Công thức cấu tạo biểu diễn thiết bị tự và phương pháp liên kết (liên kết đơn, link bội) của những nguyên tử trong phân tử.

Bạn đang xem: Liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon gồm

2. Những loại bí quyết cấu tạo

a. Công thức cấu tạo khai triển

Biểu diễn cùng bề mặt phẳng giấy tất cả các liên kết.

b. Công thức cấu trúc thu gọn gàng

Các nguyên tử, nhóm nguyên tử cùng liên kết với một nguyên tử cacbon được viết thành một nhóm.

Hoặc:

Chỉ biểu diễn links giữa những nguyên tử cacbon và với nhóm chức. Mỗi đầu một quãng thẳng hoăc điểm vội vàng khúc ứng với một nguyên tử cacbon; không thể hiện số nguyên tử hiđro links với mỗi nguyên tử cacbon.

II. Thuyết cấu trúc hóa học

1. Nội dung

Gồm các vấn đề chính sau:

- vào phân tử hợp chất hữu cơ, những nguyên tử link với nhau theo như đúng hóa trị với theo một đồ vật tự tốt nhất định call là kết cấu hóa học. Nếu sản phẩm tự link đó biến đổi sẽ tạo thành hợp hóa học khác.

Thí dụ: Ancol etylic cùng đimetyl ete đều có công thức phân tử C2H6O, nhưng bọn chúng có kết cấu hóa học tập khác nhau.

- vào phân tử hợp hóa học hữu cơ, cacbon tất cả hóa trị bốn. Nguyên tử cacbon không những hoàn toàn có thể liên kết với nguyên tử của những nguyên tố khác nhưng còn links với nhau tạo ra thành mạch cacbon (mạch vòng, mạch ko vòng, mạch nhánh, mạch không

- Tính chất của các chất phụ thuộc vào yếu tắc phân tử (bản chất, số lượng các nguyên tử) và kết cấu hóa học (thứ tự liên kết các nguyên tử).

2. Ý nghĩa

Giải thích hợp được hiện tượng lạ đồng đẳng, hiện tượng lạ đồng phân.

II. Đồng đẳng, đồng phân

1. Đồng đẳng

Những thích hợp chất bao gồm thành phần phân tử hơn kém nhau một hay những nhóm CH2 mà lại có đặc điểm hoá học tương tự như nhau là phần đa chất đồng đẳng, bọn chúng hợp thành dãy đồng đẳng.

Các hóa học trong thuộc dãy đồng đẳng có kết cấu hóa học tựa như nhau cần có tính chất hóa học giống như nhau.

2. Đồng phân

Những phù hợp chất không giống nhau nhưng tất cả cùng cách làm phân tử được hotline là những chất đồng phân của nhau.

Có nhiều các loại đồng phân: đồng phân cấu trúc (gồm đồng phân mạch cacbon, đồng phân nhiều loại nhóm chức, đồng phân vị trí link bội hoặc đội chức,...) và đồng phân lập thể (đồng phân khác nhau về vị trí không gian của các nhóm nguyên tử).

IV. Links hóa học và kết cấu phân tử hợp chất hữu cơ

Liên kết chất hóa học thường gặp nhất trong phân tử các hợp hóa học hữu cơ là links cộng hóa trị. Links cộng hóa trị được chia thành hai loại: link xich ma (σ) và liên kết pi (π).

Sự tổ hợp links σ với link π tạo thành thành links đôi hoặc link ba.

1. Links đơn

Liên kết đơn (hay links σ) do một cặp electron chung tạo nên và được màn biểu diễn bằng một gạch men nối thân hai nguyên tử. Links σ là liên kết bền.

2. Links đôi

Liên kết đôi vị 2 cặp electron chung giữa 2 nguyên tử chế tạo nên. Links đôi tất cả một link σ cùng một link π. Liên kết n yếu bền hơn link σ nên dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học. Liên kết đôi được màn trình diễn bằng hai gạch ốp nối tuy vậy song thân hai nguyên tử.

Mỗi nguyên tử cacbon của link đôi còn tạo nên hai links đơn với nhì nguyên tử khác. Tứ nguyên tử liên kết trực tiếp với nhị nguyên tử cacbon của link đôi phía bên trong cùng phương diện phẳng với hai nguyên tử cacbon đó.

3. Link ba

Liên kết ba do 3 cặp electron phổ biến giữa 2 nguyên tử tạo thành nên. Links ba bao gồm một link σ cùng hai liên kết n. Link ba được màn trình diễn bằng cha gạch nối tuy nhiên song giữa hai nguyên tử.

Xem thêm: Công Của Dòng Điện Không Tính Theo Công Thức Nào ? Công Của Dòng Điện Là Gì

Mỗi nguyên tử C của links ba còn tạo nên một liên kết đơn với một nguyên tử khác. Hai nguyên tử links với nhì nguyên tử cacbon của link ba nằm trê tuyến phố thẳng nối hai nguyên tử cacbon.