Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Người ta mắc một bộ 3 pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động 9 V và điện trở trong 3 Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là

A. 27 V; 9 Ω

B. 9 V; 9 Ω

C. 9 V; 3 Ω

D. 3 V; 3 Ω


*


Người ta mắc một bộ 3 pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động 9 V và điện trở trong 3 Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là

A. 27 V; 9 Ω.

Bạn đang xem: Người ta mắc một bộ 3 pin song song

B. 9 V; 9 Ω.

C. 9 V; 3 Ω. 

D. 3 V; 3 Ω


Người ta mắc một bộ 3 pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động 9 V và điện trở trong 3 Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là

A. 27 V; 9 Ω

B. 9 V; 9 Ω

C. 9 V; 3 Ω

D. 3 V; 3 Ω


Ghép song song một bộ 3 pin giống nhau loại 9 V – 1 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

A. 3 V – 3 Ω.

B. 3 V – 1 Ω.

C. 9 V – 3 Ω.

D. 9 V – 1/3 Ω


Ghép song song một bộ 3 pin giống nhau loại 9 V – 1 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

A. 3 V – 3 Ω.

B. 3 V – 1 Ω.

C. 9 V – 3 Ω.

Xem thêm: Cách Tìm Tọa Độ Giao Điểm Với Trục Hoành Của Mỗi Parabol, Tìm Tọa Độ Giao Điểm Của Đường Thẳng (D) : X

D. 9 V – 1/3 Ω.


9 pin giống nhau được mắc thành bộ nguồn có số nguồn trong mỗi dãy bằng số dãy thì thu được bộ nguồn có suất điện độ 6 V và điện trở 1 Ω. Suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là

A. 2 V và 1 Ω

B. 2 V và 3 Ω

C. 2 V và 2 Ω

D. 6V và 3 Ω


Một nguồn gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song, mỗi pin có suất điện động 0,9 (V) và điện trở trong 0,6 (Ω). Bình điện phân dung dịch C u S O 4 có điện trở 205 Ω mắc vào hai cực của bộ nguồn. Trong thời gian 50 phút khối lượng đồng Cu bám vào catốt là:

A. 0,013 g

B. 0,13 g

C. 1,3 g

D. 13 g


Một bộ nguồn điện gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 0 , 6 Ω 10 pin mắc song song; mỗi pin có suất điện động 0,9 V và điện trở trong  Một bình điện phân đựng dung dịch C u S O 4  có điện trở 1 , 82 Ω  được mắc vào hai cực của bộ nguồn nói trên. Anôt của bình điện phân bằng đồng. Biết Cu có A = 64; n = 2. Khối lượng đồng bám vảo catôt của bình trong thời gian 50 phút là