*
- các electron chuẩn bị vào các lớp với phân lớp từ bỏ mức năng lượng thấp mang đến mức năng lượng cao theo trang bị tự sau: $1s,,,2s,,,2p,,,3s,,,3p,,,4s,,,3d,,,4p,,,5s,,,4d,,,5p,,,6s,,,4f,,,5d,…$

- Khi điện tích hạt nhân tăng, bao gồm sự chèn mức tích điện nên mức tích điện của $4s$ thấp rộng $3d$.

Bạn đang xem: Lớp electron

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊNTỬ

1. Cấu hình electron nguyên tử

- cấu hình electron nguyên tử màn biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp không giống nhau.

a) Quy ước cách viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử

- Số trang bị tự lớp electron được ghi bằng văn bản số ($1,,,2,,,3…$).

- Phân lớp được ghi bằng những chữ loại thường ($s,,,p,,,d,,,f$).

- Số electron vào một phân lớp được ghi bởi chỉ số ở phía bên trên bên đề xuất kí hiệu của phân lớp ($s^2,,,p^6…$).

b) phương pháp viết cấu hình electron nguyên tử

- xác định số electron vào nguyên tử.

- Phân bố những electron theo sản phẩm tự tăng đột biến mức năng lượng theo quy tắc sau:

+ Lớp electron tăng mạnh ($n = 1,,,2,,,3…$).

+ Trong và một lớp theo lắp thêm tự: $s,,,p,,,d,,,f$.

c) Ví dụ thông số kỹ thuật electron của các nguyên tử

$_1H: 1s^1$

$_2He: 1s^2$

$_8O: 1s^2,,2s^2,,2p^4$ hoặc viết gọn gàng là $,,2s^2,,2p^4$

$_18Ar: 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6$

$_20Ca: 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,4s^2$ hoặc viết gọn gàng là $,,4s^2$

$_35Br: 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,3d^10,,4s^2,,4p^5$ hoặc viết gọn là $,,3d^10,,4s^2,,4p^5$

d) Phân lớp sau cuối là chúng ta của nguyên tố

- $H,,He,,Ca$: là yếu tắc $s$ bởi vì electron ở đầu cuối điền vào phân lớp $s$.

- $O,,Ar,,Br$: là yếu tắc $p$ bởi electron ở đầu cuối điền vào phân lớp $p$.

- trong khi còn tất cả nguyên tố $d$, yếu tố $f$.

2. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử của đôi mươi nguyên tố đầu

$Z$Tên nguyên tốKí hiệu hóa họcSố electron
Lớp $K$ ($n =1$)Lớp $L$ ($n = 2$)Lớp $M$ ($n = 3$)Lớp $N$ ($n = 4$)
Cấu hình electron của nguyên tử$1$Hiđro$H$$1$
$1s^1$$2$Heli$He$$2$
$1s^2$$3$Liti$Li$$2$
$1$
$1s^2,,2s^1$$4$Beri$Be$$2$
$2$
$1s^2,,2s^2$$5$Bo$B$$2$
$3$
$1s^2,,2s^2,,2p^1$$6$Cacbon$C$$2$
$4$
$1s^2,,2s^2,,2p^2$$7$Nitơ$N$$2$
$5$
$1s^2,,2s^2,,2p^3$$8$Oxi$O$$2$
$6$
$1s^2,,2s^2,,2p^4$$9$Flo$F$$2$
$7$
$1s^2,,2s^2,,2p^5$$10$Neon$Ne$$2$
$8$
$1s^2,,2s^2,,2p^6$$11$Natri$Na$$2$
$8$$1$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1$$12$Magie$Mg$$2$
$8$$2$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2$$13$Nhôm$Al$$2$
$8$$3$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^1$$14$Silic$Si$$2$
$8$$4$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^2$$15$Photpho$P$$2$
$8$$5$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^3$$16$Lưu huỳnh$S$$2$
$8$$6$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^4$$17$Clo$Cl$$2$
$8$$7$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^5$$18$Agon$Ar$$2$
$8$$8$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6$$19$Kali$K$$2$
$8$$8$$1$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,4s^1$$20$Canxi$Ca$$2$
$8$$8$$2$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,4s^2$

3. Đặc điểm lớp electron ngoại trừ cùng

- Đối với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp electron bên cạnh cùng có nhiều nhất là $8$ electron.

- những nguyên tử đều sở hữu khuynh phía đạt tinh thần bão hòa bền với $8$ electron ở phần ngoài cùng (trừ $He$ bao gồm $2,e$ bên cạnh cùng).

- Lớp electron quanh đó cùng quyết định đặc thù hóa học tập của một nguyên tố:

+ giả dụ tổng số electron bên cạnh cùng $

+ nếu như tổng số electron ngoại trừ cùng $> 4,,(5,,6,,7,e)$ $Rightarrow$ Nguyên tử NHẬN electron $Rightarrow$ là phi kim.

+ giả dụ tổng số electron ngoài cùng $= 4,$ $Rightarrow$ Nguyên tử hoàn toàn có thể là sắt kẽm kim loại hoặc phi kim.

+ giả dụ tổng số electron ngoài cùng $= 8$ (trừ $He$ tất cả $2,e$ xung quanh cùng) $Rightarrow$ Nguyên tử bền về mặt chất hóa học $Rightarrow$ là khí hiếm.

Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi Toán Lớp 7 Sgk Toán 7 Tập 1, Trả Lời Câu Hỏi 5 Bài 1 Trang 7 Sgk Toán 7 Tập 1

$Longrightarrow$ Vậy: khi biết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử có thể dự đoán được nhiều loại nguyên tố.