toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Mẫu thức chung của các phân thức 1 x + 1 , 1 x − 1 , 1 x  là?

A.  x ( x 2 - 1 )

B.  x x - 1 2

C. x 2 - 1

D. X(x - 1)


*

*


 

Câu 43.

Bạn đang xem: Mẫu thức chung của các phân thức 1/x+1 1/x-1 1/x

chủng loại thức phổ biến của hai phân thức 34x2y;16xy2 là?

A. 12x2y2. B. 10xy2. C. 12x2y. D. 2xy.

Câu 44. mẫu thức phổ biến của bố phân thức 1x+1;1x-1;1x2-1 là?

A. x2-1. B. (x-1)2. C. (x+1)2. D. x2-x.

Câu 45. tác dụng của phép tính 1x+1+xx+1 là?

A. 1. B. 2. C. 0,5. D. 0,25.

Câu 46. hiệu quả của phép tính 1x+1+1x-1-2x2-1 là?

A. 2x+1. B. 2x-1. C. -2x+1. D. -2x-1.

Câu 47. kết quả của phép tính x2+xx2-4x+2x+1 là?

A. xx-2. B. xx+2. C. x-2x. D. x+2x.

Câu 48. tác dụng của phép tính x2+2x+1x2-9:2x+2x+3 là?

A. (x+1)(x+3)2x-6. B. x+32.

C. (x-1)(x-3)2x-6. D. (x+1)(x-3)2x+6.

Câu 49: mang đến tam giác ABC, M, N lần lượt là trung điểm của AB với AC. Biết MN = 5cm. Vậy BC =?

A. 5cm. B. 2,5cm.

C. 20cm. D. 10cm.

Câu 50: cho hình thang ABCD (AB // CD). Biết M, N theo lần lượt là trung điểm của AD với BC và MN = 6cm; CD = 10cm. Vậy AB = ?

A. 16cm. B. 8cm.

C. 3cm. D. 2cm.


Lớp 8 Toán
2
0

Bạn phái mạnh nói rằng mẫu mã thức chung của những phân thức bên trên là 6 ( x - 1 ) ( x + 1 ) 2 .

A. Bạn Nam đúng, chúng ta Minh sai.

B. Bạn Nam sai, các bạn Minh đúng.

Xem thêm: Top 20 Cảm Nhận 13 Câu Đầu Bài Vội Vàng Facebook Mới Nhất 2022

C. đôi bạn trẻ đều sai

D. đôi bạn đều đúng.


Lớp 8 Toán
1
0

Mẫu thức chung của những phân thức: x + 1 x − 1 , x − 1 x + 1 , 2 ( x − 1 ) 2 là:


Lớp 8 Toán
1
0

Tìm mẫu mã thức chung của các phân thức:

(dfrac1x^2+x) ; (dfracx^2-4x^2-1)

Thực hiện tại phép tính:

(dfrac1y-1) - (dfrac1y)


Lớp 8 Toán
1
0

kết trái của hiệu 1/x+1 -1/x+2 

kết quả của tổng 5x/12xy + x/12xy 

mẫu thức phổ biến của phân thức3/x^2-64 ; 1-2x/ x-8 ;x^2/8+x 

kết trái của hiệu x-1/x-y - y-1/x-y

mẫu thức bình thường của phân thức 3/4xy^3 ; 9/14x^4y

kết trái của tổng 2x /x+1 + 2x+3/x^2+1

mik đề nghị gấp ạ ,xin cảm ơn !


Lớp 8 Toán
1
0

Phân tích các phân thức sau thành tổng các phân thức mà chủng loại thức là những nhị thức bậc nhât:

a) (2x-1)/(x^2-5x+6)

b) (x^2+2x+6)/(x-1)(x-2)(x-4)

c) (3x^2+3x+12)/(x-1)(x+2)x


Lớp 8 Toán
2
0

1.viết phân thức sau bên dưới dạng đông đảo phân thức tất cả cùng chủng loại thức

a) x^2 với x/x+1

b)x/2y với y/x

c)2x+y/x^3-y^3 với x+y/x

d)x+1/x^5.y^4 với 1-x/x^4.y^5

2.viết các phân thức sau dưới dạng những phân thức bao gồm cùng tử thức

a)1/x cùng x-2/x+3 

b)x/y với y/x

c)x^2-y^2/2x^2 -xy và x+y/x

d)x^3.x^2/x-y cùng x^2.y^3/x+y


Lớp 8 Toán
0
0

Biểu diễn các phân thức sau dưới dạng tổng của một nhiều thức với một phân thức vs bậc của tử thức nhỏ hơn bậc của mẫu thức :

a) (fracx^2+3x^2-1)

b) (fracx^2-1x^2+1)

c) (fracx^4-x^3+4x^2-x+5x^2+1)

d) (fracx^5-2x^4-x-3x+1)


Lớp 8 Toán
1
0

Mẫu thức tầm thường của nhì phân thức 2/x cùng x/x-1


Lớp 8 Toán
2
0

Các phân thức 3x + 1 (x − 2) 2 , 2x − 1 x 2 + 4x + 4 , 1 2 − x  có mẫu chung là?


Lớp 8 Toán
1
0

Lớp học trực con đường

vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực con đường

vật lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)