Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Nguyên tố có z 15 thuộc loại nguyên tố

*

Cho nguyên tố X có Z=13; z=15

Viết cấu hình electron của ng tố X

Cho biết X thuộc loại nguyên tố s,p,d,f; X có tính chất kim loại, phi kim hay khí hiếm


*

+ z=13

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p1

=> x ϵ nguyên tố p , là kim loại

+z=15

cấu hình e : 1s22s22p63s23p3

=> x thuộc nguyên tố p , là phi kim


*

+Z=13

CHE: 1s22s22p63s23p1

\(\Rightarrow X\in\) nguyên tố p, có tính chất kim loại

\(\Rightarrow X\) là nguyên tố Al (nhôm)

+Z=15

CHE: 1s22s22p63s23p3

\(\Rightarrow X\in\) nguyên tố p,có tính chất phi kim

\(\Rightarrow X\) là nguyên tố P (Photpho)


+ z=13

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p1

=> x ϵ nguyên tố p , là kim loại

+z=15

cấu hình e : 1s22s22p63s23p3

=> x thuộc nguyên tố p , là phi kim.

#Walker


Nguyên tử của nguyên tố X (Z= 19). Hãy:-Viết cấu hình electron của nguyên tử X?- Nguyên tố X có mấy lớp electron?- Mỗi lớp có bao nhiêu electron?- Lớp electron nào có mức năng lượng cao nhất ?- Nguyên tố X là kim loại, phi kim hay khí hiếm ? Vì sao?- X thuộc nguyên tố họ s,p,d hay f ? Vì sao?


nguyên tố y có phân lớp cuối cùng thuộc phân mức năng lượng cao nhất 3d3 

a) viết cấu hình electron nguyên tử y và cho biết y thuộc nguyên tố s,p,d hay f

b) y là kim loại phi kim hay khí hiếm giải thích

c) viết cấu hình electron nguyên tử của ion được hình thành từ y

 


Viết cấu hình e, cho biết chúng thuộc chu kỳ? nhóm?

Cho biết số e thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố: Ne(Z=10) ; Mg(Z=12) ; Al(Z=13) ; P(Z=15) . Kim loại, phi kim hay khí hiếm ?


Ne: Chu kì 2 nhóm 8A là khí hiếm

Mg: chu kì 3 nhóm 2A là kim loại

Al: chu kì 3 nhóm 3A là kim loại

P: Chu kì 3 nhóm 5A là phi kim


 Nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17.

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X và X là kim loại, phi kim hay khí hiếm ? Tại sao ?


Số hiệu 17 => X có 17e

a) Cấu hình e: \(1s^22s^22p^63s^23p^5\)

Nguyên tử nguyên tố X là phi kim vì có 7e lớp ngoài cùng ( \(3s^23p^5\))


Cho cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X như sau: 1s2 2s2 2p3 . Hãy cho biết- Vị trí nguyên tố X trong bảng tuần hoàn- X thuộc loại nguyên tố gì (kim loại/ phi kim/ khí hiếm) ? Giải thích.

 


ZX= 2+2+3=7 ; Cấu hình e ngoài cùng: 2s2 2p3

X thuộc ô số 7, là nguyên tố Nito (N), chu kì 2, nhóm VA

Vì X có 5e ngoài cùng nên X là phi kim 


1) nguyên tố X có 3 loeps electron và có 11 electron p 

a) viết cấu hình electron nguyên tử X và cho biết X thuộc họ nguyên tố s hay d , X là kim loại hay phi kim , giải thích 

b) xác định vị trí của X trong bản tuần hoàn

2) nguyên tố R có 2 đồng vị là 60/25 R và 61/25 R với tỉ lệ lần lượt là 65 % và 35 % 

a) tính nguyên tử khối trung bình của R

b) viết cấu hình electron nguyên tử R và cho biết R thuoocjj họ nguyên tố s hay d , R là kim loại hay phi kim , giải thích 

giúp em với ạ =((


Nguyên tử X của 1 nguyên tố M có 19 hạt proton ,20 hạt nơtron .Hãy viết cấu hình electron ; xác định số khối ,viết kí hiệu nguyên tử ,và cho biết nguyên tố M là kim loại ,phi kim hay khí hiếm ? Giải thích ?
Xem thêm: Các Tư Thế Plank : 11 Tư Thế Không Thể Bỏ Qua, Plank: 11 Tư Thế Không Thể Bỏ Qua

Cho 2 nguyên tố Cl (Z = 17); Al( Z=13)a. Viết cấu hình electronb. Cho biết chúng là kim loại, phi kim hay khí hiếm? vì sao? Các bạn hãy giúp mình với :))


Viết cấu hình e, cho biết chúng thuộc chu kỳ? nhóm?

Cho biết số e thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố: O(Z=8) ; F(Z=9) . Kim loại, phi kim hay khí hiếm ?