MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 437/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, Ngày 28 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, BAN HÀNH CHƯƠNGTRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm năm nhâm thìn của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28tháng 8 năm 2020 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm năm 2016 của chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 mon 05 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Giáodục Mầm non.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lưu trữ khgd năm học bằng phần mềm edubot

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. phát hành Kế hoạch thực thi các hoạt động xây dựng,ban hành Chương trình giáo dục Mầm non mới đảm bảo quy định của phép tắc Giáo dụcngày 14 mon 6 năm 2019.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đơn vị được giao công ty trì các nhiệmvụ cần tổ chức triển khai triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, đúng quy định,có unique và hiệu quả.

Điều 3. những Ông (Bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáodục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị liên quan phụ trách thi hành Quyết địnhnày./.

địa điểm nhận: - Như Điều 3; - bộ trưởng liên nghành (để báo cáo); - các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - các đơn vị trực thuộc bộ GDĐT (để thực hiện); - Viện KH GDVN, Trung trung khu NCGDMN (để thực hiện); - những sở GDĐT (để thực hiện); - Lưu: VT, GDMN.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Ngô Thị Minh

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦMNON MỚI(Ban hành kèm theo quyết định số: 437/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm2022 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH

1. Ban hành Chương trình giáo dục Mầmnon mới đảm bảo quy định của Luật giáo dục đào tạo số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm2019 của Quốc hội;

2. Chiến lược là căn cứ để những đơn vịthuộc cỗ GDĐT, những đơn gồm liên quan, sở giáo dục và đào tạo và đào tạo (GDĐT), cơ sở giáodục mần nin thiếu nhi triển khai, phối kết hợp thực hiện nay các chuyển động xây dựng, ban hànhChương trình giáo dục đào tạo Mầm non mới.

II. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức xây dựng Dự thảo Chươngtrình giáo dục Mầm non (GDMN) mới, thử nghiệm, chỉnh lý Dự thảo Chương trìnhGDMN bắt đầu và Dự thảo Thông tư phát hành Chương trình GDMN mới;

2. Tổ chức thực hiện thí điểm Chươngtrình GDMN mới;

3. Thẩm định, nghiệm thu, ban hànhChương trình GDMN mới;

4. Tổ chức triển khai tập huấn chỉ đạo, hướng dẫntriển khai chương trình GDMN mới.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG (có Phụ lục các vận động cụ thể kèm theo)

IV. Khiếp PHÍ

1. Giá thành nhà nước: từ nguồn chi sựnghiệp giáo dục, đào tạo; lồng ghép từ nguồn vốn của những chương trình, dự án công trình đượccấp bao gồm thẩm quyền giao trong kế hoạch hàng năm của những bộ, ngành, địa phươngtheo phân cấp quản lý hiện hành.

2. Vốn buôn bản hội hóa giáo dục đào tạo và những nguồnvốn huy động hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ giáo dục đào tạo Mầm non: công ty trì, phốihợp xuất bản kế hoạch (tổng thể và đưa ra tiết), tổ chức triển khai các nhiệm vụ:triển khai xây dựng, xin chủ kiến về Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình GDMNmới; triển khai triển khai thí điểm công tác GDMN mới, tổ chức thẩm định,nghiệm thu với trình bộ trưởng liên nghành ký Thông tư phát hành Chương trình GDMN mới.

2. Viện Khoa học giáo dục đào tạo Việt Nam(KHGDVN): công ty trì đề xuất, sản xuất Dự thảo công tác GDMN mới, chỉnh lý Dựthảo, thử nghiệm công tác GDMN và phối hợp thực hiện những nhiệm vụ liênquan.

3. Vụ chiến lược - Tài chính: bố trínguồn chi tiêu theo quy định.

4. Những cơ sở huấn luyện và đào tạo giáo viên mầmnon: phối kết hợp thực hiện trách nhiệm liên quan.

5. Những sở GDĐT: kết hợp thực hiệnnhiệm vụ liên quan; cung ứng thông tin, báo cáo tổng kết triển khai thí điểmChương trình GDMN bắt đầu về cỗ GDĐT.

Kế hoạch này điều chỉnh, bổ sung cập nhật vàthay nuốm cho các chuyển động chưa triển khai tại planer số 34/KH-BGDĐT ngày 21tháng 01 năm 2020 của bộ trưởng bộ GDĐT về chiến lược xây dựng, phát hành Chươngtrình GDMN sau năm 2020.

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ XÂY DỰNG, BAN HÀNHCHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON MỚI(Kèm theo ra quyết định số 437/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm2022 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

STT

Các hoạt động

Đơn vị công ty trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến

1

Ban hành kế hoạch tiến hành các hoạt động xây dựng, phát hành Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

Viện KHGD VN

01/2022

Quyết định phát hành Kế hoạch thực hiện các vận động xây dựng, phát hành Chương trình GDMN mới

2

Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Ban biên soạn thảo lịch trình GDMN mới

Vụ GDMN

Viện KHGD VN

02/2022

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Ban soạn thảo công tác GDMN mới

Thành lập Ban biên soạn thảo Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

Viện KHGD VN

6/2022

Quyết định thành lập và hoạt động Ban biên soạn thảo Thông tư phát hành Chương trình GDMN mới

3

Xây dựng Dự thảo lịch trình GDMN mới

3.1

Đề xuất Khung kết quả mong đợi trong lịch trình GDMN theo tiếp cận năng lực

Tổ chức phân tích luận cứ khoa học và trong thực tiễn cho khuyến cáo Khung công dụng mong hóng và chương trình GDMN theo tiếp cận năng lượng qua những vấn đề liên quan

Viện KHGD VN

- Một số chuyên viên đại diện: Viện KHGDVN; trường CĐ, ĐH và chuyên gia Giáo dục, GDMN);

- một số Tổ chức quốc tế;

- một trong những CBQL, GVMN thuộc các tỉnh, thành phố thay mặt đại diện 6 vùng.

- planer hoạt động;

- Danh sách các nhóm chuyên gia thực hiện nay nghiên cứu

- báo cáo kết quả nghiên cứu theo đơn đặt hàng

Xây dựng Khung tác dụng mong đợi của chương trình GDMN theo tiếp cận năng lực:

- hiệu quả mong đợi phải đạt cuối chương trình thể hiện những phẩm chất và năng lượng chung

- tác dụng mong ngóng trong từng nghành nghề nội dung giáo dục đào tạo dưới dạng các năng lượng cụ thể

- tác dụng mong đợi trong từng công ty đề giáo dục và đào tạo dưới dạng yêu thương cầu cần đạt

Viện KHGD VN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn.

- danh sách các chuyên viên tham gia theo các nhóm công việc

- Danh sách những cuộc họp nhóm

- phiên bản thảo tác dụng Mong chờ trong lịch trình GDMN dựa trên năng lượng được kiểm soát và điều chỉnh qua từng buổi họp nhóm

Các hội nghị tham vấn chuyên gia về Dự thảo Khung công dụng mong đợi

Viện KHGD VN

- Vụ GDMN;

- một vài đơn vị thuộc cỗ GDĐT;

- Một số chuyên gia và đơn vị khoa học;

- CBQL của 6 sở GDĐT;

- GVMN nòng cốt của 12 ngôi trường mầm non;

- Ban biên soạn.

7/2022

- Biên bản hội nghị góp ý

- bạn dạng thảo được điều chỉnh sau họp báo hội nghị về Khung kết quả mong chờ trong lịch trình GDMN dựa trên năng lực phù hợp với trong thực tế Việt Nam

- report kết quả những Hội nghị tham vấn

Hội thảo quốc gia công bố kết trái nghiên cứu

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn;

- một trong những đơn vị thuộc bộ GDĐT; một số đơn vị liên quan;

- một số trong những chuyên gia, công ty khoa học;

- Đại diện CBQL, GVMN các sở GDĐT.

7/2022

- Kỷ yếu ớt Hội thảo;

- bạn dạng góp ý và điều chỉnh sản phẩm nghiên cứu ship hàng xây dựng lịch trình GDMN mới

3.2

Xây dựng Dự thảo chương trình GDMN mới

- Xác định cấu trúc của chương trình GDMN mới.

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn

- báo cáo rà soát cấu trúc Chương trình GDMN một số trong những nước tiên tiến trong khoanh vùng và trên trái đất và Việt Nam

- bạn dạng Thuyết minh (Tờ trình bộ trưởng) về việc Xây dựng lịch trình GDMN mới

- bản dự kiến kết cấu Chương trình GDMN

- cụ thể các lĩnh vực nội dung và nhà đề giáo dục và đào tạo trong lịch trình GDMN mới

- kiến thiết văn phiên bản của lịch trình GDMN mới

Viện KHGD VN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn

Dự thảo 1 lịch trình GDMN mới.

Hội nghị tham vấn siêng gia

Viện KHGD VN

- Vụ GDMN;

- những đơn vị liên quan thuộc Bộ; GDĐT;

- Một số chuyên viên và đơn vị khoa học;

- Đại diện CBQL, GVMN của 12 trường mần nin thiếu nhi thuộc 6 sở GDĐT;

- Ban biên soạn.

8/2022

- tài liệu Hội nghị

- Biên bạn dạng Hội nghị

- báo cáo góp ý mang đến văn phiên bản Chương trình GDMN mới

- báo cáo kết quả Hội thảo

Điều chỉnh Dự thảo 1 chương trình GDMN mới

Viện KHGD VN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn.

Dự thảo 2 công tác GDMN mới

3.3

Thử nghiệm một vài nội dung new của chương trình GDMN

3.3.1.

Chuẩn bị thử nghiệm

Thành lập nhóm chuyên gia thực hiện tại thử nghiệm

Viện KHGD VN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn.

4/2022

- đưa ra quyết định về việc thành lập nhóm chuyên gia thực hiện triển khai thử nghiệm

Xác định địa bàn, đối tượng, thời gian thử nghiệm; tạo kế hoạch test nghiệm;

Xác định chương trình, nội dung, cách thức tiến hành demo nghiệm

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn;

- CBQL, GVMN nòng cột tham gia nghiên cứu tại 18 cơ sở GDMN ở trong 6 tỉnh đại diện 6 vùng;

4/2022

- bạn dạng kế hoạch phân tách với ví dụ địa bàn, đối tượng, thời gian

- Chương trình, nội dung, hiệ tượng thử nghiệm

Xây dựng tài liệu hướng dẫn thử nghiệm

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn.

Bản thảo tài liệu trả lời thử nghiệm được xây dựng

3.3.2.

Triển khai chiến lược thử nghiệm

Tập huấn đến CBQL, GV thâm nhập thử nghiệm

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn;

- CBQL, GVMN cốt cán của 18 cửa hàng GDMN ở trong 6 tỉnh/ TP đại diện 6 vùng.

Báo cáo tác dụng tập huấn

Triển khai thể nghiệm tại 18 cơ sở GDMN trực thuộc 6 tỉnh/thành phố

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- CBQL thuộc 6 Sở GDĐT cùng CBQL, GVMN thâm nhập thực nghiệm tại 18 cửa hàng GDMN trên 6 Sở GDĐT của những tỉnh/ TP thay mặt 6 vùng.

- Biên phiên bản thử nghiệm những nội dung giáo dục;

- bạn dạng kế hoạch triển khai thử nghiệm ở từng đại lý GDMN;

- report quá trình test nghiệm ở từng Sở GDĐT

3.3.3.

Giám cạnh bên và tiến công giá:

Giám ngay cạnh và điều chỉnh quy trình thử nghiệm

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn;

- CBQL thuộc 6 Sở GDĐT tiến hành thử nghiệm.

Báo cáo tính toán quá trình test nghiệm ngơi nghỉ từng cơ sở GDMN

Đánh giá đầu vào, cổng output ở nhóm trẻ demo nghiệm cùng đối chứng

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn;

- CBQL ở trong 6 Sở GDĐT cùng CBQL, GVMN thâm nhập thực nghiệm trên 18 cửa hàng GDMN.

9 - 11/2022

Báo cáo tấn công giá kết quả giáo dục con trẻ theo ngôn từ thử nghiệm

Hội thảo cấp cho tỉnh/ 6 tỉnh cùng quốc gia

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn; một số chuyên gia và nhà khoa học.

- một vài CBQL, GVMN ở trong 26 Sở GDĐT (trong đó gồm 6 Sở GDĐT triển khai thử nghiệm);

- các đơn vị liên quan thuộc cỗ GDĐT.

11/2022

- Biên bạn dạng Hội thảo về quy trình và công dụng thử nghiệm trên 6 tỉnh

- bạn dạng góp ý điều chỉnh các nội dung thử nghiệm

- báo cáo kết trái hội thảo

4

Điều chỉnh Dự thảo 2 lịch trình GDMN bắt đầu sau thử nghiệm

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN

- Ban soạn thảo

- bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của những Sở GDĐT;

- Dự thảo 2 chương trình GDMN mới được triển khai xong sau demo nghiệm

5

Xây dựng, xin ý kiến, chỉnh lý Dự thảo Thông tư phát hành Chương trình GDMN mới

5.1

- desgin Dự thảo 1 với Dự thảo 2 Thông tư phát hành Chương trình GDMN mới;

- nhờ cất hộ xin ý kiến các đơn vị gồm liên quan, các chuyên gia, nhà kỹ thuật về Dự thảo 2 Thông tư phát hành Chương trình GDMN mới;

Vụ GDMN

- Viện KHGD VN

- Ban biên soạn;

- các đơn vị liên quan thuộc bộ GDĐT, một số trong những chuyên gia, bên khoa học.

12/2022

- Công văn gửi lấy chủ kiến về Dự thảo 2 Thông tứ kèm theo Dự thảo chương trình GDMN mới;

- Dự thảo 2 Thông tư;

- những văn bản góp ý của những đơn vị thuộc bộ GDĐT, những chuyên gia, bên khoa học;

- bạn dạng tổng hợp, giải trình, thu nạp ý kiến của những chuyên gia, công ty khoa học.

5.2

Gửi xin ý kiến những Sở GDĐT về Dự thảo 2 Thông tư phát hành Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

- Viện KHGD VN;

- một số trong những đơn vị liên quan;

- những sở GDĐT và cơ sở GDMN.

12/2022

- Công văn giữ hộ lấy chủ ý về Dự thảo 2 Thông tư kèm theo Dự thảo lịch trình GDMN mới;

- Dự thảo 2 Thông tư;

- các văn phiên bản góp ý của các Sở GDĐT;

- bản tổng hợp, giải trình hấp thụ ý kiến của những Sở GDĐT;

5.3

Chỉnh lý Dự thảo 2 chương trình GDMN new kèm theo Dự thảo Thông tư sau thời điểm có ý kiến của những Sở GDĐT và các đơn vị gồm liên quan.

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN

- Ban biên soạn.

- phiên bản tổng hợp, giải trình hấp thu ý kiến của những Sở GDĐT;

- Dự thảo 2 chương trình GDMN new được triển khai xong sau ý kiến của những đơn vị tương quan và Sở GDĐT.

5.4

Chỉnh lý Dự thảo 2 Thông tư ban hành Chương trình GDMN bắt đầu để sẵn sàng đăng download lên Cổng thông tin điện tử cỗ GDĐT

Vụ GDMN

- Viện KHGD VN;

- những đơn vị liên quan;

- các sở GDĐT và các đại lý GDMN

- Công văn gởi lấy chủ kiến về Dự thảo 2 Thông bốn kèm theo Dự thảo công tác GDMN mới;

- Dự thảo 2 Thông tư;

- các văn bản góp ý của các Sở GDĐT;

- phiên bản tổng hợp, giải trình tiếp thụ ý kiến của các Sở GDĐT;

6

Đăng sở hữu Dự thảo 2 Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới lên Cổng tin tức điện tử bộ GDĐT

Vụ GDMN

- Trung tâm truyền thông media Giáo dục, cỗ GDĐT;

- Viện KHGD VN.

- Dự thảo 2 Thông tư kèm theo lịch trình GDMN mới được đăng cài đặt lên Cổng tin tức điện tử của cục GDĐT (ít tốt nhất 60 ngày);

- report tổng thích hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá thể về Dự thảo 2 lịch trình GDMN mới.

7

Thẩm định Dự thảo lịch trình GDMN bắt đầu để thực hiện thí điểm

7.1

Thành lập Hội đồng đánh giá và thẩm định và nghiệm thu sát hoạch Dự thảo công tác GDMN mới

Vụ GDMN

Viện KHGDVN

12/2022

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá và thẩm định và sát hoạch Dự thảo công tác GDMN mới

7.2

Tổ chức thẩm định và đánh giá Dự thảo 2 lịch trình GDMN mới để thực thi thí điểm

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- Vụ Pháp chế;

- Hội đồng đánh giá Chương trình.

01/2023

- Các bản nhận xét, reviews của Hội đồng thẩm định về Dự thảo 3 chương trình GDMN mới;

- Biên phiên bản họp thẩm định;

- bản tổng hợp chủ ý Hội đồng thẩm định.

7.3

Tổ chức chỉnh lý Dự thảo chương trình GDMN bắt đầu sau thẩm định

Viện KHGDVN

Vụ GDMN

01/2023

- report giải trình, tiếp thu chủ kiến thẩm định về Dự thảo 3 công tác GDMN mới;

- Dự thảo 2 Thông tư phát hành Chương trình GDMN bắt đầu được hoàn thành sau thẩm định.

8

Tổ chức triển khai thí điểm đầy đủ nội dung mới của Dự thảo lịch trình GDMN

8.1

Tổ chức hướng dẫn cán bộ cai quản và giáo viên mần nin thiếu nhi để xúc tiến thí điểm

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- CBQL, GVMN thuộc 20 Sở GDĐT và 40 cơ sở GDMN thuộc trăng tròn tỉnh/thành phố.

01/2023

Báo cáo tác dụng tập huấn.

8.2

Tổ chức triển khai thử nghiệm tại đôi mươi tỉnh, thành phố đại diện thay mặt 6 vùng, từng tỉnh/thành phố 2 đại lý GDMN

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- 40 cơ sở GDMN thuộc trăng tròn tỉnh/thành phố thay mặt đại diện 6 vùng thực hiện thí điểm.

01 - 5/2023

- ra quyết định của bộ trưởng Bộ GDĐT về bài toán triển khai thí điểm Chương trình GDMN mới;

- report theo dõi thử nghiệm và công dụng thí điểm.

8.3

Hội nghị tổng kết thí điểm

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- Đại diện 20 Sở GDĐT và 40 các đại lý GDMN triển khai thí điểm;

- Ban biên soạn;

- một số trong những đơn vị liên quan.

6/2023

- Biên bạn dạng hội thảo;

- report tổng hợp chủ kiến hội thảo tổng kết.

8.4

Chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo 2 chương trình GDMN new sau thí điểm

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn.

6/2023

Dự thảo 3 chương trình GDMN được hoàn thành xong sau thí điểm

9

Thẩm định và nghiệm thu sát hoạch Dự thảo 3 chương trình GDMN new sau thực hiện thí điểm

Vụ GDMN

- Hội đồng đánh giá Chương trình

- Vụ Pháp chế

7/2023

Biên phiên bản thẩm định và nghiệm thu Dự thảo 3 chương trình GDMN new sau tiến hành thí điểm.

10

Hoàn thiện Dự thảo 3 lịch trình GDMN mới sau triển khai thí điểm

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn.

7/2023

- Dự thảo 4 chương trình GDMN được hoàn thiện sau đánh giá và thẩm định và nghiệm thu;

- bản thuyết minh (Tờ trình) bộ trưởng về việc xây dựng công tác GDMN mới;

- bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu chủ ý góp ý về Dự thảo công tác GDMN mới.

11

Ban hành công tác GDMN mới

11.1

Thẩm định Dự thảo Thông tư phát hành Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

Vụ Pháp chế

7/2023

Văn bản ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế.

11.2

Trình bộ trưởng liên nghành Bộ GDĐT ký ban hành thông tư phát hành Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- Vụ Pháp chế.

8/2023

Thông tứ đã được bộ trưởng ký ban hành

11.3

Phát hành Thông tư phát hành Chương trình GDMN bắt đầu và nhờ cất hộ đăng Công báo

Vụ GDMN

- công sở Bộ;

- Vụ Pháp chế.

9/2023

Thông bốn được gửi đăng Công báo

12

Tổ chức đào tạo chỉ đạo, phía dẫn triển khai Chương trình GDMN mới

12.1

Thành lập Ban biên soạn và Hội đồng đánh giá tài liệu phía dẫn tiến hành Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

Viện KHGDVN

6/2023

Quyết định về việc thành lập Ban biên soạn tài liệu phía dẫn tiến hành Chương trình GDMN mới

12.2

Tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- một số chuyên gia.

Bản thảo tài liệu để thẩm định

12.3

Tổ chức thẩm định, trình Lãnh đạo bộ phê coi ngó tài liệu phía dẫn tiến hành Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- một vài chuyên gia.

Xem thêm: So Sánh Hô Hấp Hiếu Khí Và Hô Hấp Kị Khí, Phân Biệt Hô Hấp Hiếu Khí Và Hô Hấp Kị Khí

10/2023

- Biên bạn dạng họp thẩm định;

- cỗ tài liệu phía dẫn triển khai Chương trình GDMN bắt đầu được Lãnh đạo bộ phê duyệt.

12.4

Tổ chức thực hiện tập huấn chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành Chương trình GDMN mới (hình thức trực tiếp cùng trực tuyến)