Trong các dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, gồm bao nhiêu hỗn hợp có môi trường axit ?
Bạn đang xem: Nahso4 có tan trong nước không

Dung dịch có môi trường xung quanh axit gồm:

+ axit

+ muối bột tạo do bazơ yếu ớt và cội axit mạnh

+ muối hạt axit có khả năng phân li trọn vẹn ra H+


*
*
*
*
*
*
*
*

(ĐH B - 2008)Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số hóa học điện li là


Cho các chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu đuối là


Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M fan ta xác định được nồng độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Xác suất phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong những muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, phần đa muối có môi trường thiên nhiên trung tính là


Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, gồm bao nhiêu dung dịch có môi trường xung quanh axit ?


Cho dãy các chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong dãy vừa phản nghịch ứng được với hỗn hợp HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là


Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất tất cả tính lưỡng tính là


Khối lượng chất rắn khan khi cô cạn dung dịch cất 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- và a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch đựng 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ và b mol $SO_4^2 - $. Tổng trọng lượng muối tan bao gồm trong hỗn hợp là 62,3 gam. Giá trị của a và b theo thứ tự là


Dung dịch Y chứa Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Lúc cô cạn dung dịch lượng muối hạt khan chiếm được là


Khi mang lại 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HCl chiếm được dung dịch có chứa 6,525 gam hóa học tan. Mật độ mol của HCl trong hỗn hợp đã dùng là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M nhận được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y tất cả pH là:


Trộn 100ml hỗn hợp (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, cực hiếm pH của dung dịch X là:


Trộn 200 ml dd hỗn hợp tất cả HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit chiếm được dd tất cả pH = 3. Vậy a có mức giá trị là:


Thể tích của n­ước phải thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl có pH = 1 nhằm đ­ược hỗn hợp axit tất cả pH = 3 là:


Trộn V1 lít hỗn hợp HCl (pH = 5) với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) thu được dung dịch gồm pH = 8. Tỉ lệ thành phần V1/ V2 là:


Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. PH của hỗn hợp thu được:


Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ cất 1 cation cùng 1 anion trong những các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch kia là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn gàng của phản bội ứng


Cho các phản ứng chất hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các bội phản ứng đều có cùng một phương trình ion thu gọn là


Tính pH của dung dịch thu được lúc trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH gồm Ka = 10-4,76.


Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ sử dụng thêm quỳ tím thì có thể nhận hiểu rằng mấy chất?


Đối với dung dịch axit mạnh mẽ HNO3 0,1M nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì đánh giá nào sau đấy là đúng?


Để được hỗn hợp chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Buộc phải hòa rã vào nước gần như muối nào, bao nhiêu mol ?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Các Nhân Vật Trong Số Đỏ Trong Số Đỏ Của Vũ Trọng Phụng, Các Nhân Vật Trong Số Đỏ

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.