Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 3 : Phân loại và gọi tên các oxit sau:

CO2, CO, N2O5, CaO, CuO, P2O5, FeO, Al2O3, Cr2O3, SO2

ZnO, Na2O, Fe2O3, N2O, BaO, Li2O, SO3, MgO, Ag2O, K2O

PbO, NO2, P2O3, N2O3, HgO, SiO2, Cl2O7, Mn2O7, CrO, Cu2O


*

OXIT AXIT:

- CO2: Cacbon đi oxit

- CO: cacbon oxit

- N2O5: đi nitơ penta oxit

- P2O5: đi nitơ penta oxit

- SO2: lưu huỳnh đi oxit

- N2O: đi nitơ oxit

- SO3: lưu huỳnh tri oxit

- NO2 : nitơ đi oxit

- P2O3: đi photpho tri oxit

- N2O3 : Đi nitơ tri oxit

- SiO2: silic đi oxit

- Cl2O7: Điclo heptoxit 

 


*

Oxit axit:

_ CO2 - cacbon đioxit.

Bạn đang xem: No2 là oxit gì

_ N2O5 - đinitơ pentaoxit.

_ P2O5 - điphotpho pentaoxit.

_ SO2 - lưu huỳnh đioxit.

_ N2O - đinitơ oxit.

_ SO3 - lưu huỳnh trioxit.

_ NO2 - nitơ đioxit.

_ P2O3 - điphotpho trioxit.

_ N2O3 - đinitơ trioxit.

_ SiO2 - silic đioxit.

_ Cl2O7 - điclo heptoxit.

_ Mn2O7 - đimangan heptoxit.

Oxit bazơ:

_ CaO - canxi oxit.

_ CuO - đồng (II) oxit.

_ FeO - sắt (II) oxit.

_ ZnO - kẽm oxit.

_ Na2O - natri oxit.

_ Fe2O3 - sắt (III) oxit.

_ BaO - bari oxit.

_ Li2O - liti oxit.

_ MgO - magie oxit.

_ Ag2O - bạc oxit.

_ K2O - kali oxit.

_ PbO - chì (II) oxit.

_ HgO - thủy ngân (II) oxit.

_ CrO - crom (II) oxit.

_ Cu2O - đồng (I) oxit.

Oxit trung tính:

_ CO - cacbon monooxit.

Oxit lưỡng tính:

_ Al2O3 - nhôm oxit.

_ Cr2O3 - crom (III) oxit.

Bạn tham khảo nhé!


Đúng 4
Bình luận (1)

phân loại và gọi tên các oxit sau: CuO , ZnO , BaO , H2O , N2O5 , Fe2O3 , Ag2O, NO2, PbO , SO3 ,CO2 , N2O3 , K2O , MgO, HgO , CaO, FeO, P2O5, Al2O3, Cu2O,Fe3O4 .


Lớp 8 Hóa học Bài 26: Oxit
4
2
Gửi Hủy

Oxit axit : 

- N2O5 : dinito pentaoxit

- NO2 : nito dioxit

- SO3 : lưu huỳnh trioxit

- CO2 : cacbon dioxit 

- N2O3 : dinito trioxit

- P2O5 : diphotpho pentaoxit

Oxit bazo : 

- CuO : Đồng (II) Oxit 

- ZnO : Kẽm oxit 

- BaO : Bải oxit 

- Fe2O3 : Sắt (III) oxit 

- Ag2O : Bạc oxit 

- PBO : Chì (II) oxit 

- K2O : kali oxit 

- MgO : Magie oxit 

- HgO : thủy ngân(II) oxit 

- CaO : canxi oxit 

- FeO : Sắt (II) oxit 

- Al2O3 : Nhôm oxit 

- Cu2O : Đồng (I) oxit 

- Fe3O4 : Oxi sắt từ


Đúng 4

Bình luận (1)

Vì lớp 8 chưa đi sâu oxit lưỡng tính và oxit trung tính nên mình phân 2 loại nha! Oxit axit và oxit bazo.

Oxit axitOxit bazo

N2O5: đinito pentaoxit

NO2: nito đioxit

SO3: Lưu huỳnh trioxit

CO2: cacbon đioxit

N2O3: đinito trioxit

P2O5: điphotpho pentaoxit

 

CuO: Đồng (II) oxit

ZnO: Kẽm oxit

BaO: Bari oxit

Fe2O3: Sắt(III) oxit

Ag2O: Bạc oxit

PbO: Chì (II) oxit

K2O: Kali oxit

HgO: Thủy ngân (II) oxit

CaO: Canxi oxit

FeO: Sắt(II) oxit

Al2O3: Nhôm oxit

Cu2O: Đồng (I) oxit

Fe3O4: sắt từ oxit

MgO: Magie oxit

 

H2O vừa là oxit axit, vừa là oxit bazo. (Đihidro oxit)

 


Đúng 2
Bình luận (3)

CuO: oxit bazơ : đồng(II) oxit

ZnO: oxit bazơ : kẽm oxit

BaO: oxit bazơ: bari oxit

H2O: nước

 


Đúng 0
Bình luận (0)

Phân loại và gọi tên oxit sau: SO3, NO2, N2O5, N2O3, P2O5, P2O3, K2O, Na2O, MgO, Fe2O3, FeO, CaO, BaO, CuO


Lớp 8 Hóa học
3
0
Gửi Hủy

Vì em học lớp 8 anh chia ra 2 loại gặp nhiều nhất với lớp 8 là oxit axit và oxit bazo nha!

Oxit axit - Gọi tên

 

Oxit bazo - Gọi tên

SO3: lưu huỳnh trioxit

NO2: nito đioxit

N2O5: đinito pentaoxit

N2O3 : đinito trioxit

P2O3: điphotpho trioxit

P2O5: đinito pentaoxit

 

CuO: Đồng(II) oxit

CaO: Canxi oxit

BaO: Bari oxit

FeO: Sắt (II) oxit

MgO: Magie oxit

Fe2O3: Sắt(III) oxit

Na2O: Natri oxit

K2O: Kali oxit

 


Đúng 1

Bình luận (0)

Phân loại và gọi tên oxit sau: 

SO3, : oxit axit: lưu huỳnh trioxit

NO2, oxit axit: nitodioxit

N2O5, oxit axit: đi nitopentaoxit

N2O3, oxit axit:đinitotrioxit

P2O5,: oxit axit:điphophopentaoxit

P2O3, oxit axit :điphophotrioxit

K2O, oxit bazo : kali oxit

Na2O,oxit bazo: natri oxit

MgO, oxit bazo : magie oxit

Fe2O3, oxit bazo: sắt 3 oxit

FeO, oxit bazo: sắt 2 oxit

CaO,oxit bazo : canxi oxit

BaO,oxit bazo : bari oxit

CuO oxit bazo : đồng 2 oxit


Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0
Bình luận (0)

Phân loại và gọi tên các oxit sau: P2O5, Na2O, ZnO, SO2, CuO, N2O5, Fe2O3, SO3, MgO, FeO, Ag2O, NO2, Al2O3.


Lớp 8 Hóa học
1
1
Gửi Hủy

Oxit axit : 

P2O5 : đi photpho pentaoxit

SO2 : lưu huỳnh đioxit

N2O5 : đi nito pentaoxit

SO3 : lưu huỳnh trioxit

NO2 : nito đioxit

Oxit bazo : 

Na2O : natri oxit

CuO : đồng (II) oxit

Fe2O3 : sắt (III) oxit

MgO : magie oxit

FeO : sắt (II) oxit

Ag2O : bạc oxit

Al2O3 : nhôm oxit

 Chúc bạn học tốt


Đúng 1
Bình luận (3)

Câu 3: Phân loại và gọi tên các oxit sau: P2O5, Fe2O3, CuO, NO2, CaO, SO3, SiO2, Cu2O, CO2, SO2, MgO, K2O, CaO, FeO.


Lớp 8 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Câu 3: Phân loại và gọi tên các oxit sau:

P2O5 : diphotphopentaoxit : oxit axit

, Fe2O3,sắt 3 oxit : oxit bazo

CuO,đồng 2 oxit : oxit bazo

NO2,nito dioxit: oxit axit

CaO, canxi oxit : oxit bazo

SO3,lưu huỳnh trioxit:oxit axit

SiO2,silic dioxit:oxit axit

Cu2O,đồng 1 oxit : oxit bazo

CO2,cacbon ddioxxit :oxit axit

SO2,lưu huỳnh dioxit:oxit axit

MgO,magie oxit : oxit bazo

K2O,kali oxit : oxit bazo

CaO,canxi oxit : oxit bazo

FeO. sắt 2 oxit : oxit bazo


Đúng 1
Bình luận (0)

: Phân loại và gọi tên các oxit sau : CO ; CO2 ; N2O3; ; N2O5 ; Na2O ; MgO ; Al2O3 ; P2O3 ; P2O5 ; SO2 ; SO3 ; K2O ; CaO ; FeO ; Fe2O3 ; CuO ; ZnO .


Lớp 8 Hóa học Bài 26: Oxit
2
0
Gửi Hủy

Oxit axit : 

- CO2 : cacbon dioxit 

- N2O3 : dinito trioxit 

- N2O5 : dinito pentaoxit 

- P2O3 : diphotpho trioxit 

- P2O5 : diphotpho pentaoxit 

- SO2 : lưu huỳnh dioxit 

- SO3 : lưu huỳnh trioxit 

Oxit bazo : 

- Na2O : Natri oxit 

- MgO : Magie oxit 

- K2O : Kali oxit 

- CaO : Canxi oxit 

- FeO : Sắt (II) oxit 

- Fe2O3 : Sắt (III) oxit 

- CuO : Đồng (II) oxit 

Oxit trung tính : 

- CO : Cacbon monooxit 

Oxit lưỡng tính : 

- Al2O3 : Nhôm oxit 

- ZnO : Kẽm oxit 


Đúng 1

Bình luận (0)

Oxit axit:

CO: Cacbon oxit

CO2: Cacbon di oxit

N2O3: Đi Nito tri oxit

N2O5: Đi nito phenta oxit

P2O3: Đi Photpho tri oxit

P2O5: Đi photpho phenta oxit

SO2: Lưu huỳnh đi oxit

SO3: Lưu huỳnh tri oxit

Oxitbazo:

Na2O: Natri oxit

MgO: Magie oxit

Al2O3: Nhôm oxit

K2O: Kali oxit

CaO: Canxi oxit

FeO: Sắt (II) oxit

Fe2O3: Sắt (III) oxit

CuO: Đồng (II) oxit

ZnO: Kẽm oxit


Đúng 1
Bình luận (0)

Cho các chất sau: SO3, Na2O, CaO, P2O5, CuO, CO2, N2O3 , FeO, Fe2O3, Mn2O7

a. Phân loại và gọi tên các oxit trên.

b. Oxit nào phản ứng được với nước, viết PTHH và gọi tên sản phẩm tạo thành.


Lớp 8 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

a, - Oxit bazơ:

+ Na2O: natri oxit

+ CaO: canxi oxit

+ CuO: đồng (II) oxit

+ FeO: sắt (II) oxit

+ Fe2O3: sắt (III) oxit

- Oxit axit:

+ SO3: lưu huỳnh trioxit

+ P2O5: điphotpho pentaoxit

+ CO2: cacbon đioxit

+ N2O3: đinitơ trioxit

+ Mn2O7: mangan (VII) oxit

b, 

\(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\\Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\\CaO+H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2\\P_2O_5+3H_2O\rightarrow2H_3PO_4\\CO_2+H_2O⇌H_2CO_3\\N_2O_3+H_2O\rightarrow2HNO_2\)


Đúng 4

Bình luận (0)

Câu 2: (2đ) Phân loại và gọi tên các oxit sau: P2O3, FeO, CO2, CuO, Fe2O3, SO3, NO5, Na2O,P2O5, HgO, SO2, Ag2O, K20


Lớp 8 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
CTHHPhân loạiGọi tên
P2O3oxit axitđiphotpho trioxit
FeOoxit bazơsắt (II) oxit
CO2oxit axit cacbon đioxit
CuOoxit bazơđồng (II) oxit
Fe2O3oxit bazơsắt (III) oxit
SO3oxit axitlưu huỳnh trioxit
N2O5oxit axitđinitơ pentaoxit
Na2Ooxit bazơnatri oxit
P2O5oxit axitđiphotpho pentaoxit
HgOoxit bazơthuỷ ngân (II) oxit
SO2oxit axitlưu huỳnh đioxit
Ag2Ooxit bazơbạc oxit
K2Ooxit axit kali oxit

 


Đúng 3

Bình luận (0)

1/ hãy phân loại oxit axit, oxit bazơ và gọi tên chúng Al2O3; N2O3; CO2; CuO; FeO; ZnO; NO; Fe2O3; SO2; PbO; K2O; Co; P2O5; SO3


Lớp 8 Hóa học
3
0
Gửi Hủy

Al2O3; oxit bazo : nhôm oxit

N2O3; oxit axit : đinitotrioxit

CO2; oxit axit: cacbon đioxit

CuO; oxit bazo : đồng 2 oxit

FeO; oxit bazo : sắt 2 oxit

ZnO; oxit bazo : kẽm oxit

NO; oxit trung tính : nito oxit

Fe2O3; : oxit bazo : sắt 3 oxit

SO2; oxit axit : lưu huỳnh đioxit

PbO; oxit bazo : chì oxit

K2O; oxit bazo : kali oxit

Co; oxit trung tính : cacbon oxit

P2O5 : oxit axit : điphotphopentaoxit

; SO3 : oxit axit : lưu huỳnh trioxit


Đúng 3

Bình luận (3)

-Acidic oxide:

+\(N_2O_3:\) Dinitrogen trioxide.

+\(CO_2\): Carbon dioxide.

+\(NO:\) Nitrogen monoxide.

+\(SO_2\): Sulfur dioxide.

+\(CO:\) Carbon monoxide.

+\(P_2O_5\): Diphosphorus pentoxide.

+\(SO_3\): Sulfur trioxide.

-Basic oxide:

+\(Al_2O_3\): Aluminium oxide.

+\(CuO\): Copper (II) oxide.

+\(FeO\): Iron (II) oxide.

+\(ZnO\): Zinc oxide.

+\(Fe_2O_3\): Iron (II,III) oxide.

+\(PbO\): Lead (II) oxide.

Xem thêm: Công Thức Tam Giác Thường, Cân, Vuông, Đều & Các Dạng Toán, Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác

+\(K_2O\): Potassium oxide.

 

 


Đúng 1
Bình luận (2)

Al2O3: oxit lưỡng tính: nhôm oxit

N2O3: oxit axit: đinitơ trioxit

CO2: oxit axit: cacbon đioxit

CuO: oxit bazơ: đồng (II) oxit

FeO: oxit bazơ: sắt (II) oxit

ZnO: oxit lưỡng tính: kẽm oxit

NO: oxit trung tính: nitơ oxit

Fe2O3: oxit bazơ: sắt (III) oxit

SO2: oxit axit: lưu huỳnh đioxit

PbO: oxit bazơ: chì (II) oxit

K2O: oxit bazơ: kali oxit

CO: oxit trung tính: cacbon oxit

P2O5: oxit axit: điphotpho pentaoxit

SO3: oxit axit: lưu huỳnh trioxit


Đúng 1
Bình luận (4)

phân loại và gọi tên các oxit sau; CO2,Fe2O3,MgO,CaO,K2O,SO3,SO2,P2O3,P2O5,CuO,PbO,MnO2,N2O5,SiO2, Al2O3,HgO


Lớp 8 Hóa học Bài 22: Tính theo phương trình hóa học
1
2
Gửi Hủy

CO2 :cacbon đioxit => oxit axit

Fe2O3 : sắt(III) oxit => oxit bazơ

MgO : magie oxit => oxit bazơ

CaO: canxi oxit => oxit bazơ

K2O: kali oxit => oxit bazơ

SO3 : lưu huỳnh trioxit => oxit axit

SO2 : lưu huỳnh đioxit => oxit axit

P2O3 : điphotpho trioxit => oxit axit

P2O5 : điphotpho pentaoxit => oxit axit

CuO : đồng(II) oxit => oxit bazơ

PbO : chì oxit => oxit bazơ

MnO2 mangan đioxit => oxit bazơ

N2O5 : đinitơ pentaoxit => oxit axit 

SiO2 : silic đi oxit => oxit axit

 Al2O3 : nhôm oxit => oxit bazơ

HgO : thủy ngân oxit => oxit bazơ


Đúng 1

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
magdalenarybarikova.com