PHẦN I ĐẠI SỐ – GIẢI TÍCH 13.CHƯƠNG 1 Hàm số lượng giác – Phương trình lượng giác 15.1 cách làm lượng giác buộc phải nắm 15.A tóm tắt kim chỉ nan 15.2 Hàm số lượng giác 18.A bắt tắt triết lý 18.B các dạng toán thường chạm chán 20.Dạng 2.1. Search tập xác minh của hàm số lượng giác 20.1 bài bác tập vận dụng 21.2 bài tập từ bỏ luyện 22.Dạng 2.2. Tìm giá trị bự nhất, giá bán trị nhỏ tuổi nhất của hàm số lượng giác 23.1 lấy một ví dụ 23.2 bài bác tập vận dụng 24.3 bài tập rèn luyện 27.Dạng 2.3. Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác 28.1 ví dụ 28.2 bài xích tập vận dụng 29.3 bài xích tập rèn luyện 29.CHƯƠNG 2 Hàm con số giác – phương trình lượng giác 31.1 Phương trình lượng giác 31.A Phương trình lượng giác cơ bản 31.1 ví dụ 31.2 bài tập áp dụng 32.3 bài bác tập tập luyện 32.B Một số khả năng giải phương trình lượng giác 33.Dạng 1.1. Sử dụng thành thành thạo cung liên kết 33.1 lấy ví dụ như 33.2 bài tập áp dụng 34.3 bài tập tập luyện 38.Dạng 1.2. Ghép cung thích hợp để vận dụng công thức tích thành tổng 39.1 lấy ví dụ 39.2 bài tập vận dụng 40.3 bài tập rèn luyện 42.Dạng 1.3. Hạ bậc khi chạm mặt bậc chẵn của sin với cos 43.1 lấy một ví dụ 43.2 bài bác tập áp dụng 44.3 bài bác tập tập luyện 45.Dạng 1.4. Khẳng định nhân tử chung để lấy về phương trình tích 46.1 ví dụ như 46.2 bài tập vận dụng 47.3 bài bác tập rèn luyện 49.CHƯƠNG 3 Hàm số lượng giác – phương trình lượng giác 69.1 Phương trình lượng giác đem lại bậc hai và bậc cao cùng một lượng chất giác 69.A nắm tắt triết lý 69.B Dạng toán và bài xích tập 69.1 ví dụ như 69.2 bài tập áp dụng 71.3 bài tập trường đoản cú luyện 79.2 Phương trình số 1 đối cùng với sin với cos 81.A bắt tắt triết lý 81.B lấy ví dụ như và bài xích tập 82.1 ví dụ như 82.2 bài bác tập vận dụng 86.3 bài tập tập luyện 90.3 Phương trình lượng giác đẳng cấp (bậc 2, bậc 3, bậc 4) 91.A nắm tắt lý thuyết 91.B lấy một ví dụ 92.C bài xích tập vận dụng 93.4 Phương trình lượng giác đối xứng 99.A tóm tắt lý thuyết 99.B ví dụ như 99.C bài bác tập áp dụng 100.D bài bác tập tập luyện 105.5 một số trong những phương trình lượng giác khác 105.A tóm tắt kim chỉ nan 105.B ví dụ 106.C bài tập áp dụng 107.D bài xích tập rèn luyện 111.6 Phương trình lượng giác tất cả cách giải quan trọng đặc biệt 111.A bắt tắt triết lý 111.B lấy ví dụ như 112.C bài xích tập áp dụng 114.D bài bác tập rèn luyện 118.7 bài xích tập ôn cuối chương I 119.CHƯƠNG 4 tổ hợp và xác suất 131.1 các quy tắc đếm cơ bạn dạng 131.A cầm tắt triết lý 131.B Dạng toán và bài bác tập 132.1 lấy ví dụ 132.Dạng 1.1. Bài toán thực hiện quy tắc cùng 132.Dạng 1.2. Bài bác toán áp dụng quy tắc nhân 132.Dạng 1.3. Bài toán thực hiện quy tắc bù trừ 133.1 bài bác tập vận dụng 134.2 hoạn – Chỉnh phù hợp – tổng hợp 145.A tóm tắt kim chỉ nan 145.B lấy ví dụ minh họa 146.C Dạng toán và bài tập 148.Dạng 2.1. Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình 148.1 lấy một ví dụ 148.2 bài bác tập áp dụng 151.3 bài tập rèn luyện 153.Dạng 2.2. Những bài toán áp dụng hoán vị 154.1 lấy ví dụ như 154.2 bài bác tập vận dụng 156.3 bài bác tập tập luyện 157.Dạng 2.3. Các bài toán sử dụng chỉnh đúng theo 158.1 lấy một ví dụ 158.2 bài bác tập vận dụng 160.3 bài xích tập rèn luyện 161.Dạng 2.4. Những bài toán sử dụng tổng hợp 162.1 lấy ví dụ như 162.2 bài tập áp dụng 164.3 bài tập rèn luyện 165.3 Nhị thức Newton 167.A Nhị thức Newton 167.B Tam giác Pascal 167.C Dạng toán và bài tập 168.Dạng 3.1. Tìm hệ số hoặc số hạng thỏa mãn điều kiện đến trước 168.1 lấy ví dụ minh họa 168.2 bài bác tập áp dụng 170.3 bài bác tập rèn luyện 172.Dạng 3.2. Tìm hệ số trong khai triển nhị thức Niu-tơn (a + b)n 173.1 lấy một ví dụ 173.2 bài bác tập áp dụng 175.3 bài bác tập rèn luyện 178.Dạng 3.3. Chứng tỏ hoặc tính tổng 181.1 lấy ví dụ như 181.2 bài bác tập áp dụng 183.3 bài xích tập rèn luyện 184.4 thay đổi cố và xác suất của biến hóa cố 185.A Phép thử 185.B thay đổi cố 185.C xác suất 186.Dạng 4.1. Lựa chọn hoặc sắp xếp đồ trang bị 188.D Lí thuyết 188.E lấy ví dụ như 188.F bài xích tập rèn luyện 190.G bài bác tập tự luyện 192.Dạng 4.2. Chọn hoặc bố trí người 194.H Lí thuyết 195.I ví dụ 195.J bài tập rèn luyện 196.K bài bác tập trường đoản cú luyện 199.Dạng 4.3. Lựa chọn hoặc thu xếp số 203.L Lí thuyết 203.M ví dụ 204.N bài xích tập tập luyện 206.O bài tập tự luyện 209.5 những quy tắc tính tỷ lệ 215.A nắm tắt kim chỉ nan 215.1 nguyên tắc cộng phần trăm 215.2 phép tắc nhân tỷ lệ 217.B bài bác tập vận dụng 218.6 bài bác tập ôn chương 2 225.CHƯƠNG 5 dãy số – cấp số cùng – cấp số nhân 233.1 phương pháp quy hấp thụ toán học tập 233.A tóm tắt định hướng 233.B Dạng toán và bài tập 233.Dạng 1.1. Chứng minh mệnh đề P(n) đúng với tất cả số tự nhiên n 233.1 ví dụ 233.2 bài xích tập vận dụng 235.3 bài tập rèn luyện 239.2 dãy số 244.A tóm tắt định hướng 244.1 Định nghĩa 244.2 giải pháp cho một dãy số 244.3 hàng số tăng, hàng số sút 244.4 dãy số bị chặn 244.B Dạng toán và bài xích tập 245.Dạng 2.1. Kiếm tìm số hạng của dãy số cho trước 245.1 lấy một ví dụ 245.2 bài xích tập vận dụng 246.3 bài xích tập rèn luyện 248.Dạng 2.2. Xét tính tăng, bớt của dãy số 249.1 lấy ví dụ như 249.2 bài tập áp dụng 250.3 bài xích tập tập luyện 252.Dạng 2.3. Tính bị ngăn của dãy số 255.1 ví dụ 255.2 bài tập áp dụng 256.3 bài bác tập tập luyện 257.3 cung cấp số cùng 259.A nắm tắt định hướng 259.B Dạng toán và bài tập 260.1 lấy ví dụ 260.2 bài bác tập áp dụng 262.4 cấp số nhân 279.A nắm tắt lý thuyết 279.B Dạng toán và bài bác tập 279.1 ví dụ như 279.2 bài tập áp dụng 281.3 bài tập tập luyện 285.PHẦN II HÌNH HỌC 289.CHƯƠNG 1 Phép biến đổi hình 291.1 mở màn về phép biến hóa hình 291.A cầm tắt kim chỉ nan 291.2 Phép tịnh tiến 291.A tóm tắt triết lý 291.B Dạng toán và bài bác tập 292.Dạng 2.1. Xác định ảnh của một hình qua phép tịnh tiến 292.1 ví dụ như 292.2 bài bác tập áp dụng 293.3 bài bác tập rèn luyện 295.Dạng 2.2. Xác định phép tịnh tiến lúc biết ảnh và tạo ảnh 295.1 lấy ví dụ 295.2 bài tập áp dụng 296.3 bài tập tập luyện 297.Dạng 2.3. Những bài toán ứng dụng của phép tịnh tiến 297.1 lấy ví dụ 298.2 bài bác tập vận dụng 298.3 bài xích tập rèn luyện 299.3 Phép đối xứng trục (Bài hiểu thêm) 299.A Định nghĩa 299.B Biểu thức tọa độ 299.C đặc điểm 300.D Trục đối xứng của một hình 300.4 Phép cù 300.A nắm tắt kim chỉ nan 300.B Dạng toán và bài xích tập 301.Dạng 4.1. Search tọa độ ảnh của một điểm qua phép quay 301.1 ví dụ 301.2 bài bác tập áp dụng 301.3 bài bác tập rèn luyện 302.Dạng 4.2. Tìm kiếm phương trình hình ảnh của một mặt đường tròn qua phép quay 302.1 lấy ví dụ 302.2 bài xích tập áp dụng 303.3 bài bác tập tập luyện 303.5 Phép đối xứng trung ương 307.A cầm tắt triết lý 307.6 Phép vị tự với phép đồng dạng 308.A cầm tắt lý thuyết 308.B Dạng toán và bài bác tập 310.Dạng 6.1. Phép vị tự trong hệ tọa độ Oxy 310.1 lấy ví dụ như 310.2 bài tập áp dụng 311.CHƯƠNG 2 Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không khí 315.1 Đại cương cứng về đường thẳng và mặt phẳng 315.A tóm tắt triết lý 315.B Dạng toán và bài tập 317.Dạng 1.1. Xác minh giao tuyến đường của hai mặt phẳng 317.1 lấy ví dụ 317.2 bài xích tập áp dụng 318.3 bài xích tập tự luyện 320.Dạng 1.2. Kiếm tìm giao điểm của con đường thẳng d cùng mặt phẳng (α) 321.1 lấy một ví dụ 321.2 bài xích tập vận dụng 322.3 bài tập rèn luyện 328.Dạng 1.3. Kiếm tìm thiết diện của hình chóp lúc cắt vì chưng mặt phẳng (α). 329.1 ví dụ như 329.2 bài tập áp dụng 330.3 bài tập trường đoản cú luyện 335.Dạng 1.4. Minh chứng ba điểm thẳng sản phẩm 335.1 lấy ví dụ 336.2 bài xích tập áp dụng 337.3 bài tập tập luyện 342.Dạng 1.5. Minh chứng ba mặt đường thẳng đồng quy 346.1 lấy ví dụ 346.2 bài tập áp dụng 346.3 bài bác tập tập luyện 350.CHƯƠNG 3 Đường thẳng cùng mặt phẳng trong ko gian. Quan tiền hệ song song. 351.1 hai đường thẳng tuy nhiên song. 351.A tóm tắt triết lý 351.B Dạng toán và bài tập 352.Dạng 1.1. Chứng minh hai con đường thẳng tuy vậy song. 352.1 lấy ví dụ như 352.2 bài xích tập áp dụng 353.3 bài xích tập tập luyện 354.Dạng 1.2. Tra cứu giao con đường của nhì mặt phẳng chứa hai đường thẳng tuy nhiên song. 355.1 ví dụ như 355.2 bài bác tập áp dụng 357.3 bài tập rèn luyện 360.2 Đường thẳng song song với khía cạnh phẳng 363.A tóm tắt định hướng 363.B Dạng toán và bài bác tập 364.Dạng 2.1. Chứng minh dường trực tiếp a tuy vậy song với mặt phẳng (P) 364.1 lấy ví dụ như 364.Dạng 2.2.


Bạn đang xem: Ôn tập lý thuyết toán 11 học kì 1


Xem thêm: Tìm Các Giá Trị Của M Để Phương Trình Có Nghiệm, Tìm M Để Phương Trình Sau Có Nghiệm

Tìm kiếm giao tuyến đường của nhì mặt phẳng 365.Dạng 2.3. Kiếm tìm thiết diện song song cùng với một mặt đường thẳng 366.1 bài tập áp dụng 366.3 hai mặt phẳng song song 392.A tóm tắt định hướng 392.1 Vị trí tương đối của nhì mặt phẳng minh bạch 392.2 các định lí 392.3 ví dụ như 393.B bài xích tập áp dụng 394.4 bài bác tập ôn cuối chương 2 402.