tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Nguyên tố có z 15 thuộc loại nguyên tố

*

Cho yếu tắc X có Z=13; z=15

Viết thông số kỹ thuật electron của ng tố X

Cho biết X thuộc loại nguyên tố s,p,d,f; X có đặc điểm kim loại, phi kim tuyệt khí hiếm


*

+ z=13

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p1

=> x ϵ nguyên tố p. , là sắt kẽm kim loại

+z=15

cấu hình e : 1s22s22p63s23p3

=> x thuộc nguyên tố p. , là phi kim


*

+Z=13

CHE: 1s22s22p63s23p1

(Rightarrow Xin) nguyên tố p, có đặc thù kim các loại

(Rightarrow X) là thành phần Al (nhôm)

+Z=15

CHE: 1s22s22p63s23p3

(Rightarrow Xin) thành phần p,có tính chất phi kim

(Rightarrow X) là nguyên tố p (Photpho)


+ z=13

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p1

=> x ϵ nguyên tố phường , là kim loại

+z=15

cấu hình e : 1s22s22p63s23p3

=> x thuộc nguyên tố p. , là phi kim.

#Walker


Nguyên tử của yếu tắc X (Z= 19). Hãy:-Viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử X?- nhân tố X có mấy lớp electron?- từng lớp có bao nhiêu electron?- Lớp electron nào gồm mức năng lượng tối đa ?- nguyên tố X là kim loại, phi kim hay khí hãn hữu ? vì chưng sao?- X thuộc nguyên tố họ s,p,d giỏi f ? vị sao?


nguyên tố y gồm phân lớp cuối cùng thuộc phân nấc năng lượng tối đa 3d3 

a) viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử y và cho biết thêm y trực thuộc nguyên tố s,p,d tuyệt f

b) y là kim loại phi kim giỏi khí hãn hữu giải thích

c) viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của ion được sinh ra từ y

 


Viết cấu hình e, cho thấy chúng thuộc chu kỳ? nhóm?

Cho biết số e thuộc phần bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố: Ne(Z=10) ; Mg(Z=12) ; Al(Z=13) ; P(Z=15) . Kim loại, phi kim tốt khí hi hữu ?


Ne: Chu kì 2 đội 8A là khí hiếm

Mg: chu kì 3 nhóm 2A là kim loại

Al: chu kì 3 nhóm 3A là kim loại

P: Chu kì 3 nhóm 5A là phi kim


 Nguyên tử nhân tố X có số hiệu nguyên tử là 17.

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử thành phần X và X là kim loại, phi kim giỏi khí thi thoảng ? tại sao ?


Số hiệu 17 => X gồm 17e

a) thông số kỹ thuật e: (1s^22s^22p^63s^23p^5)

Nguyên tử nguyên tố X là phi kim vì có 7e phần ngoài cùng ( (3s^23p^5))


Cho thông số kỹ thuật electron của nguyên tử nhân tố X như sau: 1s2 2s2 2p3 . Hãy mang đến biết- vị trí nguyên tố X vào bảng tuần hoàn- X thuộc một số loại nguyên tố gì (kim loại/ phi kim/ khí hiếm) ? Giải thích.

 


ZX= 2+2+3=7 ; cấu hình e ngoài cùng: 2s2 2p3

X nằm trong ô số 7, là yếu tắc Nito (N), chu kì 2, đội VA

Vì X tất cả 5e bên cạnh cùng bắt buộc X là phi kim 


1) yếu tắc X bao gồm 3 loeps electron và tất cả 11 electron p 

a) viết cấu hình electron nguyên tử X và cho thấy X thuộc bọn họ nguyên tố s xuất xắc d , X là kim loại hay phi kim , giải thích 

b) xác xác định trí của X trong bản tuần hoàn

2) yếu tắc R gồm 2 đồng vị là 60/25 R và 61/25 R với tỉ lệ theo thứ tự là 65 % và 35 % 

a) tính nguyên tử khối trung bình của R

b) viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử R và cho thấy thêm R thuoocjj bọn họ nguyên tố s xuất xắc d , R là kim loại hay phi kim , giải thích 

góp em cùng với ạ =((


Nguyên tử X của một nguyên tố M tất cả 19 hạt proton ,20 hạt nơtron .Hãy viết cấu hình electron ; khẳng định số khối ,viết kí hiệu nguyên tử ,và cho thấy thêm nguyên tố M là kim loại ,phi kim tốt khí hãn hữu ? lý giải ?
Xem thêm: Các Tư Thế Plank : 11 Tư Thế Không Thể Bỏ Qua, Plank: 11 Tư Thế Không Thể Bỏ Qua

Cho 2 yếu tắc Cl (Z = 17); Al( Z=13)a. Viết thông số kỹ thuật electronb. Cho thấy chúng là kim loại, phi kim tuyệt khí hiếm? vì sao? Các các bạn hãy giúp bản thân với :))


Viết cấu hình e, cho biết chúng nằm trong chu kỳ? nhóm?

Cho biết số e thuộc phần ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố: O(Z=8) ; F(Z=9) . Kim loại, phi kim hay khí hi hữu ?