Việc nhớ các công thức tính nhanh Hóa học sẽ giúp các bạn làm nhanh nhiều bài trắc nghiệm đơn giản, đặc biệt cho kì thi trung học phổ thông sắp tới. Các bạn hãy học thuộc các công thức được giới thiệu trong tài liệu "24 công thức tính nhanh Hóa học cần nhớ" dưới đây sẽ giúp các bạn giải các bài tập một cách đơn giản.


*

Trường PT Nguyễn Mộng TuânT.T Rừng Thông­Đông Sơn­Thanh Hóa 24 công thức tính nhanh Hóa Học cần nhớ Việc nhớ các công thức tính nhanh Hóa học sẽ giúp các bạn làm nhanh nhiều bài trắc nghiệm đơn giản, đặc biệt cho kì thi THPT sắp tới.Các bạn hãy học thuộc các công thức sau:I/Phần hóa hữu cơ 1. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở: CnH2n+3N Số đồng phân CnH2n+3N = 2n­1 (n Trường PT Nguyễn Mộng TuânT.T Rừng Thông­Đông Sơn­Thanh Hóa 12. Công thức tính khối lượng ancol đơn chức no hoặc hỗn hợp ankan đơn chức no theo khối lượng CO2 và H2O: mCO2 mancol = m H O 2 11 13.Công thức số mol H2 phản ứng trong bài toán hỗn hợp anken tác dụng với H2: m m n H 2 pu nhhsau nhhtruoc M hhsau M hhtruoc II/Phần hóa vô cơ 14. Công thức tính số mol CO32 , HCO3 trong loại bài CO2,( SO2, H2S) tác dụng với OH : nCO 2 2nOH nCO2 3 n HCO nCO2 nOH 3 15. Công thức tính số mol kết tủa Al(OH)3 trong loại bài Al3+ tác dụng với OH­: 1 TH1: n Al (OH ) n 3 3 OH TH2: n Al (OH ) nOH 3 4n Al 3 16. Công thức tính số mol HCl cần cho vào dd NaAlO2 để xuất hiện một lượng kết tủa: TH1: n HCl nkettua TH2: n HCl 4n AlO 3nkettua 2 17. Công thức tính khối lượng muối sunfat trong loại bài kim loại tác dụng với dd H2SO4 loãng giải phóng H2: mmuối sunfat =mKL+96nH2 18.Công thức tính khối lượng muối sunfat trong loại bài kim loại tác dụng với dd H2SO4 tạo sản phẩm khử SO2, S, H2S: 96 mmuoisùnat m KL (2n SO2 6n S 8n H 2 S ) 2 n H 2 SO4 2n SO2 4n s 5n H 2 S Chú ý: 19. Công thức tính khối lượng muối nitrat trong loại bài kim loại tác dụng với dd HNO3 tạo sản phẩm khử NO2 ,NO, N2O, N2, NH4NO3: mmuoinitrat m KL 62(n NO2 3n NO 8n N 2O 10n N 2 8n NH 4 NO3 ) n HNO3 2n NO2 4n NO 10n N 2O 12n N 2 10n NH 4 NO3 Chú ý:Lê Văn ChungTrường PT Nguyễn Mộng TuânT.T Rừng Thông­Đông Sơn­Thanh Hóa 20.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho oxit kim loại tác dụng với dd H2SO4 loãng tạo muối sunfat và nước: mmuối sunfat=moxit+80 n H SO 2 4 21. Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho oxit kim loại tác dụng với dd HCl tạo muối clorua và nước: mmuối sunfat=moxit+55 n H O 2 22.Công thức tính khối lượng kim loại khi cho oxit kim loại tác dụng với các chất khử như: H2, CO, C, Al: mKl=moxit­mo(Oxit) no ( Oxit ) nCO nH 2 nCO2 n H 2O Chú ý: 23.Công thức tính pH của dd axit, bazơ yếu: pH=­0,5.(logKa +logCa)=­log(Ca.α) pH=14+0,5.(logKb+logCb) 24.Công thức tính pOH của dd bazơ yếu và muối : pOH=pKb+log(Cm/Cb) Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kỳ thi sắp tới!Lê Văn Chung