- Chọn bài bác -Bài 1: Sự năng lượng điện liBài 2: Phân loại các chất điện liBài 3: Axit, bazơ cùng muốiBài 4: Sự năng lượng điện li của nước - pH - hóa học chỉ thông tư axit-bazơBài 5: rèn luyện Axit, bazơ với muốiBài 6: phản bội ứng hiệp thương ion vào dung dịch những chất điện liBài 7: rèn luyện Phản ứng đàm phán ion trong dung dịch các chất năng lượng điện liBài 8: thực hành thực tế Tính axit-bazơ. Bội nghịch ứng thảo luận ion vào dung dịch

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài Tập chất hóa học 11 – bài 11: phản ứng điều đình ion vào dung dịch những chất điện li (Nâng Cao) góp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập tập thao tác làm việc khoa học, làm căn nguyên cho việc phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 28 sgk Hóa 11 nâng cao): Điều khiếu nại để xẩy ra phản ứng thảo luận ion trong dung dịch các chất điện li là gì? Lấy những thí dụ minh họa.

Bạn đang xem: Hóa 11

Lời giải:

Điều khiếu nại để xẩy ra phản ứng thảo luận ion:

Chất gia nhập phản ứng cần tan ( trừ bội nghịch ứng với axit)

Có sự tạo nên thành:

– chất kết tủa (chất không nhiều tan hơn, chất không tan)

– chất dễ cất cánh hơi

– chất điện li yếu ớt hơn.

Ví dụ:

+ sản phẩm là chất kết tủa

Phương trình bên dưới dạng phân tử:

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

Phương trình ion rút gọn:

Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

+ sản phẩm là chất điện li yếu

Phương trình bên dưới dạng phân tử:

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2

Phương trình ion rút gọn:

2H+ + CO32- → CO2↑ + H2O

Bài 2 (trang 28 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xẩy ra trong hỗn hợp giữa các cặp chất sau:

a) Fe2(SO4)3 + NaOH


b) KNO3 + NaCl

c) NaHSO3 + NaOH

d) Na2HPO4 + HCl

e) Cu(OH)2 (r) + HCl

g) FeS (r) + HCl

h) Cu(OH)2 (r) + NaOH (đặc)

i) Sn(OH)2 (r) + H2SO4

Lời giải:

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4 ( Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3↓)

b) KNO3 + NaCl: ko phản ứng

c) NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O (HSO3– + OH– → SO32- + H2O)

d) Na2HPO4 + 2HCl → 2NaCl + H3PO4 ( HPO42- + 2H+ ↔ H3PO4)

e) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O (Cu(OH)2 + 2H+ → Cu2+ + 2H2O)

f) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑)

h) Cu(OH)2r + NaOH: ko phản ứng.

i) Sn(OH)2 + H2SO4 → SnSO4 + 2H2O (Sn(OH)2 + 2H+ → Sn2+ + 2H2O)

Bài 3 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy pha trộn kết tủa CuS bằng tía phản ứng bàn bạc ion khác biệt xảy ra trong dung dịch. Từ đó rút ra bản chất của phản nghịch ứng trong các dung dịch này.

Lời giải:

Cu(NO3)2 + Na2S → CuS↓ + 2NaNO3

CuSO4 + H2S → CuS↓ + H2SO4

CuCl2 + K2S → CuS↓ + 2KCl

Bản chất của các phản ứng này là phản ứng hội đàm ion: Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 4 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): Phương trình ion rút gọn của phản nghịch ứng cho biết

A. Hầu hết ion nào tồn trên trong dung dịch.

B. Nồng độ mọi ion như thế nào trong dung dịch khủng nhất.

C. Bản chất của phiên bản ứng trong dung dịch những chất năng lượng điện li.

D. Không tồn tại những phân tử trong dung dịch những chất năng lượng điện li.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 5 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao):

a) sử dụng phản ứng chất hóa học để bóc cation Ca2+ ra khỏi dung dịch chưa NaNO3 với Ca(NO3)2.

b) cần sử dụng phản ứng hóa học để tách bóc anion Br– ra khỏi dung dịch chứa KBr và KNO3.

Lời giải:

Khác với dìm biết bóc chất phải tất cả bước tái chế tạo (hoàn trả lại sản phẩm lúc đầu và thông thường phải bảo đảm khối lượng ko đổi của những chất trước và sau khoản thời gian tách).

a) tách Ca2+ khỏi dung dịch tất cả chứa Na+, Ca2+.

Cho dung dịch tính năng với một lượng dư dung dịch Na2CO3 lọc thu kết tủa.

Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

Hòa tung kết tủa trong hỗn hợp HNO3 chiếm được Ca2+

CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2↑ + H2O

b) bóc Br– ngoài dung dịch tất cả chứa Br–, NO3–.

Cho dung dịch tác dụng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3, lọc thu kết tủa.

Ag+ +Br– → AgBr↓

Phân diệt AgBr kế bên ánh sáng, thu Br2. Cho Br2 công dụng với mãng cầu thu được Br–.

2AgBr (as)→ 2Ag + Br2

2Na + Br2 → 2NaBr

Bài 6 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): một trong các các lý do gây đau dạ dày là do số lượng axit HCl trong dạ dày vượt cao. Để giảm sút lượng axit, bạn ta thường xuyên uống chế tác sinh học Nabica (NaHCO3). Viết phương trình ion rút gọn của phản bội ứng xảy ra.

Lời giải:

Phương trình dưới dạng phân tử:


NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

Phương trình ion rút gọn:

HCO3– + H+ → CO2↑ + H2O

Bài 7 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): khi nhúng cặp điện rất vào cốc đựng hỗn hợp H2SO4 trong bộ lý lẽ như ngơi nghỉ hình 1.1 rồi nối những dây dẫn điện với nguồn điện, đèn điện sáng rõ. Sau thời điểm thêm vào cốc đó một lượng dung dịch Ba(OH)2, đèn điện sáng yếu đi. Nếu đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào, đèn điện lại sáng rõ. Giải thích.

Lời giải:

– H2SO4 là hóa học điện li bạo phổi vì vậy đèn điện sáng.

H2SO4 → 2H+ + SO42-

– Khi đến dung dịch Ba(OH)2 vào xẩy ra phản ứng

H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2H2O

Nồng độ SO42- với H+ giảm sút do chế tạo ra thành chất cực nhọc tan BaSO4 và chất kém điện li H2O, yêu cầu bóng đèn sáng yếu đi.

– lúc dư dung dịch Ba(OH)2 nồng độ các ion trong hỗn hợp tăng (Ba(OH)2 là chất điện li mạnh) bóng đèn sáng trở lại.

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

Bài 8 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết phương trình hóa học bên dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn của phản ứng thương lượng ion trong dung dịch chế tạo ra thành từng kết tủa sau (hình 1.9):

*

a) CuS ;

b) CdS ;

c) MnS ;

d) ZnS ;

e) FeS.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Số Phức Hay Có Đáp Án (File Word), Phiếu Bài Tập

Lời giải:

a) CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4 ( Cu2+ + S2- → CuS↓)

b) CdSO4 + Na2S → CdS↓ + Na2SO4 ( Cd2+ + S2- → CdS↓)

c) MnSO4 + Na2S → MnS↓ + Na2SO4 ( Mn2+ + S2- → MnS↓)

d) ZnSO4 + Na2S → ZnS↓ + Na2SO4 ( Zn2+ + S2- → ZnS↓)

e) FeSO4 + Na2S → FeS↓ + Na2SO4 ( Fe2+ + S2- → FeS↓)

Bài 9 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): Dung dịch hóa học nào sau đây có môi trường kiềm?

A. AgNO3 ;

B. NaClO3 ;

C. K2CO3 ;

D. SnCl2.

Lời giải:

Chọn C. K2CO3 :

K2CO3 → 2K+ + CO32-

CO32- + H2O ↔ HCO3– + OH–

Bài 10 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường thiên nhiên axit?

A. NaNO3

B. KClO4

C. Na3PO4

D. NH4Cl

Lời giải:

Chọn D. NH4Cl

NH4Cl → NH4+ + Cl–

NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+

Bài 11 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): Tính nồng độ H+ (mol/l) trong các dung dịch sau:

a) CH3COONa 0,10M (Kb của CH3COO– là 5,71.10-10);