tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Đơn vị nào dưới đây không nên là đơn vị của điện năng?

A. Jun (J)

B. Niutơn(N)

C. Kilôoat tiếng (Kw.H)

D. Số đếm công tơ điện

 


Câu 1: bí quyết của định qui định Ohm là

A. I = U/R

C. I = R/U

B. R = U/I

D. U = I.R

Câu 2: Đơn vị như thế nào dưới đây là đơn vị của năng lượng điện trở?

A. Oát (W) B. Ôm (Ω) C. Ampe (A) D. Vôn (V)

I (A)

U (V)

O

Câu 3: học viên vẽ trang bị thị sau khoản thời gian làm thí nghiệm xác minh mối quan hệ nam nữ giữa cường độ chiếc điện cùng hiệu điện cố đặt vào nhị đầu dây dẫn. Đồ thị làm sao vẽ đúng?

 

A.

Bạn đang xem: Ký hiệu đơn vị đo công của dòng điện là

I (A)

U (V)

O

B.

 

 

I (A)

U (V)

O

C.

 

 

 

I (A)

U (V)

O

D.

 

 

Câu 4: câu chữ định điều khoản Ohm là:

A. Cường độ chiếc điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần với hiệu điện vắt đặt vào nhị đầu dây và tỉ lệ với năng lượng điện trở của dây.

B. Cường độ cái điện I chạy qua dây dẫn tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện cầm U để vào nhì đầu dây cùng không tỉ lệ với điện trở R của dây.

C. Cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện cầm U để vào nhì đầu dây với tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở R của dây.

D. Cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch cùng với hiệu điện cầm U để vào hai đầu dây dẫn cùng tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở R của dây.

Xem thêm: Soạn Bài Tổng Quan Văn Học Việt Nam Ngữ Văn 10, Soạn Bài Tổng Quan Văn Học Việt Nam

Câu 5: chọn từ tương thích điền vào nơi chấm:

……… của dây dẫn càng béo thì cái điện bị ngăn cản càng nhiều.

A. Hiệu điện núm B. Cường độ chiếc điện C. Điện trở D. A và B gần như đúng

Câu 6: khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện nỗ lực 12 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5 A. Trường hợp hiệu điện cố kỉnh đặt vào hai đầu dây dẫn chính là 36 V thì cường độ loại điện chạy trong dây dẫn là bao nhiêu?

A. 1 A B. 1,5 A C. 2 A D. 0,5 A

Câu 7: một quãng mạch gồm tía điện trở mắc thông suốt R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω cùng R3 = 7 Ω. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

A. 8 Ω B. 12 Ω C. 10 Ω D. 15 Ω

Câu 8: đến hai điện trở mắc tuy vậy song R2 = 10 Ω cùng R3 = 30 Ω. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

A. 40 Ω B. 7,5 Ω C. 0,13 Ω D. Trăng tròn Ω

Câu 9: Cho đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở R1 = 10 Ω cùng R2. Biết Rtđ = 15 Ω. Nhấn xét nào sau đấy là đúng?

A. R2 = 25 Ω cùng mắc tiếp liền với R1

B. R2 = 25 Ω cùng mắc song song với R1

C. R2 = 5 Ω cùng mắc nối liền với R1

D. R2 = 5 Ω và mắc tuy nhiên song cùng với R1

Câu 10: Đặt một hiệu điện thế U = 6 V vào hai đầu đoạn mạch gồm bố điện trở mắc thông suốt R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω với R3 = 7 Ω. Hiệu điện chũm ở nhì đầu điện trở R1 là:

A. 6 V B. 2 V C. 2,8 V D. 1,2 V

Câu 11: mang đến hai điện trở mắc tuy nhiên song R1 = 12 Ω và R2 = 4 Ω. Biết cường độ chiếc điện trải qua điện trở R1 là 0,15 A. Cường độ cái điện trong mạch là:

A. 0,6 A B. 5,4 A C. 0,1125 A D. 0,45 A

A

B

R1

R2

R3

+

_

 

Câu 12: mang lại mạch điện bao gồm sơ vật như hình dưới, trong những số đó các điện trở R1 = 9 Ω, R2 = 15 Ω cùng R­3 = 10 Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB:

 

A. 34 Ω

C. 3,6 Ω

B. 15 Ω

D. 39,7 Ω

A

B

R1

R2

R3

+

_

Câu 13: cho mạch điện tất cả sơ thiết bị như hình dưới, trong số ấy các năng lượng điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 15 Ω cùng R­3 = 5 Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB:

 

A. Trăng tròn Ω

C. 10 Ω

B. 25 Ω

D. 4 Ω

A

B

R1

R2

R3

+

_

 

Câu 14: đến mạch điện tất cả sơ đồ gia dụng như hình dưới, trong các số đó các điện trở R1 = 14 Ω, R2 = 8 Ω cùng R­3 = 24 Ω. Loại điện trải qua R1 bao gồm cường độ là 0,4 A. Hiệu điện nuốm UAB là:

 

A. 8 V

C. 1,68 V

B. 18,4 V

D. 6 V

A

B

R1

R2

R3

+

_

Câu 15: mang đến mạch điện gồm sơ vật như hình dưới, trong các số ấy các điện trở R1 = 12 Ω, R2 = 2 Ω với R­3 = 6 Ω. Biết mẫu điện đi qua R3 tất cả cường độ là 0,35 A. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 và R2 là:

 

A. 0,05 A

C. 0,35 A

B. 0,15 A

D. 1 A

 

Câu 16: đến đoạn mạch bao gồm điện trở R1 mắc tuy vậy song với năng lượng điện trở R2 mắc vào mạch điện. điện thoại tư vấn U, U1, U2 theo lần lượt là hiệu điện nắm của toàn mạch, hiệu điện rứa hai đầu điện trở R1 với R2. Biểu thức nào sau đây đúng?

A. U = U1 = U2

B. U = U1 + U2

C. U ≠ U1 = U2

D. U1 ≠ U2

Câu 17: Đặt một hiệu điện nỗ lực UAB vào nhì đầu đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện vậy giữa nhị đầu mỗi điện trở tương xứng là U1, U2. Hệ thức làm sao dưới đó là không đúng?