Mệnh đề quan liêu hệ là 1 chủ điểm quan tiền trọng, cần nắm vững trong học tiếng anh. Bài hôm nay magdalenarybarikova.com Review sẽ share tới các bạn chủ đề này.

Bạn đang xem: Mệnh đề quan hệ trong tiếng anh


*

Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ tuyệt có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải yêu thích rõ hơn về danh tự đứng trước nó.
Xét lấy một ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong relative clause, nó thua cuộc “the woman” và dùng để làm xác định danh trường đoản cú đó. Nếu vứt mệnh đề này ra chúng ta vẫn có một câu trả chỉnh: The woman is my girlfriend.

Đại từ quan lại hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi đồ vật vật, đụng vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt quan trọng trong mệnh đề quan lại hệ khẳng định (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.

B. Relative Clauses - Mệnh đề quan hệ giới tính

Mệnh đề tình dục (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng những đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay phần nhiều trạng từ quan lại hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng làm bổ nghĩa cho danh tự đứng trước nó.

I. Những đại từ quan lại hệ


1. WHO

- cai quản từ vào mệnh đề quan liêu hệ

- thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- có tác dụng túc từ mang đến động từ vào mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa cho danh tự chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- quản lý từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- có thể thay nuốm cho địa chỉ của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác định

* các trường hợp thường dùng “that”:

- khi đi sau các bề ngoài so sánh nhất

- lúc đi sau các từ: only, the first, the last

- lúc danh từ bỏ đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

- lúc đi sau các đại từ bỏ bất định, đại từ tủ định, đại từ bỏ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* các trường hợp không dùng that:

- vào mệnh đề quan hệ giới tính không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ tải cho danh từ bỏ chỉ bạn hoặc vật, thường xuyên thay cho những từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng từ quan hệ

1. WHY: mở đầu mang đến mệnh đề quan hệ tình dục trong giờ đồng hồ Anh chỉ lý do, thường cố kỉnh cho nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to school.

2. WHERE: thay thế sửa chữa từ chỉ nơi chốn, thường nắm cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The hotel where we stayed wasn’t very clean.→ The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường vậy cho từ bỏ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vị you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

III. Các loại Mệnh đề quan lại hệ

Có hai nhiều loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan tiền hệ xác định và mệnh đề quan hệ tình dục không xác định.

Mệnh đề quan tiền hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để làm xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh tự là danh từ không khẳng định và không sử dụng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ tình dục không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không duy nhất thiết phải tất cả trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh tự là danh từ xác định và được chia cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai vết phẩy (,) hay vết gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết bao giờ dùng mệnh đề quan hệ giới tính không xác định, ta xem xét các điểm sau:

- lúc danh từ mà nó xẻ nghĩa là 1 trong danh từ riêng

- khi danh từ nhưng mà nó ngã nghĩa là một trong tính từ mua (my, his, her, their)

- khi danh từ mà lại nó vấp ngã nghĩa la một danh từ đi với this , that, these, those

 

IV. Một số chú ý trong mệnh đề quan liêu hệ

1. Trường hợp trong mệnh đề quan tiền hệ bao gồm giới tự thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ tình dục (chỉ áp dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa điểm túc từ, whom có thể được thay bởi who.

Ex: I’d like to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan liêu hệ xác định , bạn cũng có thể bỏ những đại từ quan liêu hệ có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Những cụm tự chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được sử dụng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ giới tính chứa các đại từ quan hệ thống trị từ who, which, that rất có thể được rút gọn thành cụm lúc này phân trường đoản cú (V-ing) hoặc vượt khứ phân từ bỏ (V3/ed).

* giả dụ mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to lớn me are professors. → The couple living next door to me are professors.

* giả dụ mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề tiêu cực thì rút thành cụm quá khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ được rút thành nhiều động trường đoản cú nguyên mẫu

Mệnh đề dục tình được rút thành các động tự nguyên mẫu (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ tình dục có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person khổng lồ get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player khổng lồ be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to lớn be killed in this way.

Xem thêm: Mũ Ông Công Ông Táo Ít Người Biết? Lễ Cúng Ông Công Ông Táo Gồm Những Gì


+ The woman, who is very clever & beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever & beautiful is my aunt.

4. Loại vứt đại từ quan liêu hệ cùng to be trước một ngữ giới trường đoản cú (một giới từ bắt đầu kết hợp với các danh tự theo sau)


Ví dụ: