Trung chổ chính giữa luyện thi, gia sư - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng ra mắt phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THỦY PHÂN PEPTIT - HÓA 12. Nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tứ liệu học tập tập. Chúc các bạn học giỏi môn học tập này.

Bạn đang xem: 503 service temporarily unavailable


*

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Xét peptit tạo nên thành từ bỏ n cội α- amino axit.

1. Môi trường trung tính

Peptit (n mắc xích) + (n – 1)H2O → n. α- amino axit

* dìm xét:

mpeptit+mH2O= mα- amino axit

Ví dụ 1: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được láo hợp có 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala. Cực hiếm của m là

A. 54,36.

B. 81,54.

C. 47,25.

D. 64,08.

Hướng dẫn

nAla = 0,32 mol; nAla-Ala = 0,2 mol

tổng cộng mol Ala = 0,32 + 0,2.2 = 0,72 mol

mpeptit = 0,72/4.(89.4 – 18.3) = 54,36g

Đáp án: A

2. Môi trường xung quanh axit

Peptit + (n – 1)H2O +nHCl → nClNH3RCOOH

* dìm xét:

a. Mpeptit= ∑Mα- amino axit– 18(n – 1)

b. Npeptit+ nH2O= nHCL= nmuối

c. Mmuối= mpeptit+ mH2O+ mHCl

Ví dụ 2: Thủy phân 60g các thành phần hỗn hợp đipeptit chiếm được 63,6g hỗn hợp X gồm các amino axit (chỉ có 1 nhóm -NH2 với 1 team -COOH). Giả dụ cho tính năng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn trọng dung dịch thì lượng muối hạt khan nhận được là

A. 78,2.

B. 16,3.

C. 7,09.

D. 8,15.

Hướng dẫn

nH2O = (63,6 – 60)/18 = 0,2 mol

đipeptit + H2O → 2 -amino axit

0,2 0,4

-amino axit + HCl → muối

0,4 0,4

→ mmuối = 63,6 + 0,4.36,5 = 78,2g

Đáp án: A

3. Môi trường thiên nhiên kiềm

Peptit + nNaOH → nNH2RCOONa + 1H2O

* nhấn xét:

a. Npeptit= n

b. NNaOH PƯ= nmuối= n.nn-peptit

c. Mmuối= mpeptit+ mNaOH– mH2O

* giữ ý: Dù quý hiếm n bằng bao nhiêu thì nước vẫn chính là hệ số 1.

Ví dụ 3:Thủy phân hoàn toàn hai peptit mạch hở X (C11H19O6N5) cùng Y (C10H19O4N3) trong hỗn hợp NaOH thu duợc 2,78 gam muối hạt của valin, 3,33 gam muối bột của alanin và m gam muối bột của glyxin. Quý giá của m là

A. 8,73.

B. 13,58.

C. 5,82.

D. 10,67.

Hướng dẫn

nValNa = 0,02 mol

nAlaNa = 0,03 mol

Gọi x, y là số mol của X, Y

X là là pentapeptit gồm 11C → X: Ala(Gly)4: x mol

Y là là tripeptit bao gồm 10C → Y: ValAlaGly: y mol

Ta có: y = 0,02 mol

x + y = 0,03 mol

→ x = 0,01 mol

→ nGly = 4x + y = 0,06 mol

→ mGlyNa = 0,06.97 = 5,82 g

Đáp án: C

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài tập 1: lúc thủy phân 500g một polipeptit thu được 170g alanin. Giả dụ polipeptit đó có trọng lượng phân tử là 50000 đvC thì bao gồm bao nhiêu mắc xích của alanin?

A. 175.

B. 170.

C. 191.

D. 210.

Hướng dẫn

500g polipeptit thủy phân →170g alanin

50000 // → 89x //

→ x = 191

Đáp án: C

Bài tập 2: khi thủy phân hoàn toàn 55,95 gam một peptit X chiếm được 66,75 gam alanin (amino axit duy nhất). X là?

A. Tripeptit

B. Tetrapeptit

C. Pentapeptit

D. đipeptit

Hướng dẫn

nalanin= m/M = 66,75/89 = 0,75 mol

Theo định dụng cụ bảo toàn khối lượng, ta có:

Mpeptit+ mH2O= malanin→ mH2O= malanin– mpeptit= 66,75 – 55,95 = 10,8 gam

→ nH2O= m/M = 10,8/18 = 0,6 mol

Do X chỉ chế tạo ra từ alanin → X có dạng: (Ala)n.

Phương trình hóa học:

(Ala)n + (n-1)H2O → nAla

(n – 1) n mol

0,6 0,75 mol

→ 0,75(n – 1) = 0,6n → n = 5

Vậy X là pentapeptit gồm công thức: Ala-Ala-Ala-Ala-Ala.

→ lựa chọn C.

Bài tập 3: Peptit X mạch hở tất cả CTPT là C14H26O5N4. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong hỗn hợp NaOH nấu nóng thu được mg hỗn hợp muối của các -amino axit (các -amino axit đa số chứa 1 đội –COOH với 1 team –NH2). Quý hiếm của m là

A. 47,2gam.

B. 49,0gam.

C. 51,2gam.

D. 49,4gam.

Hướng dẫn

X có 4N X là tetrapeptit

C14H26O5N4 + 4NaOH4 H2N-R-COONa + H2O

0,1 0,4 0,1

Theo ĐLBTKL: mmuối = 0,1.330 + 0,4.40 – 0,1.18 = 47,2g

Đáp án: A

Bài tập 4: mang lại mg các thành phần hỗn hợp N có 3 peptit X, Y và Z (đều mạch hở), gồm tỉ lệ mol theo thứ tự là 2:3:5, thủy phân hoàn toàn hỗn đúng theo N thu được 60g glyxin, 80,1 g alanin cùng 117g Valin. Biết số liên kết peptit vào X, Y, Z là khác nhau và gồm tổng bởi 6. Quý hiếm của m là

A. 176,5.

B. 257,1.

C. 226,5.

D. 255,4.

Hướng dẫn

nGly = 0,8 mol; nAla = 0,9 mol; nVal = 1 mol

tỉ lệ: Gly:Ala:Val = 0,8:0,9:1 = 8:9:10

2X + 3Y + 5Z((Gly)8(Ala)9(Val)10)k+ 9H2O

Theo đưa thuyết tổng số links –CONH- là 6 thì

2.3 + 3.2 + 5.1 + 9 ≤ 27k -1 ≤ 2.1+3.2 + 5.3 + 9

26≤ 27k -1 ≤ 32

k = 1

2X + 3Y + 5Z((Gly)8(Ala)9(Val)10)k+ 9H2O

0,1 0,9

Theo ĐLBTKL:

m­X + mY + mZ = m(Gly)8(Ala)9(Val)10 + mH2O = 226,5g

Đáp án: C

Bài tập 5: Thủy phân không trọn vẹn 54g peptit X là Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-Gly nhận được 0,06 mol Gly-Gly; 0,08 mol Gly-Gly-Gly và mg Gly. Giá trị m là

A. 40,5.

B. 36,0.

C. 39,0.

D. 28,5.

Hướng dẫn

npeptit = 54:(6.75 – 5.18) = 0,15 mol

→ toàn bô mol Gly = 0,15.6 = 0,9 mol

→ số mol Gly sau khi bị thủy phân

= 0,9 – (0,06.2 + 0,08.3) = 0,54 mol

→ m = 0,54.75 = 40,5g

Đáp án: A

Bài tập 6: khi thủy phân hoàn toàn 43,4 gam một peptit X (mạch hở) thu được 35,6g alanin cùng 15,0g glixin. Đốt cháy trọn vẹn 13,02g X rồi dẫn thành phầm vào nước vôi vào dư thu được m g kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 50.

B. 52.

C. 46.

D. 48.

Hướng dẫn

X + H2OGlixin + Alanin

43,4 15,0 35,6

Theo ĐLBTKL: mH2O = 35,6 + 15,0 – 43,4 = 7,2g

nH2O = 0,4 mol

nGly = 0,2 mol

nAla = 0,4 mol

ta có: Ala : Gly : H2O = 0,4: 0,2: 0,4 = 2: 1: 2

X là tripeptit

2Ala-1Gly + O28CO2

0,06 0,48

Ca(OH)2 + CO2CaCO3 + H2O

mkết tủa = 0,48.100 = 48g

Đáp án: D

Bài tập 7: X là amino axit tất cả công thức H2NCnH2nCOOH, Y là axit cacboxylic no, đối chọi chức, mạch hở. Cho hỗn hợp E tất cả peptit Ala–X–X và Y chức năng vừa đủ với 450 mL hỗn hợp NaOH 1M, nhận được m gam muối bột Z. Đốt cháy trọn vẹn Z phải 35,28 lít khí O2(đktc), chiếm được N2, Na2CO3và 69,35 gam láo hợp bao gồm CO2và H2O. Cân nặng của muối hạt Y là

A.16,50 gam.

B.14,55 gam.

C.26,10 gam.

D.12,30 gam.

Hướng dẫn

Gọi công thức trong muối hạt Z là

C3H6O2NNa: x mol

CnH2nO2NNa: 2x mol

CmH2m – 1O2Na: y mol

Ta có: nNaOH = 3x + y = 0,45 (1)

nO vào Z = 2nNaOH = 0,9 mol

nNa2CO3 = 1/2nNaOH = 0,225 mol

Theo ĐLBT O: 2nCO2 + nH2O = 0,9 + 1,575.2 – 0,225.3

2a + b = 3,375 (2)

Theo giả thuyết: mCO2 + mH2O = 44a + 18b = 69,35 (3)

Từ (2) và (3) a = nCO2 = 1,075 mol cùng b = nH2O = 1,225 mol.

nCO2 = 3x + 2nx + my – 0,225 = 1,075 (3)

nH2O = 3x + 2nx + my – y/2 = 1,225 (4)

Lấy (3) – (4) y = 0,15 cùng x = 0,1 mol.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Nón Lá Cọ, Hướng Dẫn Cách Làm Nón Lá Không Phải Ai Cũng Biết

Thay x cùng y vào (3) ta được:

4n + 3m = đôi mươi n = (20 – 3m)/4

Giá trị hợp lý nhất là m = 4 và n = 2

Khối lượng muối hạt Y là C3H7COONa

mmuối Y = 110.0,15 = 16,5g

Đáp án: A

Bài tập 8: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng mg các thành phần hỗn hợp chứa X và Y có tỉ lệ số mol của X và Y tương xứng là 1:3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản nghịch ứng trọn vẹn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn trọng dung dịch T thu được 23,745g rắn khan. Giá trị m là

A. 17,025.

B. 68,100.

C. 19,455.

D. 78,400.

Hướng dẫn

Gọi x là số mol của X thì 3x là số mol của Y

mX = 316x

(trong đó: Ala 2x mol, Gly x mol với Val x mol)

mY = 273.3x

(trong đó: Gly 3x mol với Val 6x mol)

(X + Y) + NaOH à hh muối (CH3-CH(NH2)-COONa 2x; H2N-CH2-COONa 4x với CH(CH3)2-CH(NH2)-COONa 7x) + H2O

→ mmuối = 2x.111 + 4x.97 + 7x.139 = 23,745

→ x = 0,015 mol

→ mhh đầu = 316.0,015 + 273.3.0,015 = 17,025g

Đáp án: A

Bài tập 9: X là amino axit có công thức H2NCnH2nCOOH, Y là axit cacboxylic no, 1-1 chức, mạch hở. Cho các thành phần hỗn hợp E bao gồm peptit Ala–X–X với Y tính năng vừa đầy đủ với 450 mL hỗn hợp NaOH 1M, thu được m gam muối hạt Z. Đốt cháy hoàn toàn Z buộc phải 35,28 lít khí O2(đktc), thu được N2, Na2CO3và 69,35 gam hỗn hợp bao gồm CO2và H2O. Cân nặng của muối bột Y là