Nhiệt phân hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 thu được 47,3 gam hóa học rắn Y. Hài hòa Y trong dung dịch NaOH thấy bao gồm 0,3 mol NaOH bội phản ứng. Khối lượng hỗn hợp muối là


Bước 1: Xác định thành phần hóa học Y

Viết PTHH phản bội ứng sức nóng phân muối hạt nitrat, khẳng định Y ⟹ chất rắn Y gồm Fe2O3 và Al2O3.

Bạn đang xem: Nhiệt phân al no3 3

Bước 2: Tính nFe2O3 cùng nAl2O3

- mang đến Y vào NaOH thì chỉ tất cả Al2O3 phản ứng; từ nNaOH ⟹ nAl2O3

- Từ khối lượng chất rắn Y ⟹ mFe2O3 ⟹ nFe2O3

Bước 3: Tính m gam hh Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 

- BTNT Fe: nFe(NO3)2 = 2nFe2O3 ⟹ mFe(NO3)2 

BTNT Al: nAl(NO3)3 = 2nAl2O3 ⟹ mAl(NO3)3 

- Tính cực hiếm của m.


Bước 1: Xác định thành phần hóa học Y

2Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 0,5O2

4Al(NO3)3 → 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2

⟹ chất rắn Y bao gồm Fe2O3 và Al2O3

Bước 2: Tính nFe2O3 cùng nAl2O3

Khi mang đến Y vào NaOH thì chỉ tất cả Al2O3 phản ứng

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O.

0,3 → 0,15

⟹ mAl2O3 = 102.0,15 = 15,3 gam

⟹ mFe2O3 = mchất rắn - mAl2O3 = 47,3 - 15,3 = 32 gam

⟹ nFe2O3 = 0,2 mol

Bước 3: Tính m gam hh Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 

Bảo toàn nguyên tố fe ⟹ nFe(NO3)2 = 2nFe2O3 = 0,4 mol ⟹ mFe(NO3)2 = 72 gam

Bảo toàn yếu tắc Al ⟹ nAl(NO3)3 = 2nAl2O3 = 0,3 mol ⟹ mAl(NO3)3 = 63,9 gam

⟹ m = mFe(NO3)2 + mAl(NO3)3 = 135,9 gam.


Đáp án nên chọn là: b


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập về axit nitric cùng muối nitrat Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Trong phân tử HNO3 nguyên tử N gồm :


HNO3 tinh khiết là hóa học lỏng không màu, dẫu vậy dung dịch HNO3 nhằm lâu hay ngả sang trọng màu quà là do


Các đặc điểm hoá học tập của HNO3 là :


Dãy gồm toàn bộ các hóa học khi tác dụng với HNO3 cơ mà HNO3 chỉ biểu hiện tính axit là :


Nước cường toan là hỗn hợp của HNO3 đặc với HCl đặc tất cả tỉ lệ thể tích theo thứ tự là :


Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không gian thu được thành phầm gồm :


Khi bị sức nóng phân hàng muối nitrat nào tiếp sau đây cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và oxi ?


Tiến hành nhiệt phân trọn vẹn 1 mol hóa học rắn nào dưới đây mà khối lượng chất rắn thu được sau làm phản ứng là lớn số 1 ?


Phản ứng nhiệt phân không và đúng là :


Kim loại Cu rất có thể bị hoà chảy trong hỗn hợp dung dịch nào


Để phân biệt ion NO3- bạn ta thường được sử dụng Cu và dung dịch H2SO4 loãng cùng đun nóng, bởi vì :


Khi cho kim loại Fe phản nghịch ứng cùng với HNO3 chế tạo thành khí tà hại. Biện pháp nào xử lý tốt nhất có thể để chống ô nhiễm và độc hại môi trư­ờng ?


Trong phòng thể nghiệm HNO3 được pha chế theo làm phản ứng sau :

NaNO3 (rắn) + H2SO4 (đặc) → HNO3 + NaHSO4

Phản ứng trên xẩy ra là bởi vì :


Cho nhì muối X, Y thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại sau :

X + Y → không xảy ra phản ứng

X + Cu → không xảy ra phản ứng

Y + Cu → không xảy ra phản ứng

X + Y + Cu → xảy ra phản ứng

X, Y là muối hạt nào tiếp sau đây ?


Cho những dung dịch :

X1 : dung dịch HCl

X2 : hỗn hợp KNO3

X3: hỗn hợp HCl + KNO3

X4 : dung dịch Fe2(SO4)3

Các dung dịch không thể hòa hợp được bột Cu là :


Cho các mệnh đề sau :

1) những muối nitrat rất nhiều tan nội địa và phần đông là hóa học điện li mạnh.

2) Ion NO3- tất cả tính thoái hóa trong môi trường xung quanh axit.

3) khi nhiệt phân muối hạt nitrat rắn ta đông đảo thu được khí NO2.

4) phần lớn muối nitrat hầu hết bền nhiệt.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Tự Tin - Nghị Luận Về Sự Tự Tin (22 Mẫu)

Các mệnh đề đúng là :


Cho các phản ứng sau : (1) sức nóng phân Cu(NO3)2; (2) nhiệt phân NH4NO2; (3) NH3 + O2 (t0, xt); (4) NH3 + Cl2; (5) nhiệt phân NH4Cl; (6) NH3 + CuO. Các phản ứng tạo nên được N2 là


Phân biệt tía dung dịch axit NaCl ; NaNO3 với Na3PO4 bởi :


Phân biệt 5 dung dịch lẻ tẻ sau : NH4NO3 ; (NH4)2SO4 ; NaCl ; Mg(NO3)2 cùng FeCl2 bằng


Đem nung một lượng Cu(NO3)2 sau một thời hạn thì tạm dừng làm nguội rồi cân thấy trọng lượng giảm 0,54 gam. Cân nặng muối đã trở nên nhiệt phân là


Nhiệt phân không còn 9,4 gam một muối hạt nitrat của kim loại M được 4 gam chất rắn là oxit kim loại. Sắt kẽm kim loại M là


Nung nóng không còn 27,3 gam hỗn hợp X có NaNO3 và Cu(NO3)2 rồi hấp thụ cục bộ khí nhận được vào H2O thấy có 1,12 lít khí (đktc) cất cánh ra. Khối lượng Cu(NO3)2 trong X là


Nhiệt phân một lượng AgNO3 được chất rắn X và các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn tổng thể Y vào một lượng dư H2O, thu được hỗn hợp Z. Cho tổng thể X vào Z, X chỉ tan 1 phần và thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X vẫn phản ứng là


Từ 34 tấn NH3 điều chế được 160 tấn hỗn hợp HNO3 63%. Năng suất của cả quy trình tổng phù hợp là


Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường có mặt khí độc NO2. Để tiêu giảm khí NO2 bay ra trường đoản cú ống nghiệm, bạn ta nút ống thử bằng

(a) bông thô

(b) bông có tẩm nước

(c) bông gồm tẩm nước vôi trong

(d) bông bao gồm tẩm giấm ăn

Trong 4 phương án trên, giải pháp có công dụng nhất là:


Những sắt kẽm kim loại nào dưới đây không tính năng được với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội


Cho bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi hoàn thành thí sát hoạch được dung dịch X gồm:


Hòa tan hoàn toàn m gam P2O5 vào dung dịch đựng 0,7 mol NaOH, sau phản nghịch ứng thu được dung dịch chỉ đựng 2,1033m gam muối. Tỉ lệ thành phần mol của P2O5 cùng NaOH gần nhất với:


Nhiệt phân hoàn toàn 37,8 gam muối nitrat gồm hóa trị không đổi thu được oxit kim loại và 11,2 lít tất cả hổn hợp khí (đktc) có cân nặng 21,6 gam. Cách làm của muối hạt nitrat là


Nhiệt phân trọn vẹn 22,2 gam muối bột nitrat của kim loại có hóa trị không đổi thu được oxit sắt kẽm kim loại và tất cả hổn hợp khí X. Hòa tan tất cả hổn hợp khí X trong 3 lít nước thu được hỗn hợp axit gồm pH = 1. Bí quyết hóa học của muối là


Nhiệt phân hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 thu được 47,3 gam hóa học rắn Y. Kết hợp Y trong hỗn hợp NaOH thấy có 0,3 mol NaOH phản nghịch ứng. Cân nặng hỗn phù hợp muối là


Nhiệt phân trọn vẹn 52,8 gam tất cả hổn hợp Cu(NO3)2; AgNO3 thu được chất rắn X. Hòa tan X trong dung dịch HNO3 dư thấy bay ra 4,48 lít khí NO2 (đktc). Trọng lượng Cu(NO3)2 trong các thành phần hỗn hợp là


Nhiệt phân trọn vẹn 28,2 gam muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại hóa trị không thay đổi thu được oxit sắt kẽm kim loại và thấy cân nặng chất rắn sút 16,2 gam so với lượng ban đầu. Phương pháp của muối nitrat là


Để 26,88 gam phôi Fe ngoài không khí một thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp rắn X tất cả Fe và các oxit. Hài hòa hết X vào 288 gam hỗn hợp HNO3 31,5%, thu được dung dịch Y chứa các muối và tất cả hổn hợp khí Z gồm 2 khí, trong các số đó oxi chiếm 61,11% về khối lượng. Cô cạn Y, rồi nung đến khối lượng không đổi thấy trọng lượng chất rắn sút 67,84 gam. Xác minh nồng độ % Fe(NO3)3 trong Y?


Nhiệt phân trọn vẹn hỗn hợp hóa học rắn X bao gồm Cu(NO3)2 và AgNO3. Tất cả hổn hợp khí thu được cho lội qua nước giá thu được hỗn hợp Y và 168ml khí Z ko màu (ở điều kiện tiêu chuẩn). Cho Y công dụng với số lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa 9,35 gam một muối. Phần trăm trọng lượng AgNO3 trong X là

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; N = 14; O = 16; mãng cầu = 23; Cu = 64; Ag = 108.)


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.