toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Dãy nào bên dưới dây chỉ tất cả chất điện li mạnh

A.

Bạn đang xem: Na2co3 là chất điện li mạnh hay yếu

HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3

B. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF

C.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Chứng Minh Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn (12 Mẫu)

HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3

D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl


*

Cho những chất sau : HBr,Na2s,KOH,CH3COOH,H2SO4,Ba(OH)2,Mg(OH)2AlCl3a)Phân nhiều loại chất điện li mạnh,yếub)Viết phương trình điện li của các chất


*

- chất điện li mạnh

(HBr ightarrow H^++Br^-)

(Na_2S ightarrow2Na^++S^2-)

(KOH ightarrow K^++OH^-)

(H_2SO_4 ightarrow2H^++SO_4^2-)

(Baleft(OH ight)_2 ightarrow Ba^2++2OH^-)

(AlCl_3 ightarrow Al^3++3Cl^-)

- chất điện li yếu

(CH_3COOH⇌CH_3COO^-+H^+)

(Mgleft(OH ight)_2⇌Mgleft(OH ight)^++OH^-)

(Mgleft(OH ight)^+⇌Mg^2++OH^-)


Câu 1: trong số các chất tất cả công thức hoá học dưới đây, chất nào có tác dụng quì tím hoá đỏ:

A. H2O B. HCl C. NaOH D. Cu

Câu 2: Dãy hóa học nào tiếp sau đây toàn là axit

A. KOH, HCl, H2S, HNO3 B. H2S , Al(OH)3, NaOH, Zn(OH)2 C. ZnS, HBr, HNO3, HCl D. H2CO3 , HNO3, HBr, H2SO3

Câu 3: Dãy chất nào sau đây toàn là bazơ

A. HBr, Mg(OH)2, KOH, HCl B. Ca(OH)2, Zn(OH)2 , Fe(OH)3, KOH

C. Fe(OH)3 , CaCO3, HCL, ZnS D. Fe(OH)2, KCl, NaOH, HBr

Câu 4: Dãy hóa học nào dưới đây toàn là muối

A. NaHCO3, MgCO3 ,BaCO3 B. NaCl, HNO3 , BaSO4

C. NaOH, ZnCl2 , FeCl2 D. NaHCO3, MgCl2 , CuO

Câu 5: mang đến nước tác dụng với vôi sống (CaO). Hỗn hợp sau phản bội ứng tạo nên quỳ tím gửi thành màu gì?

A. Blue color B. Màu đỏ C. Không đổi màu D.Màu vàng

Câu 6 : Dãy hóa học nào chỉ toàn bao gồm axit:

A. HCl; NaOH B. CaO; H2SO4 C. H3PO4; HNO3 D. SO2; KOH

Câu 7: cho biết phát biểu nào dưới đấy là đúng:

A. Cội sunfat SO4 hoá trị I B. Gốc photphat PO4 hoá trị II

C. Cội Nitrat NO3 hoá trị III D. Team hiđroxit OH hoá trị I

Câu 8: Hợp chất nào sau đấy là bazơ:

A. Đồng(II) nitrat B. Kali clorua

C. Sắt(II) sunfat D. Can xi hiđroxit

Câu 9:Trong số đa số chất dưới đây, chất nào làm cho quì tím hoá xanh:

A. Đường (C12H22O11) B. Muối ăn uống (NaCl)

C. Nước vôi (Ca(OH)2) D. Dấm nạp năng lượng (CH3COOH)

Câu 10: trong số những chất bao gồm công thức hoá học bên dưới đây, hóa học nào tạo nên quì tím không thay đổi màu: