*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ thuộc 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 vội 11,9059 lần cân nặng của nguyên tử hiđro. Hỏi cân nặng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Cân nặng của Be là từng nào gam?


Agon tách ra từ không khí là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần xác suất số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử trung bình của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi bao gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị bao gồm số khối mức độ vừa phải 40,08 đvC. Hai đồng vị này có số nơtron hơn kém nhau là 2. Đồng vị gồm số khối bé dại chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro tất cả nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang đến M = 18, trọng lượng riêng của nước là một trong g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B tất cả 2 đồng vị 10B và 11B. Phần trăm đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 và MO = 16) là


Một lếu láo hợp có hai đồng vị có số khối trung bình 31,1 và gồm tỉ lệ tỷ lệ các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số phân tử trong hai đồng vị là 93 cùng tổng số hạt không sở hữu điện bằng 0,55 lần toàn bô hạt sở hữu điện. Số nơtron của đồng vị có số khối lớn hơn là
Xem thêm: Quê Hương Mỗi Người Chỉ Một Như Là Chỉ Một Mẹ Thôi, 5 Bài Văn Nghị Luận

Nguyên tố X tất cả 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chiếm phần 4,67% cùng X3 chiếm 3,1%. Tổng cộng khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa phải của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ nhiên, nhân tố Clo bao gồm 2 đồng vị 35Cl và 37Cl có tỷ lệ số lượng khớp ứng là 75% và 25%. Yếu tắc Cu gồm 2 đồng vị trong các số đó 63Cu chỉ chiếm 73% số lượng. Biết Cu cùng Cl tạo nên hợp hóa học CuCl2 trong những số đó Cu chỉ chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn lại của Cu là