra tiếp con đường của đương tròn 14 27 rèn luyện 28 đặc điểm của 2 tiếp tuyến giảm nhau 15 29 rèn luyện 30 Vị trí tương đối của 2 đường tròn 16 31 Vị trí kha khá của 2 đường tròn (tiếp) 32 luyện tập 17 33 Ôn tập chương II 34 Ôn tập chương II (tiếp) 18 35 Ôn tập học kì I 36 Trả bài kiểm tra học tập kì I (phần Hình học) CHƯƠNG II: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN(24 TIẾT) 19 37 Góc nghỉ ngơi tâm. Số đo cung 38 rèn luyện 20 39 tương tác giữa cung với dây 40 Góc nội tiếp 21 41 luyện tập 42 Góc tạo vày tiếp tuyến đường và dây cung 22 43 rèn luyện 44 Góc bao gồm đỉnh ở bên trong. Góc gồm đỉnh ở bên ngoài đường tròn 23 45 luyện tập 46 cung cất góc 24 47 rèn luyện 48 Tứ giác nội tiếp 25 49 luyện tập 50 Đường tròn nội tiếp. Đường tròn nước ngoài tiếp 26 51 Độ dài đường tròn, cung tròn 52 luyện tập 27 53 diện tích s hình tròn, hình quạt tròn 54 luyện tập 28 55 Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của MTBT) 56 Ôn tập chương III (với sự giúp đỡ của MTBT)(tiếp) 29 57 khám nghiệm chương III CHƯƠNG IV: HÌNH TRỤ. HÌNH NÓN. HÌNH CẦU 58 Hình trụ. Diện tích s xung quanh với thể tích hình tròn trụ 30 59 luyện tập 60 Hình nón. Hình nón cụt D.t.x.q cùng thể tích hình nón, hình nón cụt 31 61 rèn luyện 62 Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 32 63 Hình cầu. Diện tích mặt ước và thể tích hình mong (tiếp) 64 luyện tập 33 65 Ôn tập chương IV 66 Ôn tập chương IV (tiếp) 34 67 Ôn tập thời điểm cuối năm 68 Ôn tập cuối năm (tiếp) 35 69 Ôn tập thời điểm cuối năm (tiếp) 70 Trả bài kiểm tra cuối năm (Đại số) . PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ 9 NĂM HỌC 20 09 - 2010 TUẦN TIẾT BÀI DẠY GHI CHÚ CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC tía (20. Năm 70 Trả bài xích kiểm tra cuối năm PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC 9 NĂM HỌC 20 09 - 2010 TUẦN TIẾT BÀI DẠY GHI CHÚ CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC

*

48.

Bạn đang xem: Phân phối chương trình toán 9

Bảng căn bậc nhì Xem tại trang 1 của tài liệu.
*

33.

65 66 Kiểm tra thời điểm cuối năm (Đại + Hình) 3467 68Ôn tập cuối nămÔn tập thời điểm cuối năm Xem tại trang 2 của tài liệu.
*

9.

Xem thêm: Giáo Án Tìm Hai Số Khi Biết Hiệu Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Mới Nhất, Chuẩn Nhất

NĂM HỌC 2009 - 2010 Xem trên trang 4 của tài liệu.
*

18.

35 36 Ôn tập học tập kì I Trả bài kiểm tra học tập kì I (phần Hình học) Xem tại trang 5 của tài liệu.