+ M là ký hiệu của trọng lượng mol của một yếu tắc hoặc hợp hóa chất . Đơn vị của M được tính bằng gam/mol.

Bạn đang xem: M là gì trong hóa học

*

Cùng đứng đầu lời giải tìm hiểu thêm kiến thức về trọng lượng mol ( M) với làm những bài tập áp dụng nhé!

1. Trọng lượng mol là gì?

Khối lượng mol của một chất nào kia là trọng lượng của một mol nguyên tử hoặc một phân tử hóa học đó,được cam kết hiệu M, đơn vị bằng gam và bao gồm trị số bởi với nguyên tử khối hoặc phân tử khối chất đó. Trọng lượng mol của nguyên tử mang được lấy bởi nguyên tử khối các nguyên tố trong Bảng tuần hoàn hóa học.Khối lượng mol là gì?

Ta gồm ví dụ sau:

+ cân nặng mol của 1 nguyên tử Oxi: M(O)=16g

+ Khối lượng mol của một nguyên tử Hidro: M(H)=1g

+ Khối lượng mol của một phân tử nước (HշO): M (HշO) = 16+2.1 = 18g

2. Phương pháp tính khối lượng Mol của một chất


M = m/n

Trong đó:

+ M là khối lượng mol chất đó (bằng nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó), đơn vị g/mol.

+ m là khối lượng của hóa học đó, đơn vị gam (g).

+ n là số mol hóa học đó , tính bằng đơn vị chức năng mol.

3. Các cách tính cân nặng mol

a. Giải pháp tính trọng lượng mol đối kháng chất

Khối lượng mol nguyên tử tốt phân tử của một đơn chất tất cả cùng số trị cùng với nguyên tử khối tốt phân tử khối của hóa học đó.

Ví dụ cân nặng mol

- Khối lượng mol của Nguyên Tử Hidro là MH = 1 g/mol

- cân nặng mol của Phân Tử Hidro là MH2 = 2 g/mol

- khối lượng mol của nguyên tử oxi là MO = 16 g/mol

- cân nặng mol của phân tử oxi là MO2 = 32 g/mol

- cân nặng mol của lưu hoàng là MS = 32

Khối lượng mol của Natri là MNa = 23

b. Giải pháp tính cân nặng mol của phù hợp chất, phân tử

Khối lượng mol của một phân tử, đúng theo chất bao gồm nguyên tử của tương đối nhiều nguyên tố không giống nhau bằng tổng trọng lượng mol số nguyên tử có trong phân tử hóa học đó.

Xét ngôi trường hợp bao quát với một thích hợp chất bất kỳ nào đó được cấu tạo bởi 3 yếu tố hóa học có công thức chất hóa học là AaBbCc trong đó:

- A, B, C là thành phần hóa học tạo nên hợp chất.

- a, b, c là số nguyên tử tương xứng với từng nguyên tố.

Xem thêm: Tiếng Gà Trưa Nội Dung - Bài Thơ Tiếng Gà Trưa Tác Giả Xuân Quỳnh

Vậy trọng lượng mol của hợp hóa học trên được xem bằng cách làm sau

Mhc = MA x a + MB x b + MC x c

Ví dụ: Tính trọng lượng mol của hợp hóa học sau đây

- cân nặng mol của phân tử nước gồm công thức chất hóa học H2O là MH2O = MH2 + MO = (1 x 2 + 16) = 18 g/mol.