Trả lời thắc mắc 1 bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Cùng với a và b là hai số bất kì, thức hiện nay phép tính (a + b)(a + b).

Bạn đang xem: Những đẳng thức đáng nhớ

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (1) bằng lời.

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 bài bác 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài bác 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Tính 2 (với a, b là các số tùy ý).

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 4 bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài xích 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Tuyên bố hằng đẳng thức (2) bởi lời.

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 5 bài bác 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 5 bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Tiến hành phép tính (a+b)(a-b) (với a, b là các số tùy ý).

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 6 bài bác 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 6 bài xích 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Tuyên bố hằng đẳng thức (3) bằng lời.

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 7 bài xích 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 7 bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1. Ai đúng, ai sai ?

Xem lời giải


bài bác 16 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Viết những biểu thức sau dưới

Xem giải mã


bài 17 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Chứng tỏ rằng:

Xem giải thuật


bài bác 18 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 18 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Hãy tra cứu cách giúp cho bạn An phục sinh lại đầy đủ hằng đẳng thức

Xem lời giải


bài 19 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 19 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Tính diện tích phần hình còn sót lại mà không đề nghị đo.

Xem thêm:
Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Đại Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Là Gì?

Xem lời giải


Bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Nhấn xét sự đúng, không nên của kết quả sau:

Xem giải thuật


bài xích 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Viết các đa thức sau bên dưới dạng bình phương của một tổng

Xem lời giải


bài xích 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị của biểu thức

Xem giải thuật


bài xích 25 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (a + b + c)2; b) (a + b – c)2;

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút -Đề số 1 - bài bác 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút -Đề hàng đầu - bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com gởi các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.